| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/454/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Będzina Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Miasta Będzina program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zwany Programem Wsparcia „Rodzina 3+ górą”.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Karcie „Rodzina 3+ górą” należy przez to rozumieć kartę uprawniającą uczestników Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą” do korzystania z katalogu ulg i zniżek oferowanych przez podmioty biorące udział w Programie,

2) rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą) zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Będzina, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

§ 3.

1) Program Wsparcia „Rodzina 3+ górą” adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie Miasta Będzina.

2) Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie Wsparcia „Rodzina 3+ górą” będzie Karta „Rodzina 3+ górą”.

3) Logo Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą”, regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Rodzina 3+ górą” wprowadzony zostanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina.

§ 4.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Będzina i ma na celu:

1) promocję rodzin wielodzietnych oraz działań na rzecz wzmocnienia kondycji tych rodzin,

2) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych,

3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,

4) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

§ 5.

Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały będzie zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulg i zniżek umożliwiających dostęp do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez miejskie jednostki publiczne oraz promowanie katalogu ulg i zniżek do usług i towarów oferowanych przez podmioty niepubliczne.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/454/2014
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Program Wsparcia „Rodzina 3+ górą” jest elementem polityki społecznej Miasta Będzina ukierunkowanej na politykę prorodzinną. Skierowany jest do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych. Główną przesłanką przyjęcia Programu jest świadczenie pomocy i wsparcia rodzinom wielodzietnym oraz przełamanie stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Założenia Programu wprowadzające katalog ulgi i zniżek wzmocnią zarówno kondycję finansową rodziny, jak również więzi i relacje w niej panujące, poprzez umożliwienie spędzania wspólnie czasu wolnego. Oferowane ulgi i zniżki zachęcą rodziny do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym miasta. Karta „Rodzina 3+ górą” obejmie wszystkie zainteresowane rodziny, bez względu na kryterium dochodowe.

Mając na względzie utrzymującą się od wielu lat tendencję spadkową liczby mieszkańców naszego miasta, kluczowym zagadnieniem jest podejmowanie pozytywnych działań promujących rodzinę wielodzietną. Istotnym aspektem prowadzonej polityki prorodzinnej jest tworzenie przyjaznego klimatu i warunków do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania przez rodziców dodatkowego trudu wychowawczego.

Przyjęcie Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą” stworzy szansę na wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta.

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał zarządzenie Nr 0050.4.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą”. Termin konsultacji został ustalony od dnia 10 do 23 stycznia 2014 roku i miał formę umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej miasta. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna opinia w tej sprawie.

W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »