| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/334/14 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.9a ust.1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005, nr 180, poz.1493 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIII/320/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV / 334 / 14
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 stycznia 2014 r.

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół powołuje Burmistrz Miasta Lędziny zwany dalej „Burmistrzem”, w drodze zarządzenia.

2. Skład Zespołu Burmistrz powołuje spośród kandydatów wskazanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Kadencja Zespołu trwa 4 lata

4. Członkostwo w Zespole ustaje z upływem kadencji.

5. Po upływie kadencji podmioty, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy wskazują tych samych lub innych kandydatów.

6. W trakcie trwania kadencji Zespołu Burmistrz może dokonywać zmian w jego składzie.

7. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz kadencją całego Zespołu.

8. Pierwsze posiedzenie Zespołu w każdej kadencji zwołuje Burmistrz.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu jego członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.

2. Wybory osób pełniących funkcje określone w ust.1 następują w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego, a w sytuacji nieobecności obu tych osób, Sekretarz Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

4. O zwołanie posiedzenia może wnioskować Burmistrz lub co najmniej trzech członków Zespołu.

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu przekazuje się członkom co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

6. W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

7. Zawiadomienie przekazuje się w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. Członkowie Zespołu zobowiązani są informować Przewodniczącego o planowanej nieobecności na  posiedzeniu.

9. Informacje, o których mowa w ust.8 przekazywane być mogą drogą elektroniczną lub telefonicznie.

10. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom wykonanie czynności oraz udzielać upoważnień niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

11. Przewodniczący corocznie, w terminie do 31 marca, składa Burmistrzowi i Radzie Miasta Lędziny sprawozdania z prac Zespołu.

§ 5. 1. Przebieg posiedzeń jest protokołowany.

2. Do protokołu dołączane są lista obecności członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu oraz materiały, notatki, uwagi lub załączniki innego rodzaju, jeśli zachodzi taka potrzeba.

3. Każdy z członków może wnieść uwagi do protokołu.

4. Protokoły z posiedzeń zatwierdzane są przez członków Zespołu na następnym posiedzeniu poprzez głosowanie.

5. Decyzje i ustalenia Zespół podejmuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem decyzji w sprawach, o których mowa w §8 ust.1.

6. W przypadku braku zgodności stanowisk, decyzje zapadają w wyniku jawnego głosowania, zwykłą większością głosów.

§ 6. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni goście.

§ 7. 1. Członka Zespołu odwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Odwołanie członka ze składu Zespołu następuje:

1)na jego pisemny wniosek,

2)na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3)na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu,

4)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Zespołu.

3. W miejsce odwołanego, Burmistrz powołuje nowego członka w trybie określonym w § 2 ust. 1 i 2.

§ 8. 1. O powołaniu i składzie grup roboczych decyduje co najmniej trzech członków Zespołu.

2. O wpływie formularza „Niebieska Karta – A”, i ewentualnym powołaniu grupy roboczej informuje się wszystkich członków Zespołu.

3. Zespół ustala szczegółowy regulamin funkcjonowania grup roboczych.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »