| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON.II.031.40.2014 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. IX Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”

W dniu 31 stycznia 2014 roku, pomiędzy:

Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą:

43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Regon 000515661 NIP 547-10-06-080

reprezentowanym przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Zbigniewa Michniowskiego

- zwanym dalej „Miastem”

a

Gminą Wilkowice z siedzibą:

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25,

Regon 072182309 NIP 937-26-32-468

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice - Mieczysława Rączkę

- zwaną dalej „Gminą”

zostało zawarte Porozumienie o następującej treści:

§ 1. Mając na uwadze treść art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) w celu propagowania kultury fizycznej oraz idei sportu zawodniczego strony zobowiązują się do zorganizowania w dniu 9 lutego 2014 r. wspólnego przedsięwzięcia pn. IX Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.

§ 2. Strony zgodnie zobowiązują się do ponoszenia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

§ 3. 1. Do obowiązków Miasta, związanych z organizacją przedsięwzięcia, należy pokrycie kosztu zakupu nagród rzeczowych przy czym w kwocie nie wyższej niż 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, uiszczone będą bezpośrednio z budżetu Miasta.

§ 4. Do obowiązków Gminy w ramach organizacji przedsięwzięcia należy:

1/ pokrycie wszelkich pozostałych kosztów związanych z organizacją przedsięwzięcia,

2/ promowanie Miasta w środkach masowego przekazu współpracujących z Gminą,

3/ umieszczenie baneru reklamowego Miasta w miejscu imprezy o wymiarach 6m x 1m.

§ 5. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Miasta.

§ 6. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Wilkowice


Mieczysław Rączka

Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Zbigniew Michniowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »