| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed.032.00001.2014/W Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte pomiędzy:
Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta -Adama Fudali,

i

Miastem Jastrzębie-Zdrój, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta -Mariana Janeckiego

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój (z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:633-221-66-15, REGON:276255358) powierza Miastu Rybnik (z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58 REGON: 276255430) prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej ZSZ, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ-CKUoP, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Rybnik dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia w wysokości 400 na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych.

2. Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Jastrzębie-Zdrój nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju może, w uzasadnionych przypadkach, zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wyniesie co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi ZSZ nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.

4. Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. ZSZ do 18 kwietnia 2014 r. przekaże wykazy planowanych zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 14 sierpnia 2014 r. - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych poinformuje ZSZ o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w mBanku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten, potwierdzony przez dyrektora ZSZ, stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2014 r.

8. Ustala się dotację na 2014 rok w kwocie56.800 (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych), co pokrywa koszt kształcenia142 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Jastrzębie- Zdrój zabezpieczy dodatkowe środki i pokryje koszt kształcenia uczniów po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia.

9. Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Pawłowski.

10. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych od dnia przekazania dotacji), na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania do 31 grudnia 2014 r.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca.

§ 7. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój


Marian Janecki

Prezydent Miasta


Adam Fudali


Załącznik do Porozumienia Nr Ed.032.00001.2014/W
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Wykaz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Koszt kształcenia

Razem koszt kształcenia :
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Sporządził: ………………………….                            Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                    /podpis/

Miejscowość, data ………………………………..

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »