| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Kozy

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kozy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 16 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.),

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźników - przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                         

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/272/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 lutego 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy

Lp.

Numer i nazwa drogi

Nazwa przystanku

1

Droga powiatowa S 4482
ul. Jana III Sobieskiego
i ul. Kęcka

Kozy ul. Kwiatowa

2

Kozy Sklep

3

Kozy Skrzyżowanie

4

Kozy Potok

5

Kozy Zagroda

6

Droga krajowa DK 52
ul. Bielska i ul. Krakowska

Kozy Małe

7

Kozy Kozpol

8

Kozy Centrum

9

Kozy Podgórska

10

Kozy Gaje

11

Droga gminna 616017S
ul. Gajowa

Kozy Gaje Pętla

12

Droga gminna 616006S
ul. Beskidzka

Kozy Skrzyżowanie 1

13

Kozy Krótka

14

Droga gminna 616042S
ul. Panienki

Kozy Zdrojowa

15

Kozy Kamieniołom

16

Droga gminna 616025S
ul. Kościelna

Kozy Plac Kościelny

17

Droga gminna 616045S
ul. Przecznia

Kozy Szkoła Podstawowa nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/272/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Lokalizacja przystanków na terenie Gminy Kozy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/272/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 lutego 2014 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy
§ 1

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH:

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków, do którego należy dołączyć:

1) projekt rozkładu jazdy uwzględniający godziny odjazdów z przystanków

2) wykaz obsługiwanych przystanków, określonych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

3. Gmina Kozy wydaje uzgodnienie w formie pisemnej.

4. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków.

5. Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Kozy na korzystanie z przystanków należy dołączyć kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowymi i kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kozy.

7. Wójt Gminy Kozy jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych.

8. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Umowa określa w szczególności:

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazd,

3) harmonogram płatności,

4) termin płatności, o którym mowa w § 2 ust.1.

9. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

5) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,

6) zaprzestania działalności przewozowej,

7) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Kozy z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku (o którym mowa w ust. 2), lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH:

1.               Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków ustalana jest w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Kozy.

2. Z przystanków komunikacyjnych przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozu.

3.               Przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

4. Przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie zatoki przystankowej lub w przypadku braku zatoki na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

5. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruch innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6.               Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów.

7. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Wójt Gminy Kozy może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m in. blokowanie wjazdu do zatoki,

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w §2 ust. 9.

2. Przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania aktualnego rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Zabrania się bez zgody Wójta Gminy Kozy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »