| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/775/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” przyjętego dnia 29 marca 2012 r uchwałą Nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej.

Uchwała zawiera następujące rozdziały i przepisy:

Rozdział 1 – Przepisy ogólne:

Przedmiot regulacji przepisami uchwały;

Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale;

Przepisy wspólne dla całego obszaru planu;

Rozdział 2 – Przepisy szczegółowe:

Przepisy szczegółowe dla terenów;

Rozdział 3 – Przepisy końcowe.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

Przedmiot regulacji przepisami uchwały.

1. Przepisy uchwały obejmują obszar o powierzchni 2,60 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej, którego granice są określone w załączniku graficznym do uchwały nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 – „Rysunek planu”, w skali 1:1000, stanowiący graficzną część planu, obowiązujący w zakresie następujących oznaczeń graficznych:

a) granica obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowo – cyfrowe identyfikujące tereny,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,

pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny;

2) załącznik nr 2 – „Wyrys ze studium”, w skali 1:20000;

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu”;

4) załącznik nr 4 – „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

3. Przedmiotem ustaleń planu są tereny o następującym przeznaczeniu:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

2) teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U;

3) teren zieleni parkowej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

4) teren komunikacji drogowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.

4. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych, zawarte w niniejszej uchwale oraz ustalenia graficzne przedstawione na rysunku planu.

§ 2.

Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.);

3) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

4) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną cyfrowo - literowym symbolem identyfikacyjnym;

5) usługach – należy przez to rozumieć usługi administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, a także zdrowia, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usługi turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych podobnych funkcji, w tym także usług biurowych; do usług nie zalicza się:

a) sprzedaży paliw (stacji paliw),

b) handlu odpadami i złomem;

6) zespole garaży – należy przez to rozumieć zespół co najmniej dwóch budynków z miejscami do garażowania samochodów;

7) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne, anteny oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem;

8) nowej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę, dla której pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie niniejszego planu;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, której nie można przekroczyć w kierunku granicy terenu na poziomie przyziemia obiektu budowlanego;

10) reklamie – należy przez to rozumieć informację wizualną połączoną z komunikatem polecającym bądź promującym, posiadającą zazwyczaj cechy komercyjne i mającą na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw, idei lub osób;

11) szyldach – należy przez to rozumieć informację wizualną o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczoną przy wejściu głównym do jego siedziby;

12) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;

pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy, rozporządzeniu i przepisach odrębnych.

§ 3.

Przepisy wspólne dla całego obszaru planu

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1) Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości, jako procesu organizowanego przez Gminę Chorzów;

2) Dopuszcza się przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości o ile struktura własnościowa oraz dostępność do drogi publicznej i infrastruktury technicznej pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu;

3) Ustala się minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek - 20,0 m;

4) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek - 600,0 m2;

5) Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku prostopadłym bądź równoległym do istniejącego układu drogowego;

6) Każdy podział terenu musi uwzględniać dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach mierzonych od zewnętrznej krawędzi jezdni lub od granicy obszaru, pokazane na rysunku planu:

a) 6,00 m od krawędzi jezdni ul. Lipińskiej,

b) 8,00 m od krawędzi jezdni ul. Sztygarskiej,

c) 10,00 m od granicy obszaru;

2) Przy realizacji nowej oraz przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i remoncie istniejącej zabudowy, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania w istniejące otoczenie, przy czym:

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójności w ramach planowanej inwestycji,

b) nie wyznacza się przestrzeni publicznej i nie określa się wymagań dla ich tworzenia;

3) Zakazuje się:

a) budowy obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane,

b) stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm,

c) nasadzeń zieleni wysokiej w strefach technicznych infrastruktury;

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Ustala się zakaz

a) budowy i montażu reklam,

b) budowy i montażu wolnostojących szyldów i tablic informacyjnych,

c) stosowania elementów świetlnych typu LED oraz innych elementów świetlnych, które mogą powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz terenów sąsiednich, lub użytkowników ruchu,

d) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp dla osób niepełnosprawnych,

e) realizacji obiektów budowlanych uniemożliwiających, bądź ograniczających realizację ustaleń planu, a także utrudniających ruch pieszy i kołowy.

2) Dopuszcza się:

a) montaż szyldów i tablic informacyjnych tylko na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych, drzwiowych i bez detali architektonicznych, o wielkości dostosowanej do skali obiektu i podziałów architektonicznych; ustalenia te nie dotyczą tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym;

3) Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, w ramach bilansu terenu wraz z zagospodarowaniem wynikającym z uchwały dopuszcza się realizację:

a) dróg wewnętrznych, placów manewrowych, dojazdów technicznych oraz miejsc parkingowych,

b) ciągów pieszych i pieszo – jezdnych,

c) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury, w tym niekubaturowych obiektów sportu i rekreacji,

d) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym ochrony przed hałasem.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) Ustala się zakaz:

a) instalacji infrastruktury radio– i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na ludzi;

b) lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii zgodnie z przepisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

c) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych;

d) odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do kanalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.);

e) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów;

f) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2) Ustala się nakaz:

a) stosowania retencji wód opadowych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji;

b) realizacji ciągów pieszo-jezdnych, z elementów pozwalających na wsiąkanie wód opadowych do gruntu.

3) W ustaleniach planu, wyróżniono tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), dla których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120 poz. 826) obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:

a) na terenach o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonych symbolem 50MW1, 50MW2, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

b) na terenie o przeznaczeniu pod usługi administracji, szkolnictwa, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oznaczonym symbolem 50U2, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

5. Zasady zagospodarowania wynikające z ochrony terenów lub obiektów ustalonej na podstawie przepisów odrębnych

1) Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy:

a) z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w tym istniejące lub planowane obszary Natura 2000;

b) z dn. 2 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 121 poz. 1266 z późn. zm.);

c) ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), w tym obiekty włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków i obszary chronione na podstawie ustaleń dla stref ochrony konserwatorskiej.

2) Na obszarze planu nie występują:

a) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ustawie z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.);

b) obszary osuwania się mas ziemi, o których mowa w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981 z późn. zm.).

3) W związku z możliwością występowania na powierzchni obszaru deformacji nieciągłych, jako konsekwencji dawnej płytkiej i głębokiej eksploatacji węgla kamiennego, ustala się obowiązek uwzględnienia istniejących warunków geotechnicznych obszaru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) W zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) ustala się nakaz włączenia terenów do drogi publicznej od strony ulicy Sztygarskiej i ul. Lipińskiej;

b) dopuszcza się prowadzenie budowy, przebudowy i modernizacji wewnętrznego układu komunikacyjnego w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi terenów, w sposób nie kolidujący z interesami pozostałych użytkowników przestrzeni.

2) W granicach terenu objętego inwestycją należy zapewnić miejsca parkingowe i/lub garażowe w ilości:

a) nie mniej niż 1,2 miejsca parkingowego i/lub garażowego na każde mieszkanie;

b) nie mniej niż 3 miejsca parkingowe i/lub garażowego na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży;

c) dodatkowo nie mniej niż 1 miejsce parkingowe i/lub garażowe na każde 5 osób zatrudnionych.

3) Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy;

b) zaopatrzenie w wodę możliwe z wodociągu Ø600 zlokalizowanego wzdłuż ul. Żołnierzy Września – poza obszarem planu;

c) odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej Ø250 /200 w ul. Sztygarskiej;

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Ø400/500 w północnej części obszaru;

e) zaopatrzenie w paliwo gazowe z istniejących sieci gazowych niskiego ciśnienia przebiegających w rejonie ul. Sztygarskiej i ul. Lipińskiej;

f) zaopatrzenie w ciepło z istniejących sieci ciepłowniczych znajdujących się na obszarze planu lub z kotłowni lokalnych opartych na technologiach nie powodujących przekroczenia obowiązujących norm ochrony środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

g) dostawa energi elektrycznej z istniejących sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz przez stacje transformatorowe SN/nN;

h) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13 września 1997 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

4) Ustala się następujące zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

a) realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne; dopuszcza się odstępstwa od tej zasady jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

b) przyłącza sieci do budynków należy prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości zabudowy i użytkowania terenu;

c) obiekty urządzeń technicznych lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej;

d) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się:

a) dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów;

b) urządzenie zaplecza budowy obiektów realizowanych w granicach planu.

Rozdział 2.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 4.

Przepisy szczegółowe dla terenów

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 50MW1 i 50MW2, ustala się:

1) Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) Dopuszczenia :

a) nieuciążliwe usługi wbudowane o powierzchni do 15% powierzchni całkowitej budynku;

b) zorganizowane zespoły garaży;

c) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 uchwały.

3) Zakaz budowy budynków gospodarczych oraz pojedynczych garaży.

4) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wysokość zabudowy:

- budynków: do 8 kondygnacji, nie mniej niż 15,00 m i nie więcej niż 24,00 m;

- budowli: do 26,00 m;

- obiektów małej architektury: do 3,00 m;

b) dachy budynków ze spadkiem od 2° do 12°;

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 25%;

d) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 50% powierzchni działki budowlanej;

e) intensywność zabudowy: min. 1,0, max 2,0;

f) szerokość elewacji:

- min 12,0 m

- max 60,0 m

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 50U1, ustala się:

1) Przeznaczenie: zabudowa usługowa.

2) Dopuszczenia: elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 uchwały.

3) Zakazy:

a) budowy wolnostojących budynków o powierzchni zabudowy mniejszej niż 200 m2;

b) lokalizowania inwestycji, dla których nie można zagwarantować miejsc parkingowych w ilości określonej w § 3 ust.6 pkt 2 uchwały.

4) Nakaz zachowania istniejącego na terenie charakteru zabudowy w przypadku realizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy lub nadbudowy budynków istniejących.

5) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wysokość zabudowy:

- budynków do 3 kondygnacji, nie mniej niż 5,00 m i nie więcej niż 12,00 m;

- budowli do 16,00 m;

- obiektów małej architektury do 3,00 m;

b) dachy ze spadkiem od 2° do 45°;

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;

d) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 60% działki budowlanej;

e) intensywność zabudowy: min. 0,4, max 1,8;

f) szerokość elewacji:

- min 12,0 m

- max 60,0 m

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 50U2, ustala się:

1) Przeznaczenie: usługi administracji, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej.

2) Dopuszcza się realizację elementów wymienionych w § 3 ust.3 pkt 3 uchwały.

3) Zakazy:

a) lokalizowania usług handlu, za wyjątkiem handlu związanego z opieką zdrowotną;

b) budowy wolnostojących budynków o powierzchni zabudowy mniejszej niż 200 m2.

4) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wysokość zabudowy:

- budynków od 2 do 4 kondygnacji, nie mniej niż 6,00 m i nie więcej niż 18,00 m;

- budowli do 20,00 m,

- obiektów małej architektury do 3,00 m;

b) dachy ze spadkiem od 2° do 12°;

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;

d) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 40% działki budowlanej;

e) intensywność zabudowy: min. 0,2, max 1,2;

f) szerokość elewacji:

- min 8,0 m

- max 25,0 m

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolem 50ZP1, ustala się:

1) Przeznaczenie : zieleń parkowa - ogólnodostępna.

2) Dopuszczenia:

a) niekubaturowe obiekty sportowe i rekreacyjne;

b) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 uchwały.

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wysokość zabudowy:

- budowli do 10,00 m;

- obiektów małej architektury do 4,00 m;

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%;

c) wskaźnik powierzchni zabudowy – max 20% działki budowlanej;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 50KDD1, ustala się:

1) Przeznaczenie: komunikacja drogowa – droga dojazdowa.

2) Dopuszczenia:

a) ciągi piesze;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 5.

Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 50MW1 i 50MW2 ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);

2) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 50U1, 50U2 ustala się stawkę 0% (słownie: zero procent);

3) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 50ZP1 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent);

4) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 50KDD1 ustala się stawkę 0% (słownie: zero procent).

§ 6.

Z dniem wejścia w życie powyższej uchwały traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą Nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w granicach niniejszego planu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/775/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/775/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/775/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY CHORZÓW POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC SZTYGARSKIEJ I LIPIŃSKIEJ

L.p

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której uwaga dotyczy

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr
..................................
z dnia
..................................

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

W wyniku wyłożenia projektu uwag nie wniesiono


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/775/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie określa się źródeł ich finansowania. urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »