| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Mysłowice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim w zakresie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach

zawarte pomiędzy :

Miastem Mysłowice reprezentowanym przez Grzegorza Brzoskę – I Zastępcę Prezydenta Miasta

a

Gminą Chełm Śląski reprezentowaną przez :

Stanisława Jagodę – Wójta Gminy Chełm Śląski

§ 1. 1. Miasto Mysłowice zobowiązuję się do kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów Zespołu Szkół – Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim zwanej dalej ,,Zespołem”.

2. Prognozowana liczna uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem :

- 11 uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wymiarze 6 godzin tygodniowo,

- 10 uczniów klasy I Technikum w wymiarze 5 godzin tygodniowo .

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu niezwłocznie              powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora Centrum.

§ 2. Kształcenie uczniów, o których mowa w §1. realizowane będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach ul.Mikołowska 44a, zw. dalej ,,Centrum ”, którego Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym .

§ 3. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują między sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem Centrum .

§ 4. 1. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe Miastu Mysłowice w wysokości 3,50 zł na ucznia za 1 godzinę nauki , wg zasady określonej w §5. w terminie 14 dni od dnia otrzymania specyfikacji na konto 24 1050 1214 1000 0023 5651 8064.

2. Wysokość dotacji przekazanej Miastu Mysłowice nie przekroczy kwoty 10.400,00 zł .

§ 5. Strony ustalają następujące zasady rozliczania kosztów realizacji przedmiotowego zadania :

1. Centrum przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości godzin i ilości uczniów uczestniczących w praktycznej nauce zawodu w okresach miesięcznych .

2. Naliczanie dokonywane będzie za miesiące, w których zgodnie z organizacją roku szkolnego, realizowane są zajęcia edukacyjne.

3. Wysokość miesięcznej dotacji ustala się mnożąc liczbę uczniów przez tygodniową liczbę godzin zajęć przewidzianą ramowym planem nauczania oraz przez wysokość stawki określonej w § 4.1. i przez liczbę 4,16 będącą średnią liczbą tygodni w miesiącu.

4. Miasto Mysłowice przekaże Gminie Chełm Śląski rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 15 lipca 2014r.

§ 6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w §4, zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 02.01.2014r do 30.06.2014r.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. 1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane wcześniej na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 10. 1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Mysłowice.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice


Grzegorz Brzoska

Wójt Gminy


Stanisław Jagoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »