| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2013 Wójta Gminy Mierzęcice; Wójta Gminy Psary

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Mierzęcice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na terenie Gminy Mierzęcice, a będącego mieszkańcem Gminy Psary

zawarte w dniu 18 grudnia 2013r. pomiędzy Gminą Mierzęcice z siedzibą w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice reprezentowaną przez: Grzegorza Podlejskiego – Wójta Gminy Mierzęcice a Gminą Psary reprezentowaną przez: Tomasza Sadłonia – Wójta Gminy Psary

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Mierzęcice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na terenie Gminy Mierzęcice, a będącego mieszkańcem Gminy Psary.

Na podstawie art. 80 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1. 1. Gmina Psary zobowiązuje się do zwrotu Gminie Mierzęcice dotacji przekazywanej przez Gminę Mierzęcice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Psary, uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na terenie Gminy Mierzęcice wyliczonej na podstawie atr. 14-14d oraz art. 80 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 827).

2. Gmina Psary w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia

§ 2. 1. Kwotę dotacji należnej Gminie Mierzęcice ustala się co miesiąc, jako iloczyn liczby uczniów w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji.

2. Miesięczna stawka dotacji udzielana przez Gminę Mierzęcice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na terenie Gminy Mierzęcice wynosi:

a) od 1 września 2013r. do 31 października 2013r. wynosi 287,67 zł,

b) od 1 listopada 2013r. wynosi 302,33 zł

3. Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Mierzęcice, o której mowa w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.

4. Gmina Psary zobowiązuje się przekazywać miesięczne kwoty dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Gminy Mierzęcice: Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach nr: 80-8443-0009-0000-0000-0260-0001 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. O każdej zmianie jednostkowej stawki dotacji Gmina Mierzęcice będzie informować Gminę Psary wraz z doręczeniem specyfikacji, bez konieczności sporządzania aneksu do porozumienia.

§ 3. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

2. Porozumienie zawiera się na czas określony tj. od 1 września 2013 do 31 grudnia 2014r.

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt


Tomasz Sadłoń


Skarbnik Gminy


Joanna Przybyłek

Wójt


Grzegorz Podlejski


Skarbnik Gminy


Agnieszka Frączek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »