| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/262/2014 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4, art. 20, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn.

DZ. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami).                                                       Rada Gminy Dąbrowa Zielona                                                                       uchwala

§ 1. Przyjąć "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata "2014-2020", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVII/141/08 z dnia 09 grudnia 2008 roku Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy               Dąbrowa Zielona na lata 2009-2013

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Henryk Sobel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/262/2014
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 stycznia 2014 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY DĄBROWA ZIELONA
NA LATA 2014-2020

Postanowienia ogólne

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2020

Posiadanie przez Gminę wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, może pozwolić na przyjęcie odpowiedniej strategii finansowania mieszkalnictwa poprzez remonty istniejących obiektów. Gmina dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi i nie ma w najbliższej przyszłości możliwości poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców.

ROZDZIAŁ I

Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Zielona objęty programem tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach które stanowią własność Gminy Dąbrowa Zielona.

Są to obiekty o zróżnicowanym wieku, konstrukcji, standardzie oraz wyposażeniu w instalacje.

Stan zasobu na dzień 01.01.2014r przedstawia się następująco :

Aktualny  mieszkaniowy  zasób  gminy  Dąbrowa Zielona  obejmuje:

Lp.

Miejscowość

Ilość budynków

Ilość mieszkań
ogółem w tym własność
gminy

Powierzchnia
użytkowa
ogółem

Rok budowy

1.

Olbrachcice  nr 146

1

2

2

114 m²

1951

2.

Soborzyce ul. Plac Wolności nr 4

1

2

2

66 m²

Brak danych

3.

Soborzyce ul. Plac Wolności nr 2

1

1

1

38 m²

Brak danych

4.

Soborzyce ul. Strażacka nr 4

1

2

2

102 m²

1970

6.

Dąbrowa Zielona ul. Plac Kościuszki nr 47/48

1

7

7

403,88 m²

1974

7.

Rogaczew 5

1

3

3

155 m²

Brak danych

8.

Dąbek  10

1

1

1

60  m²

Brak danych

9.

Cielętniki ul. Kościuszki nr 11

1

4

4

147,94  m²

Brak danych

10.

Cielętniki ul. Kościuszki nr 9

1

5

5

241,48  m²

Brak danych

Razem

9

27

27

1328,30 m²

Na dzień dzisiejszy w gminie nie ma  wydzielonych lokali socjalnych .Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu będących własnością Gminy. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań. .

ROZDZIAŁ II

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali.

1. Analiza potrzeb mieszkaniowych

Podstawowym celem gminy jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom gminy odpowiednich warunków socjalno-bytowych, zgodnie z obowiązującymi standardami poprzez:

a) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie co najmniej nie pogorszonym oraz w uzasadnionych sytuacjach inwestowanie w modernizację zasobu,

b) zapewnienie lokali socjalnych,  poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu

W celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, wykonywane będą  różnego rodzaju remonty i naprawy, do których należą:

1) naprawy awaryjne - dotyczące prac, wymagających wykonania natychmiast, w celu zapobieżenia powstaniu dalszych szkód materialnych lub uszkodzeniu zasadniczej struktury budynku,

2) naprawy bieżące – w odniesieniu do lokali zasiedlonych i pomieszczeń wspólnego użytku a także remont zwalnianych lokali,

3) konserwacja obiektu – prace konieczne dla zachowania we właściwym stanie technicznym budynku oraz

wszystkich jego instalacji, infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu,

ROZDZIAŁ III

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2014-2020

W latach 2014-2020 planuje się sprzedaż mieszkań znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej  ul. Pl.Kościuszki 47/48 , w Cielętnikach  ul. Kościuszki 9 ; oraz Kościuszki 11A,  jak również w Rogaczewie.

Lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie gminy będą sprzedawane w miarę napływania wniosków od najemców.

Lokale mogą być sprzedawane w trybie bezprzetargowym najemcom  posiadającym umowy zawarte na czas nieokreślony .

ROZDZIAŁ IV

Zasady polityki czynszowej

1) Stawkę bazową czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  ustala Wójt

Gminy  Dąbrowa Zielona w drodze zarządzenia na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 roku o

ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  Cywilnego /t.j.Dz.U.z 2005 Nr 31 poz.266 z póź. zm./ oraz niniejszej uchwały.

Wójt  może  podwyższyć  stawkę   podstawową  czynszu nie częściej  niż 1 raz w roku

2) Stawka czynszu za najem 1 m²  lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć  3%  wartości odtworzeniowej lokalu.  Wysokość wskaźnika  przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni  użytkowej budynków mieszkalnych   określa kwartalnie Wojewoda Śląski w formie  obwieszczenia

podlegającego ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego.”

3) Wysokość czynszu za najem lokali mieszkalnych z uwzględnieniem czynników  obniżających

wartość użytkową lokalu określa się według niżej podanych zasad

Tabela oczynszowania mieszkań

STAN WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ W INSTALACJE

BAZA
%

Mieszkanie o współczesnym standardzie z c.o.
1.  wszystkie urządzenia  /bez c.o./
2. z łazienką i w.c.  bez c.o.
3.  tylko w.c.  lub łazienką
4.  tylko instalacja wodno -kanalizacyjna
5.  bez  wody i kanalizacji

100
95
90
85
80
75

4) Lokator oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, w przypadku ,  gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. Dotyczy to opłaty za wodę , odbioru nieczystości płynnych kosztów ogrzewania  pomieszczeń i dostarczania ciepłej wody.

5) Czynsz za lokale mieszkalne  opłacają najemcy  lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

6) Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu w lokalach socjalnych.

7) Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki czynszu obowiązującego

w gminnym zasobie mieszkaniowym.

8) Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego m-ca na wskazany rachunek urzędu gminy z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu płatności

9) Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu

najpóźniej na  koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ V

Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

1) Gminny zasób mieszkaniowy jest zarządzany przez Wójta  Gminy w Dąbrowie Zielonej.

2) Zadania z zakresu  zarządu  mieszkaniowym  zasobem    gminy  obejmują w szczególności:

a) zapewnienie  najemcom  lokali  podstawowych  warunków  mieszkaniowych,

b) utrzymanie w należytym  stanie  technicznym  nieruchomości  oraz  znajdujące  się  na  nich  urządzeń  komunalnych

c) prowadzenie  spraw  związanych z najmem  lokali  poprzez  zawieranie  umów najmu,  pobieranie  czynszu i innych  opłat  związanych z najmem  lokali, oraz ich egzekwowanie

d) remonty,  konserwacje i modernizację  lokali i budynków.

e) prowadzenie windykacji należności z tytułu najmu lokali

ROZDZIAŁ VI

Źródła  finansowania  gospodarki  mieszkaniowej

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach obowiązywania  programu będą:

dochody uzyskane z czynszów mieszkalnych  ,lokali  użytkowych oraz pozyskane środki  pomocowe

.Powyższe środki będą zabezpieczone w budżecie gminy w ramach corocznych uchwał budżetowych

dotyczących lat objętych programem.

Rozdział 7.

Wydatki w kolejnych latach na mieszkaniowy zasób gminy  będą dotyczyły wykonywania

bieżących napraw oraz  remontów koniecznych.

Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji i remontów budynków w latach 2014-2020

Wysokość wydatków w kolejnych latach

Zakres wydatków

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Koszty bieżącej eksploatacji

4200,00

4200,00

4300,00

4300,00

4400,00

4400,00

4500,00

Koszty remontów i modernizacji

Razem

4200,00

4200,00

4300,00

4300,00

4400,00

4400,00

4500,00

ROZDZIAŁ VIII.

Inne  działania  mające  na  celu  poprawę  wykorzystania i racjonalizację gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy

Przy istniejącym zasobie mieszkaniowym  brak jest możliwości stosowania zamiany lokalu /zapewnienie lokalu zastępczego / na czas  przeprowadzania remontów czy modernizacji.

Ewentualne prace prowadzone będą z okresowym wyłączeniem części remontowanego

lokalu z użytkowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »