| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Stanisława Dąbrowy                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Tychy, z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:

Andrzeja Dziubę                                                        Prezydenta Miasta Tychy

Mieczysława Podmokłego                                          Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury

§ 1.

1. Celem porozumienia jest zapewnienie realizacji przez Miasto Tychy zadań własnych Województwa Śląskiego określonych w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności art. 7 ust. 4 pkt 6, zgodnie z którym zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wykonuje marszałek województwa.

2. Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o nr 1, 4, 14, 29, 31, 33, 36, 45, 69, 82, E-2, L, T.

3. Porozumienie dotyczy linii autobusowych wymienionych w ust. 2, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia. Warunkiem wejścia w życie porozumienia jest zawarcie przez Województwo Śląskie umów z Gminami: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy, Wyry o udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym objętego porozumieniem.

4. Przewozy objęte niniejszym porozumieniem stanowią wojewódzkie przewozy pasażerskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

5. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2 wykonywane będzie przez jednostkę budżetową Miasta Tychy - Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

§ 2.

1. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz uchwały Nr IV/41/12/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego, Województwo Śląskie powierza Miastu Tychy organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie określonym w § 1.

2. Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez Miasto Tychy i oznaczone przez organizatora numerami: 1, 4, 14, 29, 31, 33, 36, 45, 69, 82, E-2, L, T. Zestawienie tych linii wraz z założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za realizację transportu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Poprzez zorganizowanie usług publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją w szczególności:

a. wybór operatora publicznego transportu zbiorowego;

b. zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i jej finansowanie z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym porozumieniem;

c. zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w roku 2014 w zakresie objętym niniejszym porozumieniem, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

d. umieszczenie na przystankach znajdujących się na obszarze gmin, na których będą wykonywane wojewódzkie przewozy pasażerskie, rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja;

e. zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla pasażera w odniesieniu do linii objętych niniejszym porozumieniem;

f. udostępnianie i przedkładanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego dokumentacji związanej z realizacją niniejszego porozumienia, znajdującej się w posiadaniu Miasta Tychy.

4. Zmiana przez Miasto Tychy ilości pracy eksploatacyjnej na którejkolwiek linii objętej niniejszym porozumieniem wymaga pisemnego powiadomienia, przy czym zmiana ta nie jest traktowana jako zmiana porozumienia, o ile nie spowoduje wzrostu wartości organizowanych przewozów w roku 2014.

5. Miasto Tychy ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z realizacją powierzonego zadania.

§ 3.

1. W pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem obowiązuje Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz Zasady porządkowe i Regulamin przewozów określone odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Tychy oraz obowiązują bilety emitowane przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

2. Zabronione jest stosowanie i sprzedaż na liniach komunikacyjnych objętych niniejszym porozumieniem jakichkolwiek biletów lub ich substytutów, których wzór i możliwość użycia nie zostały zatwierdzone w drodze uchwały przez Radę Miasta Tychy.

3. Wpływy z biletów są należne w całości Miastu Tychy.

4. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zobowiązuje się do właściwego informowania pasażerów (tj. jednoznacznego i czytelnego), o tym jaka Taryfa oraz Zasady porządkowe obowiązują w pojeździe realizującym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Kontrola biletowa w pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem będzie wykonywana przez kontrolerów Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.

§ 4.

1. Środki przekazywane Miastu Tychy w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 17 382 081 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złotych) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy, Wyry — na podstawie zawartych umów z Gminą Łaziska Górne nr 27/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Mikołów nr 5/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Orzesze nr 41/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Tychy nr 50/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r., Gminą Wyry nr 37/KT/2014 z dnia 02.01.2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu.

2. Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Tychy dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem, w formie zaliczek miesięcznych niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Województwa Śląskiego w wysokości stanowiącej sumę odpowiednich części dotacji celowej z poszczególnych gmin, tj.:

a. Gmina Łaziska Górne - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

b. Gmina Mikołów - 1/11 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do listopada 2014 r.

c. Gmina Orzesze - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

d. Gmina Tychy - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

e. Gmina Wyry - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

§ 5.

1. Warunkiem przekazania dotacji, o której mowa w § 4 przez Województwo Śląskie, jest wcześniejsze przekazanie przez Gminy: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy, Wyry pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji transportu zbiorowego.

2. Nie przekazanie miesięcznych środków finansowych na realizację zadania przez Województwo Śląskie Organizatorowi, z powodu opóźnienia lub braku wpływu środków finansowych w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę nie będzie powodowało obciążenia Województwa Śląskiego odsetkami za zwłokę, ani innymi dodatkowymi kosztami.

3. Przekazanie dotacji, o której mowa w ust. 1 zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy Miasta Tychy o numerze 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968.

4. Strony Porozumienia ustalają następujący sposób rozliczeń:

a. Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na finansowanie zadania objętego porozumieniem następować będzie w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, z zastrzeżeniem punktu b.

b. Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej za miesiąc grudzień 2014 r. zostanie przekazana w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.

c. Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie Miastu Tychy na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2014 r. w części finansowanej z budżetu Gmin: Łaziska Górne, Orzesze, Tychy, Wyry i do dnia 30 listopada 2014 r. w części finansowanej z budżetu Gminy Mikołów.

d. Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez Miasto Tychy Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, również w wersji elektronicznej na adres mailowy:mailto:bbanas@slaskie.pl i transport@slaskie.pl; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 86 1240 6292 1111 0010 5063 2629 do dnia 17 stycznia 2015 r. aby proces rozliczenia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminami ujętymi w porozumieniu zakończyć zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), a rozliczenie z przekazanych środków w zakresie dotacji finansowanej z budżetu Gminy Mikołów do dnia 15 grudnia 2014 r.

e. W przypadku gdy z rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit d wyniknie, iż kwota dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie w 2014 r. w zakresie Gmin ujętych w porozumieniu okaże się niewystarczająca na pokrycie zrealizowanego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1-2, przekazanie kwoty niedopłaty, z zastrzeżeniem lit. f, nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia sporządzonego po otrzymaniu i zaakceptowaniu rozliczenia przez Województwo Śląskie i Gminę.

f. Warunkiem przekazania dotacji regulującej niedopłatę będzie wcześniejsze zawarcie z Gminą, po podjęciu stosownej Uchwały Rady Gminy, umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu i przekazanie przez nią wynikającej z rozliczenia różnicy wartości dotacji.

§ 6.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w zakresie dotacji celowej dla obszaru Gmin: Łaziska Górne, Orzesze. Tychy, Wyry i od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. w zakresie dotacji celowej dla obszaru Gminy Mikołów.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu porozumienia.

3. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

4. W przypadku rozwiązania umowy o której mowa w § 1 ust. 3 przez którąkolwiek z Gmin, niniejsze Porozumienie podlega aneksowaniu przez Strony w zakresie dotyczącym tej Gminy.

5. W przypadku rozwiązania wszystkich umów o których mowa w § 1 ust. 3 przez Gminy, niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu.

6. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie komunikacji dla mieszkańców Województwa Śląskiego, jako nadrzędnego celu niniejszego porozumienia.

§ 8.

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Arkadiusz Chęciński

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba


Z-ca Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury


Mieczysław Podmokły


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13 stycznia 2014 r.

Zestawienie linii objętych porozumieniem wraz z pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za usługi przewozowe

Lp.

Gmina

Nr linii

Łączna praca eksploatacyjna na wszystkich liniach (wozokm) rok ……

Stawka (zł/wzkm)

Kwota dotacji celowej

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Suma:


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13 stycznia 2014 r.

Rozliczenie pracy przewozowej i stopnia wykorzystania dotacji celowej za ... rok dla Gminy ...

LP.

Okres

Praca eksploatacyjna w roku ……

Kwota dotacji celowej w roku ……

Praca eksploatacyjna - planowana [km]

Praca eksploatacyjna - wykonana [km]

Stawka [zł]

Kwota dotacji celowej – przekazana przez Gminę [zł]

Kwota dotacji celowej - wynikająca
z rzeczywistego wykonania [zł]

1

2

3

4

5

6

7

1

Styczeń

2

Luty

3

Marzec

4

Kwiecień

5

Maj

6

Czerwiec

7

Lipiec

8

Sierpień

9

Wrzesień

10

Październik

11

Listopad

12

Grudzień

Razem

-

Kwota dotacji celowej – przekazana przez Gminę

Kwota dotacji celowej - wynikająca z rzeczywistego wykonania

Nadwyżka

Niedopłata

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »