| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy Bestwina

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.),

Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/261/2013 - Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych - otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/285/2014
Rady Gminy Bestwina
z dnia 6 lutego 2014 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
§ 1.

Administratorem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina jest Wójt Gminy Bestwina.

§ 2.

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy - przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

2. Udostępnienie operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Bestwina,

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Bestwina,

4) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

5) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Bestwina miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bestwinie.

4. Wójt Gminy Bestwina jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania

z przystanków.

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Gminy Bestwina w drodze uchwały.

6. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Bestwina w okresach miesięcznych.

§ 3.

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) Z przystanków komunikacyjnych operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozu.

2) Operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

3) Operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

4) Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku i nie może trwać dłużej niż jedną minutę.

5) Odmienny czas postoju na przystankach komunikacyjnych może zostać określony na podstawie odrębnej umowy.

6) Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7) Informację dotycząca rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie organizator publicznego transportu zbiorowego w miejscu do tego przeznaczonym.

8) Operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »