| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 903/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w Sosnowcu, w nowym brzmieniu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594), art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.406) Rada Miejska w Sosnowcu

u c h w a l a :

§ 1. Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w Sosnowcu Statut w nowym brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej nr 363/XXII/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 903/LIII/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

STATUT
Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Klub im. Jana Kiepury (dalej: „Klub”) jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. 1. Organizatorem Klubu jest Gmina Sosnowiec.

2. Klub wpisany jest do prowadzonego przez Organizatora Rejestru Instytucji Kultury pod sygn. RIK/S/3/92.

§ 3. 1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz w oparciu o niniejszy statut.

2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Siedziba Klubu mieści się w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65. Klub może działać na terenie innych obiektów położonych na terenie miasta Sosnowca.

2. Terenem działania Klubu jest miasto Sosnowiec. W zakresie realizacji zadań związanych
z organizacją koncertów muzycznych, Klub może prowadzić działalność również poza terenem miasta Sosnowca.

§ 5. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Przedmiotem działalności Klubu jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, poprzez tworzenie odpowiednich warunków aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym oraz przez upowszechnianie, inspirowanie oraz propagowanie wartości kulturalnych.

§ 7. 1. Do zakresu działania Klubu należy w szczególności:

a) Upowszechnianie oraz propagowanie wartości kulturalnych, w tym rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa w różnorodnych formach organizacyjnych.

b) Przygotowywanie społeczeństwa do odbioru i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury.

c) Kształtowanie kultury w zakresie kreowania czynnych postaw niezbędnych dla aktywnego współuczestnictwa we wszelkiego rodzaju imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym.

d) Podtrzymywanie więzi społecznych poprzez komunikację międzypokoleniową.

e) Promowanie, rozwijanie i popularyzowanie przedsięwzięć kulturalnych.

2. Zadania wymienione w ust. 1, Klub realizuje w szczególności poprzez:

a) Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, spotkań artystycznych, animacji społeczno-kulturalnych etc.

b) Prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych o profilu: tanecznym, muzycznym, plastycznym, fotograficznym, teatralnym oraz innych - wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

c) Rozwijanie i popularyzowanie aktywnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym, poprzez sprawowanie opieki i mecenatu nad społecznymi inicjatywami kulturalnymi oraz organizowanie amatorskiego ruchu twórczości artystycznej.

d) Prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej poprzez prezentację różnych dziedzin nauki i sztuki.

e) Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych.

f) Kultywowanie pamięci o patronie Klubu poprzez prowadzenie i wzbogacanie stałej wystawy poświęconej Janowi Kiepurze oraz gromadzenie, przechowywanie i eksponowanie dokumentacji, wspomnień, nagrań, zdjęć, pamiątek etc.

g) Organizowanie własnych koncepcji programowych.

h) Edukację muzyczną dzieci i młodzieży.

i) Udostępnianie infrastruktury Klubu dla zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

j) Współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych.

k) Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

l) Podejmowanie innych działań zmierzających do upowszechniania kultury, w tym realizowanie imprez kulturalno-oświatowych lub rozrywkowych zlecanych przez Organizatora.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 8. 1. Działalnością Klubu kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

2. Dyrektor jednoosobowo zarządza Klubem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor legitymuje się prawem powołania jednego Zastępcy Dyrektora. Odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje w tym samym trybie

§ 9. Do głównych obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

a) Bieżące kierowanie i zarządzanie Klubem w zakresie realizacji jego zadań.

b) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Klubu we wszystkich dziedzinach działalności.

c) Wydawanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie bieżącej działalności Klubu.

d) Realizacja planów finansowych Klubu.

e) Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Klubu.

f) Składanie Organizatorowi merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Klubu.

§ 10. Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. 1. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Klub samodzielnie gospodaruje mieniem zarówno własnym jak też oddanym Klubowi do odpłatnego lub nieodpłatnego używania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Klubu jest plan finansowy. Plan finansowy corocznie ustala Dyrektor, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 12. 1. Źródłami finansowania Klubu są w szczególności:

a) Dotacje podmiotowe.

b) Dotacje celowe.

c) Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego.

d) Przychody z mienia, a w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

e) Środki otrzymane od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

f) Przychody z działalności gospodarczej.

2. Organizator corocznie przekazuje Klubowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej. Wysokość dotacji podmiotowej każdorazowo ustala Organizator.

§ 13. Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Zmiany statutu podlegają wpisowi do prowadzonego przez Organizatora Rejestru Instytucji Kultury.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »