| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Gminy Miedźna

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku w ten sposób, że: §1 ust. 1 pkt.3  otrzymuje brzmienie: „§1 ust 1.pkt 3 od budowli:

a) 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),

b) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe do Ø 400 - 0,6% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

2. Dodać ust.2 do §1 uchwały o brzmieniu: „Zastosowanie niższej stawki z § 1. ust. 1 pkt.3 lit. b) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis jest różnicą pomiędzy stawką podstawową o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.3 lit. a) uchwały nr XXXIX/283/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku, a stawką preferencyjną określoną w § 1 ust.1 pkt. 3 lit. b) niniejszej uchwały. Udzielenie tej pomocy może nastąpić zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna. Niniejsza uchwała ma zastosowanie w roku podatkowym w roku kalendarzowym 2014.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik do Uchwały Nr XLII/302/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Faktyczne i prawne do uchwały Rady Gminy Miedźna z dnia 4.02.2014r. w sprawie zmiany uchwa ł y Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Mied ź na z dnia 28 listopada 2013 r.  określającej wysokość stawek podatku od nieruchomo ś ci obowi ą zuj ą cych w roku 2014 na terenie Gminy Mied ź na oraz zwolnie ń w tym podatku.

Uchwała zawiera zmiany stawki dla budowli sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z 2% do 0.6% wartości budowli w ramach pomocy de minimis zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.). Zatem obowiązująca uchwała Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.11.2013r. będzie znowelizowana i przystosowana do nowych przepisów określających zasady udzielania pomocy de minimis poprzez wprowadzenie uchwały nr XLII/302/2014  Rady Gminy Miedźna z dnia 4.02.2014r.

Uchwała stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) stanowiącego, iż Rada Gminy określa w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od nieruchomości  oraz art. 7 ust. 3 Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy. Podjęcie uchwały nie było możliwe w terminie wcześniejszym (przed rozpoczęciem roku podatkowego 2014) albowiem nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej określające zasady udzielania pomocy de minimis, determinujące konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały, opublikowane zostało dopiero w dniu 24 grudnia 2013r.

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały - celem podjęcia uchwały korzystniejszej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jest preferencyjna stawka podatku od nieruchomości względem sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych do Ø 400. Priorytetowym celem wprowadzenia preferencyjnej stawki podatku jest aktywizacja przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miedźna.

Aktualny stan faktyczny i prawny -Prawo dopuszcza retroaktywność przepisów pomimo, że fundamentalną zasadą jest lex retro non agit, jednakże od tej zasady jest możliwe odstępstwo na korzyść poglądu o możliwości nadania przepisom mocy wstecznej pod warunkiem niepogorszenia sytuacji obywatela, a wręcz jest możliwa zmiana przepisów, w tym podatkowych z mocą wsteczną w roku podatkowym, jeśli ta zmiana jest korzystna dla podatnika. Pomoc De Minimis, stanowi więc szczególną kategorię wsparcia dla przedsiębiorców udzielanego przez Gminę Miedźna w formie preferencyjnej stawki w podatku od nieruchomości przysługującej na wniosek podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze Gminy Miedźna. Łączna wartość Pomocy De Minimis dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto, natomiast w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro brutto. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym (art. 4 ust. 2 cyt. wyż. ustawy). Zgodnie z art. 5 w/w ustawy, ustawodawca pozwala na nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 1992r., III ARN 50/92 (OSNCP 1993/10 poz. 181) wyraził stanowisko, iż w polskim systemie prawnym ustawodawca może (z wyjątkiem prawa karnego) dokonać regulacji z przełamaniem zasady lex retro non agit, a także ustalić, iż od pewnego momentu istniejące skutki prawne zdarzeń zaistniałych przed wejściem w życie nowej ustawy będą regulowane (od momentu wejścia jej w życie) przez tę nową ustawę (tzw. retrospektywność lub retroaktywność niewłaściwa). Dopuszczalność nadania mocy wstecznej przepisom podatkowym wyraził również Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku w wyroku z dnia 17 lutego 2000r. I SA/Gd 460/99 (LexPolonica nr 347498). Naczelny Sąd Administracyjny w tezie wyroku stwierdził wprost: „w prawie polskim nie ma bezwzględnie sformułowanej zasady nieretroakcji stanowionych przepisów prawa, w sytuacji gdy nowa regulacja nie prowadzi do pogorszenia sytuacji obywatela.” W tym miejscu można wymienić i inne orzeczenia sądowe wyrażające pogląd, iż przepisy prawa, w tym prawa podatkowego, mogą wejść w życie z mocą wsteczną pod warunkiem, że nowe przepisy nie pogarszają sytuacji podatnika, np. wyrok NSA z dnia 11 czerwca 1997r. III SA 1073/95 (glosa aprobująca: A. Zieliński Palestra 1993/7-8 str.129).

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym - zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) Rada Gminy Miedźna uznała za konieczne wprowadzenie zmian do uchwały Nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku. Zmiana dotyczy wprowadzenia preferencyjnej stawki podatku wobec możliwości skorzystania z Pomocy De Minimis przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy - ilość udzielonej preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości będzie zależna od wartości budowli zlokalizowanych w Gminie Miedźna i będzie dotyczyć zwolnienia przedmiotowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tym terenie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »