| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 389/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 17 ust.2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2013, poz. 182 z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska w Woźnikach  uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Woźnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 389/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 stycznia 2014 r.

PROGRAM  OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.3 i pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Woźnikach w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Woźniki.

Cel programu

              Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

              W roku 2013 objęto 69 rodzin ( 123 osoby ) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013r. w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 19 uczniów,  głównie z rodzin wielodzietnych, niepełnych  lub rodzin z dysfunkcjami.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

              Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z tereny Gminy Woźniki.

Koordynatorem programu jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

W ramach programu udziela się wsparcia:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku i uzasadniania pisemnie tę decyzję.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Monitoring programu

              Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013r., poz. 1024).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »