| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/776/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Chorzów uchwala, co następuje:

na wniosek Prezydenta Miasta

po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń zawartych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” przyjętego dnia 29 marca 2012 r. uchwałą Nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni 5,25 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulic ks. P. Skargi, T. Kościuszki i Katowickiej.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik Nr 1- rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu;

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze studium w skali 1:20000;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, które należą do zadań własnych gminy.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planu jest:

1) teren o funkcji usług oznaczony na rysunku planu symbolem U;

2) tereny o funkcji usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP;

3) teren o funkcji usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem UMW;

4) teren o funkcji komunikacji drogowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.

2. Tereny, o których mowa w ust.1. mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

3. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem identyfikacyjnym obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych, zawarte w niniejszej uchwale oraz ustalenia graficzne przedstawione na rysunku planu.

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowo – cyfrowe identyfikujące tereny;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) budynki chronione na mocy n/n planu.

5. Inne niż wymienione w § 2 ust.4 dodatkowe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) wodociąg magistralny Ø 600;

2) wychodnia uskoku w stropie karbonu;

3) wychodnie pokładu w stropie karbonu;

4) granica obszaru górniczego.

§ 3.

Ustalenia tekstowe zostały zawarte w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

3) Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) Rozdział 5: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6) Rozdział 6: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) Rozdział 8: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) Rozdział 9: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) Rozdział 10: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) Rozdział 11: Ustalenia końcowe.

§ 4.

Pojęcia używane w dalszej części uchwały należy rozumieć jako:

1) ustawa – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zmianami);

2) przepisy odrębne obowiązujące przepisy ustaw i rozporządzeń dotyczące szczegółów zagadnień ujętych w planie;

3) plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, stanowiący przedmiot niniejszej uchwały;

4) obszar – cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

5) teren – część obszaru wydzielona liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczona cyfrowo - literowym symbolem identyfikacyjnym;

6) przeznaczenie podstawowe – ustalona planem funkcja przypisana do danego terenu lub obiektu;

7) przeznaczenie dopuszczalne – ustalony planem uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób użytkowania terenu lub obiektu, a nie powodujący z nim kolizji;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, której nie można przekroczyć na poziomie przyziemia obiektu budowlanego;

9) wysokość zabudowy – wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu lub jego części do najwyższej części obiektu;

10) intensywność zabudowy – wskaźnik określający stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i lokalizowanych na działce lub działkach objętych danym zamierzeniem inwestycyjnych do powierzchni tej działki lub tych działek;

11) wskaźnik powierzchni zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi (mierzonej po zewnętrznych krawędziach obiektów) do powierzchni działki lub działek objętych danym zamierzeniem inwestycyjnym;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

13) reklama - informacja wizualna połączona z komunikatem polecającym bądź promującym. Zazwyczaj posiada cechy komercyjne i ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw, idei lub osób. Wielkość reklamy klasyfikuje się wg powierzchni ekspozycji przyjmując następującą zasadę:

a) mały format – ekspozycja nośnika reklamy do 3,0 m2,

b) średni format – ekspozycja nośnika reklamy powyżej 3,0 m2 do 9,0 m2,

c) standardowy format – ekspozycja nośnika reklamy powyżej 9,0 m2 do 18,0 m2,

d) wielki format – ekspozycja nośnika reklamy powyżej 18,0 m2;

14) szyld –informacja wizualna o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczona przy wejściu głównym do jego siedziby;

15) tablica informacyjna – urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;

16) usługi publiczne – usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, a także zdrowia, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usługi turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych podobnych funkcji, w tym także usług biurowych; do usług nie zalicza się:

a) sprzedaży paliw (stacji paliw),

b) handlu odpadami i złomem;

17) spójna forma architektoniczn a należy przez to rozumieć podobne formy np. otworów okiennych i drzwiowych, jednolite sposoby wykończenia balkonów i loggi, zastosowanie podobnej kolorystyki i materiałów wykończeniowych elewacji, formy dachów itp;

18) pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

§ 5.

Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego planem przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania:

1. Obowiązują:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu:

a) 10,0 m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 57KDD1;

b) 6,0 m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 57KDD2;

c) istniejące linie zabudowy wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 57KDD3;

2) przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie, rozbudowie istniejących obiektów, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania w istniejące otoczenie, gdzie obowiązuje nakaz:

a) stosowania jasnej kolorystyki tynków budynków;

b) stosowania ciemnych barw dachu (brąz, czerwień, szarości);

c) wykończenia elewacji budynków–cegła klinkierowa z dopuszczeniem elewacji wykończonych               drewnem lub kamieniem;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójnej formy architektonicznej w ramach planowanej inwestycji.

2. Zakazuje się:

1) budowy obiektów posiadających elewacje wykończone blachą falistą, trapezową, sidingiem itp;

2) budowy obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane;

3) stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm za wyjątkiem północnej granicy obszaru.

§ 6.

1. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, mogą występować:

1) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

2) ciągi piesze, pieszo – jezdne;

3) zieleń urządzona wraz z obiektami małej architektury w tym obiekty sportu i rekreacji;

4) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem.

§ 7.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej obowiązuje dla terenów usługowych U, UP nakaz rozwiązań urbanistycznych zgodnie z § 5. ust.1 pkt 3 i § 6.

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz budowy wolnostojących reklam, szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycji przekraczającej format standardowy;

2) zakaz stosowania elementów reklamowych świetlnych typu LED;

3) zakaz budowy i montażu wolnostojących reklam w odległości mniejszej niż 100 m od skrzyżowania.

2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych:

1) nakaz lokalizacji na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych, drzwiowych i bez detali architektonicznych;

2) nakaz zachowania jednorodnej formy plastycznej (materiał, wielkość poszczególnych modułów) na całej elewacji.

3) zakaz montażu tablic informacyjnych na dachach budynków.

Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9.

Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 10.

1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz:

a) instalacji infrastruktury radio– i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na ludzi;

b) realizacji obiektów i elementów przekaźnikowych i transmisyjnych, w tym infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej uniemożliwiających, bądź ograniczających realizację funkcji wynikających z ustaleń planu;

c) eksploatacji urządzeń i instalacji, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń i uciążliwości na granicy terenu lub lokalu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny;

d) budowy nowych i rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na spalaniu paliw o sprawności energetycznej mniejszej niż 80%;

e) realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych;

f) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu;

g) odprowadzania do kanalizacji ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;

h) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów;

i) gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie;

j) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2) nakaz:

a) oczyszczania ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej, lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych;

c) wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów,

d) zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 11.

1. Na mocy n/n planu obowiązuje ochrona następujących budynków:

1) przy ul. Katowicka 72,

2) przy ul. Katowicka 74,

3) przy ul. Katowicka 76,

4) przy ul. Katowicka 78,

5) przy ul. Katowicka 80,

2. W ramach ochrony wartości zabytkowych obiektów wymienionych w ust.1. ustala się nakaz zachowania:

1) brył budynków,

2) spadków dachów,

3) detali architektonicznych,

4) kształtu, podziałów i kolorystyki stolarki historycznej,

5) zabytkowego wystroju wnętrz i urządzeń,

6) pierwotnej kolorystyki elewacji w tym stolarki.

3. Na budynkach wymienionych w ust.1 obowiązuje zakaz umieszczania na elewacjach budynków reklam.

4. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) strefy ochrony konserwatorskiej;

2) strefy ochrony archeologicznej;

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

4) dobra kultury współczesnej.

Rozdział 5.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 12.

1. Zachodnia część obszaru objętego planem położona jest na Terenie Górniczym „Kochłowice-Wirek-Chorzów” w granicach Obszaru Górniczego „Chorzów I” Oddziału KWK „Halemba–Wirek” zlikwidowanego Ruchu Prezydent i jest poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej – zaznaczona na rysunku planu.

2. Na części obszaru, o którym mowa w ust.1:

1) nie wystąpią obniżenia terenu;

2) nie przewiduje się możliwości wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni;

3) stosunki wodne nie ulegną zmianie;

4) nie występują złoża innych kopalin;

5) występuje wychodnia uskoku - pokazana na rysunku planu;

6) występuje wychodnia pokładu - pokazana na rysunku planu.

3. Część obszaru o którym mowa w ust.1 zakwalifikowano do kategorii A – teren mało przekształcony, przydatny do zabudowy.

4. Wschodnia część obszaru objętego planem położona jest poza granicami terenu górniczego; w przeszłości była prowadzona eksploatacja w obszarze górniczym „Chorzów III” zlikwidowanej kopalni „Barbara-Chorzów”. Pozostałością są wyrobiska płytkiej eksploatacji zlokalizowane we wschodniej granicy obszaru objętego planem.

5. Wszelkie obiekty należy realizować przy uwzględnieniu aktualnych warunków geologiczno-górniczych.

§ 13.

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny o tendencjach zalewowych.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 6.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 14.

1. Ustala się w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) włączenie terenów do drogi publicznej od strony ulic Tadeusza Kościuszki, Piotra Skargi, Stanisława Moniuszki, Katowickiej i nowoprojektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 57KDD1;

2. Obowiązuje zapewnienie:

1) nie mniej niż 1,2 miejsca parkingowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym;

2) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży,

3) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży dla terenów oznaczonych symbolem 57UP2 i 57UP3;

4) minimum 1 miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 10 miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych;

3. Sposób realizacji parkingów związanych z danym zamierzeniem inwestycyjnym – w granicach nieruchomości objętej tym zamierzeniem.

§ 15.

1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy;

2) zaopatrzenie w wodę z wodociągu Ø200 zlokalizowanego w ul. Kościuszki;

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kolektora kanalizacyjnego Ø 1000 zlokalizowanego w ul. Kościuszki lub do kanalizacji Ø600 w rejonie ul. Moniuszki - Kościuszki;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora kanalizacyjnego Ø1000 zlokalizowanego w ul. Kościuszki lub do kanalizacji Ø 600 w rejonie ul. Moniuszki - Kościuszki przy uwzględnieniu ustaleń § 10 ust.1 pkt 1 lit. e lit. f i lit. g niniejszej uchwały;

5) dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych niskiego ciśnienia przebiegających przez obszar i w ul. Kościuszki;

6) zaopatrzenia w ciepło z kotłowni lokalnych zgodnie z § 10 ust.1 pkt 1 lit. d niniejszej uchwały;

7) dostawa energii elektrycznej z istniejących linii elektroenergetycznych przebiegających przez obszar i w ul. Kościuszki;

2. Ustala się zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne;

2) przyłącza sieci do budynków należy prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości zabudowy i użytkowania terenu;

3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej;

4) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej z uwzględnieniem § 10 ust.1 pkt 1 lit. a, lit b i pkt 2 lit. b

Rozdział 7.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 16.

1. Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się minimalną szerokość frontu działki - 20,0 m.

3. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej - 600,0 m2.

4. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku prostopadłym bądź równoległym do istniejącego układu drogowego.

Każdy podział terenu musi uwzględniać dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 8.
PRZEZNACZENIE TERENÓW, LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU, WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU ORAZ PARAMETRY i WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 17.

Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, wskaźniki kształtowania zabudowy terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następująco:

1. Dla terenu o funkcji usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 57U1, ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa (handel, gastronomia, turystyka, administracja, opieka zdrowotna, telekomunikacja, bankowość itp.).

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) elementy wymienione w § 6 niniejszej uchwały.

3) Ustala się zakazy:

a) budowy budynków gospodarczych oraz pojedynczych garaży;

b) lokalizacji stacji paliw;

c) handlu odpadami i złomem;

d) lokalizacji targowisk.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków od 2 do 3 kondygnacji;

b) wysokość zabudowy od 8.00m do 12.00 m;

c) dachy ze spadkiem od 1% do 12%, geometria dachu dowolna;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 15%;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 60% powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy: min. 0,8, max 1,6;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 5 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu zgodnie z § 14 ust.1;

b) miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 14 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 15 niniejszej uchwały.

2. Dla terenów o funkcji usług publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 57UP1, 57UP2 i 57UP3 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi publiczne.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) wiaty, zadaszenia /przystanek komunikacji autobusowej;

b) elementy wymienione w § 6 niniejszej uchwały;

c) dodatkowo dla terenu oznaczonego symbolem 57UP2 dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej.

3) Ustala się zakazy:

a) budowy obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy mniejszej niż 150 m2, za wyjątkiem obiektów małej architektury;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków:

- dla 57UP1 do 4 kondygnacji

- dla 57UP2 do 5 kondygnacji

- dla 57UP3 do 4 kondygnacji

b) wysokość zabudowy:

- dla 57UP1 od 6,00 m do 18,00 m;

- dla 57UP2 od 12,00 m do 22,00 m

- dla 57UP3 od 12,00 m do 20,00 m

c) dachy ze spadkiem od 1% do 36%;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 15%;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy:

- dla 57UP1 max 60% pow. działki;

- dla 57UP2 max 70% pow. działki;

- dla 57UP3 max 60% pow. działki;

c) intensywność zabudowy: min. 0,8, max 2,2;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 5 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu zgodnie z § 14 ust.1;

b) miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 14 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 15 niniejszej uchwały.

3. Dla terenu o funkcji usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 57UMW1, ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - powyżej poziomu parteru;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) elementy wymienione w § 6 niniejszej uchwały;

b) przystanki komunikacji zbiorowej.

3) Ustala się zakazy:

a) budowy budynków gospodarczych oraz pojedynczych garaży.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków do 6 kondygnacji;

b) wysokość zabudowy od 4,00 m do 20,00 m;

c) dachy ze spadkiem od 1% do 20%;

d) usługi wbudowane.

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 15%;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 70% powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy: min. 0,8, max 1,8;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 5 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu zgodnie z § 14 ust.1;

b) miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 14 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 15 niniejszej uchwały.

4. Dla terenu o funkcji komunikacji drogowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 57KDD1, 57KDD2 i 57KDD3 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny komunikacji drogowej –droga dojazdowa 1/2;

2) Urządzenia towarzyszące w obrębie linii rozgraniczającej drogi:

a) wjazdy, zjazdy, pasy włączenia;

b) miejsca postojowe w formie zatok parkingowych lub w formie parkingów przykrawężnikowych – przy jednym kierunku ruchu;

c) wiaty, zadaszenia przystankowe;

d) chodniki – jednostronne lub obustronne, ścieżki rowerowe;

e) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.

3) Ustala się zakazy:

a) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym;

4) W zakresie zagospodarowania terenu:

a) ustala się szerokość

- dróg 57KDD1, 57KDD2 w liniach rozgraniczających min. 11,0 m;

- drogi 57KDD3 w liniach rozgraniczających min. 8,0 m;

b) odwodnienie dróg za pomocą urządzeń odwodnienia powierzchniowego z nakazem zastosowania kanalizacji deszczowej.

Rozdział 9.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 18.

1. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania obiektów i terenu.

2. Dla istniejących funkcji terenu oznaczonego symbolem 57UP3 nie obowiązuje § 14 ust.2. i ust.3.

Rozdział 10.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART.36 UST.4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

§ 19.

Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57U1 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);

b) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57UP1, 57UP2 i 57UP3 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);

c) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57UMW1 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

d) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57KDD1 i 57KDD2 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent).

Rozdział 11.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 20.

Z dniem wejścia w życie powyższej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą Nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w granicach niniejszego opracowania.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej


Lp.


Data wpływu uwagi


Nazwisko
i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi


Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  załącznik do uchwały nr …...
z dnia ………..
Uwagi

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30.10.2013

Ewa Franta, architekt,urbanista, członek izby urbanistów i izby architektów, mieszkanka Chorzowa, ul. Chopina 10/2A, 41-500 Chorzów

W związku z brakiem /nieobecność/ autorów planu i prognozy na wyłożeniu do publicznego wglądu – proszę o przekazanie elektroniczne projektu planu i prognozy na adres email: mailto:biuro@franta-franta.pl. Obecni na wyłożeniu planu asystenci /bez uprawnień do sporządzania planu/ - nie byli w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania. Nie odbyła si r ównież w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu żadna prezentacja opracowania.

Całość planu i prognozy

Cały plan

tak

Na żądanie zgłaszającego uwagi projekt miejscowego planu zagospodarowania oraz prognoza oddziaływania na środowisko zostały udostępnione w wersji elektronicznej na wskazany adres. Pytania zadawane przez zgłaszającego uwagi nie dotyczyły bezpośrednio zagadnień związanych z projektem planu.
Dodatkowa prezentacja projektu planu nie jest wymagana ustawą.

Załączniki:

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

19 grudnia 2013 r.

…………………………………………………………

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Skargi, Kościuszki i Katowickiej

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Skargi, kościuszki i Katowickiej nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie określa się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »