| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 185/XLIX/2014 Rady Gminy Opatów

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013., poz. 594, późn. zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2011r., Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 8 ust.1 i 2 , art. 17 ust.1 pkt 3 i 14, art. 48 ust.4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t.Dz.U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielenie osobom/rodzinom posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 tej ustawy.

§ 3. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w granicach:

1) powyżej 100% do 150% kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznanie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

2) od 151% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 4. Okoliczności uzasadniające odstąpienie częściowe lub całkowite od żądania zwrotu wydatków, o których mowa w§3 pkt 2 uchwały, podlegają uznaniu kierownika ośrodka pomocy społecznej, który wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną.

§ 5. Zwrot wydatków o których mowa w§3 pkt 2 uchwały winny być wnoszone na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości i terminach określonych w decyzji administracyjnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Opatowie Nr 88/XIX/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz Uchwała Rady Gminy Opatów Nr 101/XXI/2004 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Opatów


Mirosław Szewczuk


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1  ustawy o pomocy społecznej  - dla osoby samotnie gospodarującej to kwota 542 zł, oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów  dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U z 2012r. poz. 823)

Zgodnie ze  wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie  realizacji Uchwały Rady

Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014/2020 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Natomiast warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do wysokości 150% kryterium , jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej podwyższającej kwotę kryterium do 150% do wysokości  której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazanych gminie w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdujacym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »