| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/343/2014 Rady Gminy Czernichów

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. Nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

0,00

25 008,43

w tym: dochody bieżące

0,00

25 008,43

Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

25 008,43

852

Pomoc społeczna

0,00

10,00

w tym: dochody bieżące

0,00

10,00

Pozostałe odsetki

0,00

10,00

Ogółem:

0,00

25 018,43

2. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

89 000,00

114 008,43

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

25 008,43

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

25 008,43

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

25 008,43

60016

Drogi publiczne gminne

89 000,00

89 000,00

w tym:

- Wydatki bieżące

89 000,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

89 000,00

0,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

89 000,00

0,00

- Wydatki majątkowe

0,00

89 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

89 000,00

750

Administracja publiczna

290 000,00

490 000,00

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

290 000,00

490 000,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

290 000,00

290 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

290 000,00

0,00

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

290 000,00

- Wydatki bieżące

0,00

200 000,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

200 000,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

0,00

200 000,00

852

Pomoc społeczna

17 015,00

0,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

17 015,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

17 015,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

17 015,00

0,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 200,00

0,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

13 815,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

17 015,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

17 015,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

17 015,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

17 015,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

3 200,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

0,00

13 815,00

852

Pomoc społeczna

78 935,00

201,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadzcenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0,00

201,00

zadania własne dofinansowane

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

201,00

w tym:

/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

201,00

85216

Zasiłki stałe

25 035,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

25 035,00

0,00

w tym:

/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

25 035,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

33 321,00

0,00

zadania własne

w tym:

- Wydatki bieżące

33 321,00

0,00

w tym:

/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

33 321,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

961,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

961,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

961,00

0,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

961,00

0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 882,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

2 882,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

2 882,00

0,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2 882,00

0,00

85295

Pozostała dzialalność

16 736,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

16 736,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

536,00

0,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

536,00

0,00

/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 200,00

0,00

Ogółem:

474 950,00

621 224,43

§ 2.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie:

ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych w kwocie 6.781.888,00złna :

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 4.600.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz

emisji papierów wartościowych- 1.181.888,00zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej -

2. Ulega zmianie § 12 pkt 1 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Wójta do :

1/zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego -4.600.000,00zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz

emisji papierów wartościowych- 1.181.888,00zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej.

3.Ulega zmianie § 12 pkt.1 tiret 5 uchwały budżetowej poprzez wykreślenie zdania : "na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.Ulega zmianie § 12 pkt 3 uchwały budżetowej którego dotychczasowe brzmienie ulega wykreśleniu i następnie otrzymuje nowe brzmienie :upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wydatkach majątkowych poprzez wprowadzaniwe nowych zadań inwestycyjnych , za wyjątkiem dokonywania likwidacji danego zadania inwestycyjnego.

§ 3.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika nr 6 dochody i wydatki  zw. z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , który przyjmuje treść jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały

4. Dokonać zmiany załącznika nr 8 - wydatki budżetowe w tabeli w dziale 852 rozdziale 85214 pod treścią podgrupy: /świadczenia  na rzecz osób fizycznych  dopisuje się podgrupę: / dotacja na zadanie bieżące z kwotą 500,00zł

§ 4.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości  29.662.159,14 zł w tym:

dochody bieżące 21.738.700,92 złi wydatki w wysokości:30.842.006,74zł ,w tym:wydatki bieżące:

w wysokości 20.184.452,02 zł.Deficyt budżetowy wynosi 1.179.847,60zł zostanie pokryty

z zaciągniętej pożyczki w wysokości1.058.591,60 zł oraz kredytu w wysokości 121.256,00zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wojciech Łatanik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/343/2014
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

2 361 735,60

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

1 303 144,00

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

1 058 591,60

Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

29 662 159,14

3.

Razem (1+2)

32 023 894,74

4.

Wydatki budżetu

902

30 842 006,74

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

995 392,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

186 496,00

7

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

0,00

8

Razem rozchody

1 181 888,00

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

32 023 894,74


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/343/2014
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 stycznia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE NA 2014 rok

L.p.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

§

kwota w zł.

1

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne

700

70005

6050( 463.598,60),6059(721.484,07),6057(4.088.409,74)

5 273 492,41

2

Nabywanie gruntów

700

70005

6060

30 000,00

3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska

926

92601

6050

43 000,00

4

Zakup i montaż urządzen na plac rekreacyjny dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

43 000,00

5

Projekt oraz zakup wyposażenia na plac rekreacyjny dla dzieci w Tresnej

926

92601

6050

31 700,00

6

Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły

926

92601

6050

43 000,00

7

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

926

92601

6059( 220.737,97), 6057( 1.250.848,48)

1 471 586,45

8.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - II etap

900

90001

6050

3 049 988,86

9.

Budowa oświetlenia w przysiółku Zonie w Tresnej

900

90015

6050

100 000,00

10.

Modernizacja budynku C przy ZS Nr 1 w Międz. Bialskim

801

80101

6050

50 000,00

11.

Zakup urządzenia do utrzymania nawierzchni sztucznych boisk Orlik w Międz. Bialskim i M. Żywieckim

926

92601

6050

42 787,00

12.

Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim

750

75023

6050

290 000,00

13.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych(um.4/PCPR/WR/2013)

801

80113

6050

100 000,00

14.

Modernizacja ul. Strażackiej w Międzybrodziu Żywieckim

600

60016

6050

29 000,00

15.

Modernizacja ul. Handlowej w Czernichowie

600

60016

6050

10 000,00

16.

Modernizacja ul.11-go Listopada w Czernichowie

600

60016

6050

20 000,00

17.

Modernizacja ul. Czereśniowej w Międzybrodziu Bialskim

600

60016

6050

30 000,00

ogółem ;

10 657 554,72


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/343/2014
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII”


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/343/2014
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 stycznia 2014 r.

I Dochody

1.Dział 600 zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.008,43 złz tyt. dot. Ze Starostwa Żywiec

na odśnieżanie dróg powiatowych . Dot. Za 12/2013 wpł. 01/2014

2. Dział 852 zwiększono dochody bieżące o kwotę 10,00złz tyt. pozostałych odsetek zw. z realizacją

zadań własnych i zleconych wykonywanych przez GOPS

II Wydatki

1. Dział 600 rozdział 60016 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 89.000,00złz usl.remontowych 36.000,00

zakup usł.pozostałych 53.000,00 zł ,zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 89.000,00złna nast.. Zadania:

1. modernizacja ul.Strażackiej w M. Żywieckim 29.000,00zł,

2.modernizacja ul.Handlowej w Czernichowie 10.000,00zł,

3.modernizacja ul.11-go Listopada w Czernichowie - 20.000,00zł,

4.modernizacja ul.Czereśniowej w Międz. Bialskim -30.000,00zł

rozdział 60014-zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25.008,43 złna odśnieżanie dróg

Starostwo ŻYWIEC na odśnieżanie dróg powiatowych - dotacja za 12/2013 rok

2.Dział 750 rozdział 75023 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 290.000,00zł z zadania pn. modernizacja bud.

przy ul.Nowy Świat w M.Bial. Na zaplecze magaz. Tech. UG Czer.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 290.000,00zł na zadanie budowa bud. UG w M. Bialskim

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200.000,00złna wynagrodzenia dla administracji

z uwagi na przeniesienie śr.290tys. Na zadanie budowa UG w Czer.

3.Dział 851 rodział 85154 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.015,00złna działania związane

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w zakresie Gm.programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych

4. Dział 852 rozdział 85205 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 17.015,00złz tyt.przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w zakresie środków gm.programu rozw. Problemów alkoholowych w rodzinie

rozdział 85213 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 201,00zł na zasiłki

rozdział 85216 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 25.035,00złz tyt. św. Na rzecz os. fiz.

rozdział 85214 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 33.321,00złz tyt. świadczeń na rzecz os. fiz.

rozdział 85219 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 961,00złz wynagrodzeń

rozdział 85228 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.882,00złz tyt. wynagrodzeń

rozdział 85295 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 16.736,00złz tyt. 16.200,00zł świadczeń na rzecz os. fiz.

oraz 536,00zł z wynagrodzeń

WYNIK FINANSOWY

I DOCHODY

1. uchwała nr XXX/IV/ 330/2013

29.630.342,71

2. zarządzenie nr 6/2014

+6.798,00

3.uchwała nr XXXV/343/2014

+ 25.018,43

razem

29.662.159,14

II WYDATKI

1. uchwała nr XXX/IV/ 330/2013

30.688.934,31

2. zarządzenie nr 6/2014

+6.798,00

3.uchwała nr XXXV/343/2014

+ 621.224,43

3.uchwała nr XXXV/343/2014

-474.950,00

razem

30.842.006,74

dochody

29.662.159,14

wydatki

30.842.006,74

- 1.179.847,60

deficyt budżetowy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »