| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr CRU/100/2014 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gliwicach ul. Okrzei 20

§ 1. 1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy prowadzenie dokształcania uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

2. Dokształcanie będzie się odbywało w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gliwicach ul. Okrzei 20.

§ 2. 1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) wwysokości 400 za jednego ucznia.

2. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przekaże do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu o terminie kursów.

3. Zleceniodawca przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice:22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląskiw Gliwicachw terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Dotacja celowa za 2014 rok zostanie wykorzystana i rozliczona do 31 grudnia 2014 roku, natomiast niewykorzystana część dotacji celowej zostanie zwrócona do 10 stycznia 2015 roku.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca nie obciąży Zleceniodawcy kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

6. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Zabrze wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określonyod dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia31 grudnia 2014 r.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Z-ca Prezydenta Miasta Zabrze


Jan Pawluch

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr CRU/100/2014

z dnia 10 stycznia 2014 r.

Wykaz uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu uczestniczących w dokształcaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach ul. Okrzei 20, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice.

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Koszt kształcenia

Razem koszt:

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sporządził: ………………………….                            Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                    /podpis/


Miejscowość, data ………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »