| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.6.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), § 26 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz § 45 ust. 3 Statutu Miasta Ruda Śląska

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z późniejszymi zmianami, dokonać następujących zmian:

1. W części I – „Postanowienia ogólne” § 2 nadać następujące brzmienie:
"§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) uchwały nr 55/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 182 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 966 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 43, poz. 225 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 674 z późniejszymi zmianami),

10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

11) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1228 z późniejszymi zmianami),

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 124 z późniejszymi zmianami),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami),

14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1356 z późniejszymi zmianami),

15) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 135 z późniejszymi zmianami),

16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

17) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 330 z późniejszymi zmianami),

18) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późniejszymi zmianami),

19) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami),

20) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 264, poz. 1573 z późniejszymi zmianami),

21) ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami ),

22) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

23) kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267),

24) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1059 z późniejszymi zmianami),

25) niniejszego Statutu,

26) Zarządzenia Nr SP.0050.2.398.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

27) Zarządzenia Nr SP.0050.2.5.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do organizowania pracy z rodziną.".

2. W części II - "Cele i zadania" § 9 nadać następujące brzmienie:
"§ 9. Do zadań Ośrodka należy ponadto:

1. wykonywanie innych zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej,

2. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych,

3. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych,

4. prowadzenie i świadczenie usług w Klubie Integracji Społecznej,

5. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu Miasta,

6. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań w sprawach należności dłużników alimentacyjnych,

7. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

8. przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Rada Miasta Ruda Śląska w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały ogłosi tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »