| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/450/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 987)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Nadać statut Muzeum Zagłębia w Będzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/531/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie

Podjęcie prac związanych z przyjęciem nowego statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie spowodowane jest nowelizacją obowiązujących przepisów w zakresie działalności kulturalnej, tj. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach. Treść statutu - zgodnie z art. 6 ust. 1 - ustawy o muzeach została uzgodniona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/450/2014
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Statut Muzeum Zagłębia w Będzinie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Muzeum Zagłębia w Będzinie, zwane dalej „Muzeum", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa normujących działalność muzeów, w tym w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”,

2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”,

4. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Będzin, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK-M/3/92 i posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą jest Miasto Będzin, a terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

4. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „Muzeum Zagłębia”.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 3. 1. Do zasadniczego zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, w szczególności dotyczących dziejów i kultury historycznego regionu Zagłębia Dąbrowskiego.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: historii, sztuki, archeologii, etnografii, militariów i numizmatyki

3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,

2) dokumenty, w tym dokumenty kartograficzne,

3) archiwalia, fotografie i materiały dokumentacyjne dotyczące historii Zagłębia Dąbrowskiego,

4) judaika zagłębiowskie,

5) medale, odznaczenia i sztandary z Zagłębia Dąbrowskiego,

6) broń i uzbrojenie ochronne,

7) zabytki archeologiczne pochodzące z wykopalisk z terenu Zagłębia Dąbrowskiego oraz z obszaru kulturowo z nim związanego,

8) przedmioty codziennego użytku, elementy wyposażenia wnętrz, narzędzia rolnicze, rzemiosło ludowe i rękodzieło oraz stroje ludowe ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrowskiego.

4. Ponadto Muzeum może podejmować wszelkie działania mające na celu upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa historycznego i kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego oraz miasta Będzina.

§ 4. 1. Muzeum realizuje zadania określone w § 3 w szczególności poprzez:

1) gromadzenie zabytków z zakresu, o którym mowa w § 3 ust. 2,

2) inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowania zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,

3) uzupełnianie zbiorów nowymi nabytkami, pozyskiwanymi w drodze zakupu, depozytów, darowizn i prac archeologicznych,

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów,

5) organizację wystaw stałych i czasowych,

6) organizację imprez, w tym imprez plenerowych, konkursów, koncertów oraz konferencji,

7) organizację i prowadzenie badań naukowych, w tym terenowych,

8) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i informacyjnej,

9) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych,

10) publikację katalogów, przewodników po wystawach, wyników badań naukowych oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,

11) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

12) prowadzenie specjalistycznego księgozbioru,

13) współpracę z muzeami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych celach działania oraz mediami,

14) prowadzenie działań z zakresu badań historycznych i naukowych, opieki oraz promocji miejsc szczególnie ważnych dla historii Będzina i Zagłębia Dąbrowskiego, w tym m.in. Zamku, Wzgórza Zamkowego i Podziemi Zamkowych, Pałacu Mieroszewskich, Domu Modlitwy Mizrachi oraz Murów Miejskich w Będzinie,

15) administrowanie i zarządzanie powierzonym mieniem.

2. Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Muzeum

§ 5. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Będzina.

§ 6. 1. Muzeum zarządza Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum,

2) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem,

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,

6) wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Będzina w trybie i na zasadach określonych w obwiązujących przepisach.

4. W Muzeum może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. W takim przypadku Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Będzina.

§ 7. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, która stanowi organ doradczy Dyrektora Muzeum.

2. Rada liczy 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Miasta Będzina na zasadach i w trybie określonym w ustawie o muzeach.

3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Źródła finansowania i mienie Muzeum

§ 9. 1. Organizator zapewnia środki potrzebne do prowadzenia, utrzymania i rozwoju Muzeum.

2. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektor sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada je do zatwierdzenia Organizatorowi.

5. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska Będzina.

§ 10. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 11. 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) inne dotacje niż wymienione w pkt 1,

3) przychody z prowadzonej działalności,

4) środki pozyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach w następującym zakresie:

1) sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum Zagłębia i terenu, na którym działa,

2) wynajmu i dzierżawy oraz innych form odpłatnego udostępnienia pomieszczeń, budynków, terenów i składników majątkowych Muzeum Zagłębia,

3) sprzedaży praw pozwalających na wykorzystanie wizerunku budynków, budowli i muzealiów należących do Muzeum Zagłębia,

4) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,

5) organizowania imprez, koncertów, konferencji, zajęć edukacyjnych i innych przedsięwzięć związanych z popularyzowaniem historii i kultury regionu,

6) usług reklamowych, turystycznych i sponsoringu.

2. Przychody z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

§ 13. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 15. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »