| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/347/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie 36.204.049,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące – 33.777.364,00 złote

w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 557.320,00 złotych

2. Dochody majątkowe – 2.426.685,00 złotych

w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.199.505,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie 38.638.573,00 złote,

jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.903.573,00 złote,

w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 26.075.437,40 złotych,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16.607.329,87 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9.468.107,53 złote

w tym między innymi:


- wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym39.040,00 złotych


- wydatki na obsługę długu


560.000,00 złotych


- rezerwę ogólną


150.000,00 złotych


- rezerwy celowe na wydatki bieżące


417.980,00 złotych

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.591.164,00 złote,

w tym na:

a) dotacje dla sektora finansów publicznych - 955.882,00 złote

- dotacje celowe - 505.882,00 złote,

w tym:

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 15.715,00 złotych

- dotacje podmiotowe - 450.000,00 złotych             

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 635.282,00 zł

- dotacje celowe - 312.282,00 złote

- dotacje podmiotowe - 323.000,00 złote

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.236.971,60 złotych

Kwoty o których mowa w ust. 2 pkt 1a i 1b, w pkt 2a oraz w pkt 3, zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Programów i Projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości576.722,00złote, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      271.180,87 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych       233.823,53 złote

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        68.493,60 złote

d) wydatki na dotacje celowe stanowiące wkład Gminy - partnera Projektu           3.224,00 złote

3. Wydatki budżetu ujętew załączniku nr 2obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.735.000,00 złotych,

w tym na:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne

- 5.866.000,00 złotych

b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

- 1.155.000,00 złotych

c) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym

-    564.000,00 złotych

w tym:

dla sektora finansów publicznych

264.000,00 złotych

dla spoza sektora finansów publicznych

300.000,00 złotych

d) rezerwy celowe

- 150.000,00 złotych

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowozałącznik nr 3.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.434.524,00 złote.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2.434.524,00 złote

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetuw łącznej kwocie 4.236.092,00 złote, pochodzących z:

a) kredytów

              3.436.092,00 złote

b) wolnych środków w kwocie             

              800.000,00 złotych

oraz             

2. rozchody budżetuw łącznej kwocie 1.801.568,00 złotych, które przeznacza się na spłatę:

a) pożyczek

171.568,00 złotych

b) kredytów

1.630.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2014 roku rat kredytów i pożyczek,zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się :

1.

Rezerwę ogólną w kwocie

150.000,00 złotych

2.

Rezerwy celowe w kwocie

567.980,00 złotych

w tym na:

1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego

258.980,00 złotych

2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów

70.000,00 złotych

3) zadania pomocy społecznej

20.000,00 złotych

4) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego

69.000,00 złotych

5) inwestycje i zakupy inwestycyjne

150.000,00 złotych

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne -zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego -zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. plan wydatków wynikających z realizacji zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym– zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomaniizgodnie z załącznikiem nr 12.

8. dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-zgodnie z załącznikiem nr 13.

9. dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1339 ) o utrzymaniu czystości i porządku w gminachzgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 247.394,85 złotych , w tym ze środków o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 70.760,40 złotych,zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 9. 1. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 90.000,00 złotych, przeznacza się w całości na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w tym na:

a) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 40.000,00 złotych

oraz

b) na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, które zostały ujęte w kwocie wydatków zapisanych w planie budżetu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 50.000,00 złotych

2. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w paragrafie 0400 – Wpływy z opłaty produktowej, w kwocie 4.000,00 złotych, przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami i ujęte zostały w planie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, w kwocie 4.000,00 złotych

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu                                                        2.000.000,00 złotych

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2.434.524,00 złote

c) spłatę w 2014 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów              1.801.568,00 złotych

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy rozliczeń za zużyte w trakcie roku media ( woda, gaz, energia, ścieki ).

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku, jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Wykaz załączników

1.

załącznik 1

Dochody budżetu gminy na rok 2014.

2.

załącznik 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2014.

3.

załącznik 3

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku.

4.

załącznik 4

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

5.

załącznik 5

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2014 rat kredytów i pożyczek.

6.

załącznik 6

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody i wydatki.

7.

załącznik 7

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.

8.

załącznik 8

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

9.

załącznik 9

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.

10.

załącznik 10

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

11.

załącznik 11

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

12.

załącznik 12

Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

13.

załącznik 13

Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

14.

załącznik 14

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.

15.

załącznik 15

Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2014 rat kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLII/347/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik16.pdf

Plan finansowy zadań z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa rok 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »