| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I.2.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwiększyć  planowane dochody budżetu Miasta o kwotę612 800 , w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 306 800 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 306 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi358 420 332, w tym:

1) dochody bieżące 317 622 198 zł,

2) dochody majątkowe 40 798 134 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę612 800 , w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 306 800 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 306 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi394 360 332 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 312 099 282 zł,

2) wydatki majątkowe 82 261 050 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I.2.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I.2.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale852 – Pomoc społeczna, o kwotę12 000 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej 10 200 zł, i z budżetu państwa 1 800 zł.

W związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego środków na realizowany projekt „PI Śląskie Wyzwania” w ramach POKL 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę294 800 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej 250 580 zł, i z budżetu państwa 44 220 zł.

W związku otrzymaniem promesy na dofinansowanie  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita  Polska 2007 – 2013 realizacji zadania „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale926 – Kultura fizyczna, o kwotę306 600 złw całości pochodzących z budżetu UE.

Załącznik Nr 2

W związku z wystąpieniem o dofinansowanie realizacji I etapu przebudowy ulicy Komuny Paryskiej, proponuje się utworzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-527-300 „Dostępna granica - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” i ustalenie dla niego planu wydatków w wysokości2 400 000 w drodze przeniesienia środków planowanych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa ulicy K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Powyższego przeniesienia dokona się w ramach działu600 – Transport i łączność, rozdziału60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale852 – Pomoc społeczna, rozdziale85295 – Pozostała działalnośćo kwotę12 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora projektu. Koszty zakupu zestawów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem dla 30 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności, szkolenia tych osób, koszty abonamentu za Internet przez cały okres realizacji projektu oraz koszty wyposażenia w zestawy komputerowe z oprogramowaniem ogólnodostępnych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu (w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Noclegowni, filii nr 8 i 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Świetlicy Środowiskowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego) sfinansuje Partner Projektu - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

W związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego środków na realizowany projekt „PI Śląskie Wyzwania” w ramach POKL 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale85333 – Powiatowe urzędy pracyo kwotę294 800 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P02-000-100 „PI Śląskie Wyzwania – pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

W związku otrzymaniem promesy na dofinansowanie  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita  Polska 2007 – 2013 realizacji zadania „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale926 – Kultura fizyczna, rozdziale92695 – Pozostała działalnośćo kwotę306 000 , z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P12-103-100 „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza – pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Dodatkowo proponuje się zwiększenie planu tego przedsięwzięcia w drodze przeniesienia planu z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-103-300 „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w wysokości400 000 oraz przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-00-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych w wysokości320 000 planowanego w dziale900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, którego zakres rzeczowy w całości zostanie wykonany w ramach zadania „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” finansowanego z udziałem środków w budżetu Unii Europejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »