| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Mysłowice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim w zakresie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach

zawarte pomiędzy :

Miastem Mysłowice reprezentowanym przez Grzegorza Brzoskę – I Zastępcę Prezydenta Miasta

a

Gminą Chełm Śląski reprezentowaną przez :

Stanisława Jagodę – Wójta Gminy Chełm Śląski

§ 1. 1. Miasto Mysłowice zobowiązuję się do kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów Zespołu Szkół – Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim zwanej dalej ,,Zespołem”.

2. Prognozowana liczna uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem :

- 11 uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wymiarze 6 godzin tygodniowo,

- 10 uczniów klasy I Technikum w wymiarze 5 godzin tygodniowo .

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu niezwłocznie              powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora Centrum.

§ 2. Kształcenie uczniów, o których mowa w §1. realizowane będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach ul.Mikołowska 44a, zw. dalej ,,Centrum ”, którego Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym .

§ 3. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują między sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem Centrum .

§ 4. 1. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe Miastu Mysłowice w wysokości 3,50 zł na ucznia za 1 godzinę nauki , wg zasady określonej w §5. w terminie 14 dni od dnia otrzymania specyfikacji na konto 24 1050 1214 1000 0023 5651 8064.

2. Wysokość dotacji przekazanej Miastu Mysłowice nie przekroczy kwoty 10.400,00 zł .

§ 5. Strony ustalają następujące zasady rozliczania kosztów realizacji przedmiotowego zadania :

1. Centrum przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości godzin i ilości uczniów uczestniczących w praktycznej nauce zawodu w okresach miesięcznych .

2. Naliczanie dokonywane będzie za miesiące, w których zgodnie z organizacją roku szkolnego, realizowane są zajęcia edukacyjne.

3. Wysokość miesięcznej dotacji ustala się mnożąc liczbę uczniów przez tygodniową liczbę godzin zajęć przewidzianą ramowym planem nauczania oraz przez wysokość stawki określonej w § 4.1. i przez liczbę 4,16 będącą średnią liczbą tygodni w miesiącu.

4. Miasto Mysłowice przekaże Gminie Chełm Śląski rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 15 lipca 2014r.

§ 6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w §4, zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 02.01.2014r do 30.06.2014r.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. 1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane wcześniej na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 10. 1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Mysłowice.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice


Grzegorz Brzoska

Wójt Gminy


Stanisław Jagoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »