| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.6.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), § 26 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz § 45 ust. 3 Statutu Miasta Ruda Śląska

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z późniejszymi zmianami, dokonać następujących zmian:

1. W części I – „Postanowienia ogólne” § 2 nadać następujące brzmienie:
"§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) uchwały nr 55/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 182 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 966 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 43, poz. 225 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 674 z późniejszymi zmianami),

10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

11) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1228 z późniejszymi zmianami),

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 124 z późniejszymi zmianami),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami),

14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1356 z późniejszymi zmianami),

15) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 135 z późniejszymi zmianami),

16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

17) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 330 z późniejszymi zmianami),

18) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późniejszymi zmianami),

19) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami),

20) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 264, poz. 1573 z późniejszymi zmianami),

21) ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami ),

22) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

23) kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267),

24) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1059 z późniejszymi zmianami),

25) niniejszego Statutu,

26) Zarządzenia Nr SP.0050.2.398.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

27) Zarządzenia Nr SP.0050.2.5.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do organizowania pracy z rodziną.".

2. W części II - "Cele i zadania" § 9 nadać następujące brzmienie:
"§ 9. Do zadań Ośrodka należy ponadto:

1. wykonywanie innych zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej,

2. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych,

3. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych,

4. prowadzenie i świadczenie usług w Klubie Integracji Społecznej,

5. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu Miasta,

6. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań w sprawach należności dłużników alimentacyjnych,

7. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

8. przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Rada Miasta Ruda Śląska w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały ogłosi tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »