| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r.poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy Psary u c h w a l a:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. dokonać następujących zmian:

1)§ 1 otrzymuje brzmienie :

- Ustala się dochody w łącznej kwocie 35 197 879,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) bieżące w kwocie 29 416 644,17 zł

b) majątkowe w kwocie 5 781 234,92 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 391 789 zł określa załącznik nr 1a

- Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 626 595,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) bieżące w kwocie 27 964 092,02 zł

b) majątkowe w kwocie 10 662 503,07 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 391 789 zł określa załącznik nr 2a.

- Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

- Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 428 716,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

- Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 682 298,12 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 253 582,12 zł

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 428 716,00 zł

- Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 253 582,12 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 713 617,12 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 539 965,00 zł

- ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2014 - 5 682 298,12 zł, w tym:

a) 2 253 582,12 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE oraz pożyczek z WFOŚiGW

b) 3 428 716,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

- Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000

3)§ 4 otrzymuje brzmienie: ustala się:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 841 570,00 zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 165 000,00 zł; Gminna Biblioteka Publiczna 676 570,00 zł

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 160 000,00 zł

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł, jak w załączniku nr 6.

4)§ 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 206 756,57 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.


Załącznik Nr zadania inwestycyjne do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznikzadania%20inwestycyjne.pdf

Załącznik do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.


Załącznik Nr przychody i rozchody do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznikprzychody%20i%20rozchody.pdf

Załącznik do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/413/2014
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »