| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.5.2014 Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goleszowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goleszowie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/108/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goleszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.5.2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 stycznia 2014 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOLESZOWIE
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, zwany dalej w skrócie GOK jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) , uchwały nr XI/104/03 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie: określenia formy organizacyjno-prawnej instytucji kultury działającej w gminie Goleszów oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. GOK jest wpisany pod numerem 1 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Goleszów.

§ 3. 1. Siedziba GOK mieści się w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 25.

2. W skład GOK wchodzą:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

2) Świetlica Gminna w Cisownicy,

3) Świetlica Gminna w Lesznej Górnej.

3. Terenem działania GOK jest gmina Goleszów.

§ 4. 1. Organizatorem GOK jest Gmina Goleszów.

2. Nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Goleszów.

Zakres działalności

§ 5. 1. GOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie ochrony, tworzenia, rozwoju i upowszechniania kultury, mającą na względzie rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Goleszów oraz osób przebywających na jej terenie.

2. Do zakresu działalności GOK należą w szczególności:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2) wielokierunkowa edukacja kulturalna, czyli wychowanie przez sztukę, rozrywkę i rekreację, zwłaszcza dzieci i młodzieży,

3) gromadzenie, pozyskiwanie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

4) prowadzenie kółek artystycznych, zajęć zespołów artystycznych i klubów zainteresowań,

5) organizowanie imprez i wystaw artystycznych, w szczególności: festiwali, konkursów, przeglądów, spektakli i widowisk,

6) stwarzanie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego oraz otaczanie opieką twórców,

7) dbałość o zachowanie lokalnych tradycji i obyczajów ludowych,

8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pełniejszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

9) prowadzenie wypożyczalni kostiumów oraz kostiumerni,

10) promocja kultury Gminy Goleszów i lokalnych twórców w kraju i za granicą.

Organy zarządzające oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który kieruje działalnością GOK.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Goleszów po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt.

4. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona składa w imieniu GOK oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor podejmuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

Źródła finansowania

§ 7. 1. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Działalność GOK jest finansowana ze środków publicznych, na które składają się:

1) dotacja podmiotowa organizatora służąca dofinansowaniu działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,

2) dotacje celowe z budżetu Gminy lub Państwa służące finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

4) fundusze celowe.

4. Źródłami środków finansowych GOK są również:

1) przychody z odpłatnej działalności kulturalnej,

2) przychody ze sprzedaży składników majątku,

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) darowizny, spadki,

5) inne źródła.

5. Dyrektor GOK sporządza roczne sprawozdanie finansowe w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym i przedkłada je Wójtowi Gminy.

6. Roczne sprawozdanie finansowe GOK podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 8. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Postanowienia końcowe

§ 9. Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny GOK nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy. Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »