| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/452/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 406)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Nadać statut Ośrodkowi Kultury w Będzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/478/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie oraz uchwała Nr XLIV/500/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/478/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie

Nadanie nowego statutu Ośrodkowi Kultury jest konieczne z uwagi na nowe uwarunkowania prawne związane z nowelizacją obowiązujących przepisów w zakresie działalności kulturalnej, tj. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto przyjęcie nowego statutu pozwoli na dostosowanie go do realnych możliwości oraz bieżących potrzeb instytucji. Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/452/2014
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Statut Ośrodka Kultury w Będzinie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ośrodek Kultury w Będzinie, zwany dalej „Ośrodkiem", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa normujących działalność kulturalną, w tym w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”,

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Będzin, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK-O/4/92 i posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Będzin, a terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ośrodek może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ośrodek może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „Ośrodek Kultury”.

Rozdział 2.
Cele, zadania oraz zakres działania Ośrodka

§ 3. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta Będzina.

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych głównie mieszkańców Będzina.

§ 4. 1. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6) promocję kultury,

7) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

8) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

9) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

10) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

11) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

12) prowadzenie impresariatu artystycznego,

13) realizację imprez zleconych,

14) współpracę międzynarodową w zakresie promocji kultury,

15) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej,

16) działalność wydawniczą.

2. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 5. Nadzór nad Ośrodkiem w zakresie jego bieżącej działalności sprawuje Prezydent Miasta Będzina.

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Ośrodka,

2) nadzór nad majątkiem Ośrodka,

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Ośrodka,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,

6) wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Będzina w trybie i na zasadach określonych w obwiązujących przepisach.

4. W Ośrodku może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. W takim przypadku Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Będzina.

§ 7. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Ośrodka jest Rada Ośrodka Kultury.

2. Radę Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Dyrektor Ośrodka.

3. Rada liczy 5 członków i jest powoływana na okres czterech lat.

4. W skład Rady Ośrodka Kultury wchodzą przedstawiciele twórców i animatorów kultury.

5. Szczegółowy tryb pracy Rady Ośrodka Kultury określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Źródła finansowania i mienie Ośrodka

§ 9. 1. Organizator zapewnia środki potrzebne do prowadzenia oraz utrzymania Ośrodka.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektor sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada je do zatwierdzenia Organizatorowi

5. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska Będzina.

§ 10. 1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Majątek Ośrodka wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Ośrodka.

§ 11. 1. Przychodami Ośrodka są:

1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) inne dotacje niż wymienione w pkt 1,

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego,

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) środki pozyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12. 1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach w następującym zakresie:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, sal, budynków, terenów i składników majątkowych, m.in. sceny, podestów, nagłośnienia, oświetlenia estradowego, transportu i innych,

2) wynajmu powierzchni reklamowych w gablotach, na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz w wydawnictwach,

3) usług gastronomicznych,

4) technicznej obsługi imprez,

5) sprzedaży materiałów promocyjnych (koszulek, gadżetów, wydawnictw, informatorów, katalogów, folderów itp.).

6) prowadzenie usług marketingowych, reklamowych, promocyjnych.

2. Przychody z działalności gospodarczej Ośrodek wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

§ 13. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Zastępca Dyrektora upoważniony jest do zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 15. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »