| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P7 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 stycznia 2014r.

w sprawie kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych zespołu szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz 595 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/272/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (tj. Dz. U. poz. 204 z dnia 22 lutego 2012 r.)

Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński na kursach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. St. Okrzei 20, zwanym dalej Ośrodkiem.

2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Powiatu Pszczyńskiego niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Ośrodka imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2. 1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie czterotygodniowym i kosztu kształcenia jednego ucznia w Ośrodku wynoszącego400,00 złotych(kurs I, II, III stopnia).

2. Powiat Pszczyński przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1 z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gliwicach:22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląskiw Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten satnowić będzie rozliczenie dotacji (Załącznik nr 1 do porozumienia).

3. Powiatowi Pszczyńskiemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

4. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Powiatu Pszczyńskiego kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Powiat Pszczyński kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Pszczyńskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 roku.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jedno dla Miasta Gliwice, dwa egzemplarze dla Powiatu Pszczyńskiego.

§ 7. Powiat Pszczyński zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Grzegorz Nogły

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P7
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 stycznia 2014 r.

lista uczniów klas wielozawodowych zespołu szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński, uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień kursu

Koszt kształcenia

1

2

3

Razem:

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                            Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                    /podpis/
Miejscowość, data ………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »