| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Gminy Miedźna

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku w ten sposób, że: §1 ust. 1 pkt.3  otrzymuje brzmienie: „§1 ust 1.pkt 3 od budowli:

a) 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),

b) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe do Ø 400 - 0,6% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

2. Dodać ust.2 do §1 uchwały o brzmieniu: „Zastosowanie niższej stawki z § 1. ust. 1 pkt.3 lit. b) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis jest różnicą pomiędzy stawką podstawową o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.3 lit. a) uchwały nr XXXIX/283/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku, a stawką preferencyjną określoną w § 1 ust.1 pkt. 3 lit. b) niniejszej uchwały. Udzielenie tej pomocy może nastąpić zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna. Niniejsza uchwała ma zastosowanie w roku podatkowym w roku kalendarzowym 2014.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik do Uchwały Nr XLII/302/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Faktyczne i prawne do uchwały Rady Gminy Miedźna z dnia 4.02.2014r. w sprawie zmiany uchwa ł y Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Mied ź na z dnia 28 listopada 2013 r.  określającej wysokość stawek podatku od nieruchomo ś ci obowi ą zuj ą cych w roku 2014 na terenie Gminy Mied ź na oraz zwolnie ń w tym podatku.

Uchwała zawiera zmiany stawki dla budowli sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z 2% do 0.6% wartości budowli w ramach pomocy de minimis zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.). Zatem obowiązująca uchwała Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.11.2013r. będzie znowelizowana i przystosowana do nowych przepisów określających zasady udzielania pomocy de minimis poprzez wprowadzenie uchwały nr XLII/302/2014  Rady Gminy Miedźna z dnia 4.02.2014r.

Uchwała stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) stanowiącego, iż Rada Gminy określa w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od nieruchomości  oraz art. 7 ust. 3 Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy. Podjęcie uchwały nie było możliwe w terminie wcześniejszym (przed rozpoczęciem roku podatkowego 2014) albowiem nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej określające zasady udzielania pomocy de minimis, determinujące konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały, opublikowane zostało dopiero w dniu 24 grudnia 2013r.

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały - celem podjęcia uchwały korzystniejszej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jest preferencyjna stawka podatku od nieruchomości względem sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych do Ø 400. Priorytetowym celem wprowadzenia preferencyjnej stawki podatku jest aktywizacja przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miedźna.

Aktualny stan faktyczny i prawny -Prawo dopuszcza retroaktywność przepisów pomimo, że fundamentalną zasadą jest lex retro non agit, jednakże od tej zasady jest możliwe odstępstwo na korzyść poglądu o możliwości nadania przepisom mocy wstecznej pod warunkiem niepogorszenia sytuacji obywatela, a wręcz jest możliwa zmiana przepisów, w tym podatkowych z mocą wsteczną w roku podatkowym, jeśli ta zmiana jest korzystna dla podatnika. Pomoc De Minimis, stanowi więc szczególną kategorię wsparcia dla przedsiębiorców udzielanego przez Gminę Miedźna w formie preferencyjnej stawki w podatku od nieruchomości przysługującej na wniosek podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze Gminy Miedźna. Łączna wartość Pomocy De Minimis dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto, natomiast w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro brutto. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym (art. 4 ust. 2 cyt. wyż. ustawy). Zgodnie z art. 5 w/w ustawy, ustawodawca pozwala na nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 1992r., III ARN 50/92 (OSNCP 1993/10 poz. 181) wyraził stanowisko, iż w polskim systemie prawnym ustawodawca może (z wyjątkiem prawa karnego) dokonać regulacji z przełamaniem zasady lex retro non agit, a także ustalić, iż od pewnego momentu istniejące skutki prawne zdarzeń zaistniałych przed wejściem w życie nowej ustawy będą regulowane (od momentu wejścia jej w życie) przez tę nową ustawę (tzw. retrospektywność lub retroaktywność niewłaściwa). Dopuszczalność nadania mocy wstecznej przepisom podatkowym wyraził również Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku w wyroku z dnia 17 lutego 2000r. I SA/Gd 460/99 (LexPolonica nr 347498). Naczelny Sąd Administracyjny w tezie wyroku stwierdził wprost: „w prawie polskim nie ma bezwzględnie sformułowanej zasady nieretroakcji stanowionych przepisów prawa, w sytuacji gdy nowa regulacja nie prowadzi do pogorszenia sytuacji obywatela.” W tym miejscu można wymienić i inne orzeczenia sądowe wyrażające pogląd, iż przepisy prawa, w tym prawa podatkowego, mogą wejść w życie z mocą wsteczną pod warunkiem, że nowe przepisy nie pogarszają sytuacji podatnika, np. wyrok NSA z dnia 11 czerwca 1997r. III SA 1073/95 (glosa aprobująca: A. Zieliński Palestra 1993/7-8 str.129).

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym - zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) Rada Gminy Miedźna uznała za konieczne wprowadzenie zmian do uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku. Zmiana dotyczy wprowadzenia preferencyjnej stawki podatku wobec możliwości skorzystania z Pomocy De Minimis przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy - ilość udzielonej preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości będzie zależna od wartości budowli zlokalizowanych w Gminie Miedźna i będzie dotyczyć zwolnienia przedmiotowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tym terenie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jadwiga Czarnowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Wrocławski). Jest mgr ekonomii – uzyskała dyplom na Wydziale Gospodarki Narodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego AE. Jest absolwentką również Alliance Française. Otrzymała w Paryżu francuski dyplom DS.-d’Etudes Françaises Modernes. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i resortu budżetowego oraz jako wykładowca kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów księgowych do zadań księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »