| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/452/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 406)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Nadać statut Ośrodkowi Kultury w Będzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/478/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie oraz uchwała Nr XLIV/500/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/478/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie

Nadanie nowego statutu Ośrodkowi Kultury jest konieczne z uwagi na nowe uwarunkowania prawne związane z nowelizacją obowiązujących przepisów w zakresie działalności kulturalnej, tj. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto przyjęcie nowego statutu pozwoli na dostosowanie go do realnych możliwości oraz bieżących potrzeb instytucji. Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/452/2014
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Statut Ośrodka Kultury w Będzinie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ośrodek Kultury w Będzinie, zwany dalej „Ośrodkiem", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa normujących działalność kulturalną, w tym w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”,

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Będzin, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK-O/4/92 i posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Będzin, a terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ośrodek może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ośrodek może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „Ośrodek Kultury”.

Rozdział 2.
Cele, zadania oraz zakres działania Ośrodka

§ 3. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta Będzina.

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych głównie mieszkańców Będzina.

§ 4. 1. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6) promocję kultury,

7) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

8) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

9) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

10) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

11) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

12) prowadzenie impresariatu artystycznego,

13) realizację imprez zleconych,

14) współpracę międzynarodową w zakresie promocji kultury,

15) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej,

16) działalność wydawniczą.

2. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 5. Nadzór nad Ośrodkiem w zakresie jego bieżącej działalności sprawuje Prezydent Miasta Będzina.

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Ośrodka,

2) nadzór nad majątkiem Ośrodka,

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Ośrodka,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,

6) wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Będzina w trybie i na zasadach określonych w obwiązujących przepisach.

4. W Ośrodku może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. W takim przypadku Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Będzina.

§ 7. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Ośrodka jest Rada Ośrodka Kultury.

2. Radę Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Dyrektor Ośrodka.

3. Rada liczy 5 członków i jest powoływana na okres czterech lat.

4. W skład Rady Ośrodka Kultury wchodzą przedstawiciele twórców i animatorów kultury.

5. Szczegółowy tryb pracy Rady Ośrodka Kultury określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Źródła finansowania i mienie Ośrodka

§ 9. 1. Organizator zapewnia środki potrzebne do prowadzenia oraz utrzymania Ośrodka.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektor sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedkłada je do zatwierdzenia Organizatorowi

5. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska Będzina.

§ 10. 1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Majątek Ośrodka wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Ośrodka.

§ 11. 1. Przychodami Ośrodka są:

1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) inne dotacje niż wymienione w pkt 1,

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego,

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) środki pozyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12. 1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach w następującym zakresie:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, sal, budynków, terenów i składników majątkowych, m.in. sceny, podestów, nagłośnienia, oświetlenia estradowego, transportu i innych,

2) wynajmu powierzchni reklamowych w gablotach, na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz w wydawnictwach,

3) usług gastronomicznych,

4) technicznej obsługi imprez,

5) sprzedaży materiałów promocyjnych (koszulek, gadżetów, wydawnictw, informatorów, katalogów, folderów itp.).

6) prowadzenie usług marketingowych, reklamowych, promocyjnych.

2. Przychody z działalności gospodarczej Ośrodek wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

§ 13. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Zastępca Dyrektora upoważniony jest do zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 15. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »