| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/334/14 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.9a ust.1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005, nr 180, poz.1493 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIII/320/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV / 334 / 14
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 stycznia 2014 r.

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół powołuje Burmistrz Miasta Lędziny zwany dalej „Burmistrzem”, w drodze zarządzenia.

2. Skład Zespołu Burmistrz powołuje spośród kandydatów wskazanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Kadencja Zespołu trwa 4 lata

4. Członkostwo w Zespole ustaje z upływem kadencji.

5. Po upływie kadencji podmioty, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy wskazują tych samych lub innych kandydatów.

6. W trakcie trwania kadencji Zespołu Burmistrz może dokonywać zmian w jego składzie.

7. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz kadencją całego Zespołu.

8. Pierwsze posiedzenie Zespołu w każdej kadencji zwołuje Burmistrz.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu jego członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.

2. Wybory osób pełniących funkcje określone w ust.1 następują w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego, a w sytuacji nieobecności obu tych osób, Sekretarz Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

4. O zwołanie posiedzenia może wnioskować Burmistrz lub co najmniej trzech członków Zespołu.

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu przekazuje się członkom co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

6. W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

7. Zawiadomienie przekazuje się w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. Członkowie Zespołu zobowiązani są informować Przewodniczącego o planowanej nieobecności na  posiedzeniu.

9. Informacje, o których mowa w ust.8 przekazywane być mogą drogą elektroniczną lub telefonicznie.

10. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom wykonanie czynności oraz udzielać upoważnień niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

11. Przewodniczący corocznie, w terminie do 31 marca, składa Burmistrzowi i Radzie Miasta Lędziny sprawozdania z prac Zespołu.

§ 5. 1. Przebieg posiedzeń jest protokołowany.

2. Do protokołu dołączane są lista obecności członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu oraz materiały, notatki, uwagi lub załączniki innego rodzaju, jeśli zachodzi taka potrzeba.

3. Każdy z członków może wnieść uwagi do protokołu.

4. Protokoły z posiedzeń zatwierdzane są przez członków Zespołu na następnym posiedzeniu poprzez głosowanie.

5. Decyzje i ustalenia Zespół podejmuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem decyzji w sprawach, o których mowa w §8 ust.1.

6. W przypadku braku zgodności stanowisk, decyzje zapadają w wyniku jawnego głosowania, zwykłą większością głosów.

§ 6. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni goście.

§ 7. 1. Członka Zespołu odwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Odwołanie członka ze składu Zespołu następuje:

1)na jego pisemny wniosek,

2)na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3)na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu,

4)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Zespołu.

3. W miejsce odwołanego, Burmistrz powołuje nowego członka w trybie określonym w § 2 ust. 1 i 2.

§ 8. 1. O powołaniu i składzie grup roboczych decyduje co najmniej trzech członków Zespołu.

2. O wpływie formularza „Niebieska Karta – A”, i ewentualnym powołaniu grupy roboczej informuje się wszystkich członków Zespołu.

3. Zespół ustala szczegółowy regulamin funkcjonowania grup roboczych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »