| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/360/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 14, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. c pkt 2 lit. j, art. 39, art. 48 ust. 4 ust. 5, art. 96 ust. 4, art.110 ust.10  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm. ),

Rada Gminy Wilkowice

uchwala:

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, uwzględniający wsparcie finansowe dla gmin określone Uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/360/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 stycznia 2014 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020

Rozdział 1.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

              Program ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt 4 art.110 ust.10  ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 pkt 14, art. 17 ust.2 pkt.4, art. 36 pkt 1 lit. c pkt 2 lit. j, art. 39, art.48 ust.4 ust.5, art. 96 ust. 4,

              Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w Wilkowicach w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz.1024)

              Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Wilkowice

Rozdział 2.

CEL PROGRAMU

Strategicznym celem programu jest:

1. Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych,

2. Poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

3. Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

4. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Rozdział 3.

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

1. Koordynatorem programu na szczeblu gminy jest wójt.

2. Program na szczeblu gminy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale jednostek organizacyjnych gminy, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

3. Do zadań gminy należy:

1) koordynowanie programu,

2) przyznawanie przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach pomocy wynikającej z programu,

3) przekazywanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwartalnej informacji o realizacji Programu w gminie do właściwego wojewody celem wykorzystania wsparcia finansowego gminy przez państwo w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 4.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Wsparcia w ramach Programu gmina udziela:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

2. Wsparcia udziela się w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo zasiłku celowego na zakup żywności.

3. Przyznanie wsparcia następuje na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

4. Gmina udziela wsparcia nieodpłatnie osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Informacja zawiera imiona, nazwiska, datę urodzenia oraz adresy zamieszkania dzieci lub uczniów.

6. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 4, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

7. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 5, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

8. Dzieci i młodzież, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, przedszkolu:

1) Dzieciom i młodzieży spożywającym posiłki w szkole, przedszkolu zapewnia się posiłki jednakowe pod względem ilościowym i jakościowym, z wyjątkiem posiłków w ramach diety.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje realizatorom programu (placówkom oświatowym lub podmiotom prowadzącym żywienie) środki finansowe na pokrycie wsparcia w formie posiłku za miesiąc, na podstawie rachunku i wykazu dzieci/uczniów żywionych  wystawionych w ostatnim dniu żywienia.

10. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania nie uregulowanych niniejszym programem, mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 5.

OBOWIĄZKI GMINY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE WSPARCIA FINANSOWEGO PAŃSTWA PRZY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO

1. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji programu.

2. Wójt Gminy Wilkowice może złożyć do wojewody pisemny, uzasadniony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację programu, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

3. Zwiększenie dotacji następuje na podstawie decyzji wojewody.

4. Niewykorzystana przez gminę dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 6.

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

1. Kwartalną informację o realizacji programu na terenie gminy Wilkowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  przekazuje do wojewody w wyznaczonym przez wojewodę  terminie.

2. Roczną informację o realizacji programu na terenie gminy Wilkowice za dany rok, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do wojewody w wyznaczonym przez wojewodę terminie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »