| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/456/2014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) gminie – rozumie się przez to Miasto Będzin,

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia pozostające w trwałym zarządzie i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie oraz w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Będzin,

3) opiekunie obiektu – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Miasta Będzina lub inny podmiot, któremu Miasto powierzyło zarządzanie obiektem użyteczności publicznej,

4) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza ramy określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych,

5) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń,

6) imprezie – rozumie się przez to planowane – na podstawie umowy – zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora, którego celem jest w szczególności: odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, w tym z udziałem publiczności, odpłatnym lub darmowym.

§ 2. Ustalić następujące zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej:

1) Obiekty użyteczności publicznej mogą być udostępniane osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

2) Korzystanie z obiektów użyteczności publicznej odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez opiekuna obiektu na mocy umowy lub jednorazowej zgody wydawanej przez opiekuna obiektu.

§ 3. Ustalić następujące zasady korzystania z pomieszczeń w szkołach i przedszkolach:

1) Pozastatutowe korzystanie ze szkolnych obiektów i urządzeń jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2) Nieodpłatnie z obiektów i urządzeń mogą korzystać:

a) organizatorzy imprez zleconych lub współorganizowanych przez Miasto Będzin,

b) organizatorzy imprez charytatywnych,

c) uczniowskie kluby sportowe, które swoją siedzibę mają na terenie miasta Będzina,

d) kluby sportowe, które swoją siedzibę mają w Będzinie,

e) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, w ramach działań statutowych,

f) radni Rady Miejskiej Będzina, Rady Powiatu Będzińskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego organizujący – w uzgodnieniu z opiekunem obiektu – dyżury i spotkania z mieszkańcami w pomieszczeniach szkolnych lub przedszkolnych.

3) Szkolne boiska sportowe są obiektami dostępnymi dla mieszkańców Będzina zgodnie z następującymi zasadami:

a) uczniowie korzystają z obiektów bezpłatnie zgodnie z regulaminami obiektów,

b) dorośli mogą korzystać z obiektów szkolnych odpłatnie na podstawie zawartych umów z opiekunami obiektów.

§ 4. Korzystanie z obiektów znajdujących się w trwałym zarządzie i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie ma charakter odpłatny, z wyjątkiem Strefy Aktywności Rodzinnej, Skateparku oraz boiska do piłki siatkowej plażowej i piłki koszykowej, które udostępnia się nieodpłatnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 6. Tracą moc uchwały:

- uchwała Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,

- uchwała Nr XLII/753/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,

- uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,

- uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie

Dotychczasowa uchwała Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości wymaga zmiany w związku z niedostosowaniem przyjętych lokalnych rozwiązań do aktualnych uwarunkowań prawnych, społecznych i organizacyjnych. Zachodzi konieczność doprecyzowania zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej przez osoby fizyczne i prawne, a także inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym w szczególności przez stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty mające siedzibę i działające na terenie Miasta Będzina. Nowa uchwała reguluje także korzystanie z nowych obiektów znajdujących się w trwałym zarządzie i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, a także uwzględnia zmiany w nazewnictwie obiektów.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »