| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2013 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwanej dalej „Komisją”

I. Podstawy organizacyjno – prawne działalności „Komisji”

1. W związku z upływem kadencji „Komisji” powołanej zarządzeniem Nr 0151/673/10
z dnia 16 lutego 2010 roku, Prezydent Miasta Tychy zarządzeniem Nr 0050/62/13
z dnia 14 marca 2013 r. powołał na kolejną 3 letnią kadencję Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach w składzie:

Andrzej Dziuba

– Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta Tychy;

Karolina Chemicz

– Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;

Lidia Gajdas

– Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;

Czesław Oskierko

sekretarz „Komisji”, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy;

Dariusz Nowak

– Komendant Miejski Policji w Tychach;

Ireneusz Rupik

– Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach;

Agata Słuszniak

– Prokurator Rejonowy w Tychach;

Kazimierz Utrata

– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach;

Ryszard Polcyn

– Komendant Straży Miejskiej w Tychach;

Katarzyna Ptak

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

Marian Braszczok

– Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych;

Izabela Rodak

– Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach;

Wojciech Łyko

– Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach;

Marianna Feith

– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach;

Marcin Staniczek

– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach;

Krystyna Rumieniuch

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy;

Halina Nierychły

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy;

Joanna Kudela

– Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy;

Henryk Drozdek

– Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy;

Anna Warzecha

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy;

Iwona Ciepał

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.

2. Do zadań„ Komisji” w 2013 roku należało:

- ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- przygotowanie projektu miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie pracy policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych, wykonujących na terenie miasta  zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektów programów współdziałania policji, służb miejskich, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa publicznego i porządku;

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań wynikających z oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Tychy.

3. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”

- W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania bezrobociu.

- Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń związanych z: przeciwdziałaniem przestępczości kryminalnej, zapobieganiem przestępczości i demoralizacji nieletnich, poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności, zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych, poprawą bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne.

4. Koszty działania „Komisji”

Obsługę administracyjno – biurową realizowano, w ramach zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy. Posiedzenia „komisji” odbywały się w obiektach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tychy. Członkowie „Komisji” za udział w posiedzeniach nie otrzymywali wynagrodzenia. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2013 roku z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych.

II. Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2013 roku

1. Posiedzenie „ Komisji” w dniu 20 marca 2013 r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków „Komisji”. Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie z przedstawionym przez przewodniczącego porządkiem. W drodze głosowania przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia oraz „Plan pracy Komisji na rok 2013”. Ustalono, że posiedzenia „Komisji” w 2013 roku będą odbywały się raz na kwartał. Następnie Prezydent Miasta Andrzej Dziuba przedstawił nowo powołanego członka „Komisji” mł. insp. mgr Dariusza Nowaka – Komendanta Miejskiego Policji w Tychach. W dalszej kolejności Przewodniczący „Komisji” przedstawił zarządzenie nr 0050/62/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania na kolejną trzyletnia kadencję. Wszystkim nowo powołanym członkom „Komisji”, prezydent Miasta wręczył akty powołania do pracy w „Komisji” w nowej kadencji. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Wojciech Łyko przedstawił sprawozdanie z realizacji planu „akcji zima” w sezonie zimowym 2012 – 2013. W stopniu zadowalającym zapewniono w mieście Tychy przejezdność dróg i ulic oraz zapewniono dobre warunki bezpieczeństwa na ciągach pieszych. i parkingach. Koszty „akcji zima” wyniosły około 5.5 mln złotych. W kolejnym punkcie posiedzenia „komisja” wysłuchała i przyjęła roczne sprawozdania z działalności oraz sposobu realizacji zadań przedstawione przez:

- Prokuratora Rejonowego w Tychach – o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2012 roku;

- Komendanta Miejskiego Policji w Tychach;

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach;

- Komendanta Straży Miejskiej w Tychach;

- Naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy – w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu w mieście.

Ponadto Dyrektor MZUiM złożył informację w sprawie postępu prac modernizacyjnych prowadzonych w obrębie drogi DK1 oraz o przyczynach zaistniałych opóźnień. Wszystkie wystąpienia w formie pisemnej zostały załączone do protokołu posiedzenia.

2. Posiedzenie „ Komisji” w dniu 20 czerwca 2013 r.

Posiedzenie „komisji” odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Tychach przy ulicy Parkowej. W posiedzeniu uczestniczyło 20 członków „Komisji”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” – Prezydent Miasta Tychy. Następnie przegłosowano przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. W dalszej kolejności Przewodniczący „Komisji” dokonał wręczenia „Aktu powołania” do składu „Komisji” nowemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tychach Ireneuszowi Rupikowi. Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, w zastępstwie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach – Pani Maria Bieg – Kałusińska, przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego w mieście Tychy za 2012 rok oraz podała wstępne wyniki badań wody do kąpieli w zbiorniku Paprocany. Obie oceny były pozytywne. Treść wystąpienia przedstawiono w załączniku do protokołu. Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Pani Iwona Ciepał przedstawiła aktualną ofertę dotyczącą organizacji przedsięwzięć sportowo
– rekreacyjnych i kulturalnych w ramach programu „Lato w mieście – 2013”. Komendant Miejski Policji Pan Dariusz Nowak oraz Komendant Straży Miejskiej w Tychach Pan Ryszard Polcyn  przedstawili plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w mieście na czas wakacji. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek dokonał prezentacji przygotowania  ośrodka Paprocany do sezonu letniego. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Komisji przyjął sprawozdania ze wstępnej oceny strat powstałych w wyniku gradobicia i intensywnych opadów deszczu na obszarze miasta w dniu 10 czerwca 2013 r. oraz prowadzonych działań interwencyjnych przez służby a także inne jednostki organizacyjne miasta:

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach;,

- Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów;

- Komendanta Miejskiego Policji w Tychach;

- Naczelnika Wydziału Komunikacji;

- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji;

- Naczelnika Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Treść wystąpień załączono do protokołu.

3. Posiedzenie „ Komisji” w dniu 5 września 2013 r.

Posiedzenie „komisji” odbyło się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Tychy przy ulicy Fabrycznej 2. W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków „Komisji”. Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny stanu bezrobocia w mieście Tychy. Szczegółowej oceny stanu bezrobocia w Tychach oraz sytuacji osób zwalnianych z pracy z przyczyn ekonomicznych dokonała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach Katarzyna Ptak (treść informacji wraz z wnioskami załączono do protokołu). Następnie Prezes KSSE Podstrefy Tychy Ewa Stachura - Pordzik dokonała prezentacji uzyskanych efektów, w zakresie poprawy sytuacji na tyskim rynku pracy, w wyniku działania KSSE Podstrefy Tychy oraz opracowanych i wdrożonych obecnie programów poprawy zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem samotnych matek.

4. Posiedzenie „Komisji” w dniu 6 grudnia 2013 r.

              Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Komendy Straży Miejskiej w Tychach przy ulicy Budowlanych 67. W posiedzeniu uczestniczyło 19 osób członków „Komisji” Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (w zastępstwie Pani Urszula Piotrowska) omówiła stan przygotowania miasta Tychy do sezonu zimowego 2013 - 2014 w ramach przygotowania „Akcji zima”. W nawiązaniu do „Planu” Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania miasta do sezonu zimowego w zakresie zimowego utrzymania dróg i obiektów drogowych pod względem techniczno – organizacyjnym. W uzupełnieniu poprzedniego wystąpienia Komendant Straży Miejskiej w Tychach Pan Ryszard Polcyn przedstawił stan realizacji zadań związanych obsługą całodobowego ośrodka dyspozycyjnego „Akcji Zima – 2013 – 2014”  oraz załatwiania interwencji na wniosek mieszkańców miasta. Radna Karolina Chemicz wniosła o wzmożenie kontroli nad odśnieżaniem chodników i ciągów komunikacyjnych dla pieszych natomiast radna Lidia Gajdas wniosła o nadzór nad sposobem odśnieżania dróg celem niedopuszczania do blokowania śniegiem ciągów komunikacyjnych dla pieszych, w szczególności w okolicach szkół i przedszkoli. Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji Prezydent Miasta polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji opracowanie wariantu organizacji ruchu w przypadku zablokowania w wyniku zdarzenia drogowego na będącej w remoncie drodze DK1. Następnie zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła projekt budżetu miasta na rok 2014 w zakresie realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku w Tychach. Prokurator Rejonowy w Tychach Pani Agata Słuszniak dokonała omówienia sytuacji w mieście Tychy, w zakresie skali przestępczości związanej z umieszczaniem na murach domów, w przejściach podziemnych i innych obiektach napisów o treściach faszystowskich, wyrażających nietolerancję oraz nawołujących do nienawiści etnicznej czy religijnej. W swoim wystąpieniu Pani Prokurator stwierdziła, że na dzień dzisiejszy w mieście Tychy tego rodzaju przestępczość jest marginalna. Podczas wystąpienia Pani Prokurator wskazała Komendantowi Miejskiemu Policji oraz Komendantowi Straży Miejskiej na konieczność monitorowania sytuacji w tym zakresie oraz podejmowanie interwencji u administratorów obiektów, w celu szybkiej likwidacji haseł i napisów poprzez zamalowanie. Następnie Komendant Miejski Policji Pan Dariusz Nowak oraz Komendant Straży Miejskiej w Tychach Pan Ryszard Polcyn  przedstawili informację z przeglądu miasta pod kątem ujawnienia skali w/w rodzaju przestępczości.  Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Pan Czesław Oskierko przedstawił dane dotyczące liczby obywateli obcych państw przebywających legalnie na terenie miasta Tychy. Ponadto dokonał analizy informacji zebranych od Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, Administracji MZBM oraz innych administratorów obiektów, dotyczących omawianych zagadnień. Na końcu posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach Pani Marianna Feith zapoznała „Komisję” ze stanem możliwości MOPS w zakresie zapewnienia opieki w okresie zimowym, osobom bezdomnym przebywającym na obszarze miasta. Na dzień dzisiejszy możliwość MOPS są wystarczające.

III. Informacje uzupełniające

1. Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2013 roku, takie jak: protokoły z posiedzeń, listy obecności, raporty oraz złożone do protokołu notatki znajdują się do wglądu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy, w teczce spraw oznaczonych numerem 5510 i 5511.

2. Sprawy związane z obsługą biurową prowadzi inspektor Małgorzata Bujała – Samonek.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »