| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XLIX/2014 Rady Gminy Opatów

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opatów na lata 2014 -2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594/ oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego /jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późn. zm./ Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów na lata 2014-2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Opatów


Mirosław Szewczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XLIX/2014
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów na lata 2014 - 2018

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2005 r. Nr 31 , poz.226, z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów na lata 2014 – 2018 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej. Program został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem :

1 ) prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

2 ) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali , z podziałem na kolejne lata,

3 ) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

4 ) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

5 ) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach,

6 ) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

7 ) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli , a także wydatki inwestycyjne,

8 ) opis innych działań mających na celu poprawę racjonalnego gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności :

a) niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowanej sprzedaży lokali.

I. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2014 – 2018 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

1. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą następujące lokale usytuowane w budynkach stanowiących własność Gminy Opatów :

1) 8 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 413,60 m²

STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW

d - stan dobry, budynek w okresie objętym prognozą nie wymaga naprawy

z - stan zadawalający, elementy konstrukcji są w dobrym stanie, natomiast inne elementy

budynku należy naprawić, konserwować bądź wymienić np. drzwi

wymiana okien, konserwacja pokrycia dachowego, planowana

wymiana instalacji wewnętrznej,

nz - stan niezadawalający, uszkodzone elementy konstrukcji , awaryjny stan instalacji

zagrażającej bezpieczeństwu


Adres

R o k

2014

2015

2016

2017

2018

Opatów
ul. Kuźniczka 23


z


z


z


z


z

Zwierzyniec Pierwszy
ul.Szkolna nr 4


z


z


z


z


z

Zwierzyniec Pierwszy ul.3-go Maja nr 41


z


z


z


z


z

Iwanowice Duże
ul. Częstochowska nr 63


z


z


z


z


z

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego

LATA

wielkość zasobu

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Lokale ogółem

2014

8

8

2015

7

7

2016

5

5

2017

5

5

2018

5

5

W latach 2014 – 2018 przewiduje się sprzedać 3 lokale mieszkalne

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

Analiza potrzeb na lata 2014-2018

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Nieruchomości

Dach

Instalacja

Okna i drzwi

Elewacja

Elewacja

Zwierzyniec Pierwszy - ogółem:

-

16 000

2 800

24 000

Zwierzyniec Pierwszy -lokal nr 1

-

4 000

700

6 000

-

Zwierzyniec Pierwszy -lokal nr 2

-

4 000

700

6 000

-

Zwierzyniec Pierwszy -lokal nr 3

-

4 000

700

6 000

-

Zwierzyniec Pierwszy -lokal nr 4

-

4 000

700

6 000

-

Zwierzyniec Pierwszy - lokal nr 5

-

-

-

-

-

Opatów- ogółem:

6 000

-

-

-

16 000

Opatów- lokal nr 1

3 000

-

-

-

8 000

Opatów- lokal nr 2

3 000

-

-

-

8 000

Iwanowice Duże- ogółem:

-

-

5 000

-

Iwanowice Duże- lokal 1

-

-

5 000

-

-


Ogółem:


6 000


16 000


7 800


24 000


16 000

III. Planowana sprzedaż lokali w latach 2014 - 2018

2014

2015

2016

2017

2018

-

1

2

-

-

IV. Zasady polityki czynszowej

1. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2014 – 2018 , które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego.

2. Stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Opatów

3. Wójt Gminy w Opatowie określając stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest obowiązany do uwzględnienia wszystkich ustawowych czynników podwyższających i obniżających wartość lokali.

a) czynniki obniżające stawkę bazową :

- brak instalacji centralnego ogrzewania - 15%

- budynki o dużym stopniu zniszczenia - 10%

b) czynniki podwyższające stawkę bazową :

- korzystne usytuowanie budynku - 10%

- budynek zadbany o dobrym stanie technicznym - 10%

- standard z łazienką i instalacją C.O. - 10%

4. Obniżenie ( podwyższenie ) stawki bazowej następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających ( podwyższających ).

5. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014 - 2018

1. Ustala się podstawowe strategiczne zasady zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy :

a) należy utrzymać , a tam gdzie zachodzi konieczność poprawić stan techniczny lokali mieszkalnych i budynków,

b) mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być sprzedawane dotychczasowym najemcom i w przetargu.

2. Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2014 - 2018             

1. Źródłem finansowania mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2014-2018 będą dochody własne gminy.

VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatkiinwestycyjne

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Uwagi

Koszty bieżącej eksploatacji

800 zł

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

-

Koszty planowanych remontów oraz koszty modernizacji

6 000

16 000

7 800zł

24 000zł.

16 000zł

-

Nakłady inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Ogółem:

6 800zł

16 500zł

8 300zł

24 500zł

16 500zł

-

VIII. Inne działania mające na celu poprawę racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności :

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontem budynków i lokali

b) planowana sprzedaż lokali

1. Ustalone realne potrzeby remontów i planu remontów  wskazują, że nie jest konieczne wyłączanie lokali z eksploatacji w celu przeprowadzenia remontów.

2. Stan zasobu mieszkaniowego gminy wymusza planowanie sprzedaży w celu racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, co nie uchybia planom sprzedaży.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Opatów


Mirosław Szewczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »