| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/301/2014 Rady Gminy Miedźna

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 94, 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 355 963,68 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 179 857,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 823 894,00  zł.

2. z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości
355 963,68 zł.

§ 3. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014,  zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia przychodów o kwotę 355 963,68 zł.

§ 4. Ustala się łączną  kwotę  poręczeń i gwarancji do kwoty 40 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku 2014 z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 40 000,00 zł.

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 47 243 304,31 zł,

- wydatków wynosi 49 423 161,99 zł,

- przychodów wynosi 3 355 963,68 zł,

- rozchodów wynosi 1 176 106,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/301/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.

Tabela Nr 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 6 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 6 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 6 000,00

757

Obsługa długu publicznego

40 000,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

40 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

274 735,25

80195

Pozostała działalność

274 735,25

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

274 735,25

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

41 228,43

85305

Żłobki

41 228,43

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

41 228,43

926

Kultura fizyczna

6 000,00

92601

Obiekty sportowe

6 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00

Razem:

355 963,68


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/301/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.

Tabela Nr 2 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 000 000,00

0

3 000 000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

0

355 963,68

355 963,68

3 000 000,00

355 963,68

3 355 963,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/301/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »