| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.6.2014 Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/109/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.6.2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 stycznia 2014 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLESZOWIE
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie, zwana dalej w Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), uchwały nr XI/104/03 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie: określenia formy organizacyjno-prawnej instytucji kultury działającej w gminie Goleszów oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Biblioteka jest wpisana pod numerem 2 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Goleszów.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 25.

2. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Filia nr 1 w Cisownicy

2) Filia nr 2 w Puńcowie.

3. Terenem działania jest gmina Goleszów.

§ 4. 1. Organizatorem Biblioteki  jest Gmina Goleszów.

2. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Goleszów.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Miejska w Cieszynie. Biblioteka korzysta też z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne biblioteki miejskiej.

Zakres działalności

§ 5. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

2. Do zakresu działalności Biblioteki należą w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Goleszów, także chorym i niepełnosprawnym.

5) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

6) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

7) ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej, stosownie do wymogów współczesności,

8) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, w tym zagranicznymi, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy Goleszów.

Organy zarządzające oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje działalnością Biblioteki.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Goleszów po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt.

4. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona składa w imieniu Biblioteki oświadczenia woli oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Dyrektor podejmuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

Źródła finansowania

§ 7. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków publicznych, na które składają się:

1) dotacja podmiotowa organizatora służąca dofinansowaniu działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,

2) dotacje celowe z budżetu Gminy lub Państwa służące finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

4) fundusze celowe.

4. Źródłami środków finansowych Biblioteki są również:

1) przychody z odpłatnej działalności własnej,

2) przychody ze sprzedaży składników majątku,

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) darowizny, spadki,

5) inne źródła.

5. Dyrektor Biblioteki sporządza roczne sprawozdanie finansowe w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym i przedkłada je Wójtowi Gminy.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 8. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Postanowienia końcowe

§ 9. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny Biblioteki nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy. Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »