| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/776/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Chorzów uchwala, co następuje:

na wniosek Prezydenta Miasta

po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń zawartych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” przyjętego dnia 29 marca 2012 r. uchwałą Nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni 5,25 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulic ks. P. Skargi, T. Kościuszki i Katowickiej.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik Nr 1- rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu;

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze studium w skali 1:20000;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, które należą do zadań własnych gminy.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planu jest:

1) teren o funkcji usług oznaczony na rysunku planu symbolem U;

2) tereny o funkcji usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP;

3) teren o funkcji usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem UMW;

4) teren o funkcji komunikacji drogowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.

2. Tereny, o których mowa w ust.1. mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

3. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem identyfikacyjnym obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych, zawarte w niniejszej uchwale oraz ustalenia graficzne przedstawione na rysunku planu.

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowo – cyfrowe identyfikujące tereny;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) budynki chronione na mocy n/n planu.

5. Inne niż wymienione w § 2 ust.4 dodatkowe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) wodociąg magistralny Ø 600;

2) wychodnia uskoku w stropie karbonu;

3) wychodnie pokładu w stropie karbonu;

4) granica obszaru górniczego.

§ 3.

Ustalenia tekstowe zostały zawarte w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

3) Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) Rozdział 5: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6) Rozdział 6: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) Rozdział 8: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) Rozdział 9: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) Rozdział 10: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) Rozdział 11: Ustalenia końcowe.

§ 4.

Pojęcia używane w dalszej części uchwały należy rozumieć jako:

1) ustawa – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zmianami);

2) przepisy odrębne obowiązujące przepisy ustaw i rozporządzeń dotyczące szczegółów zagadnień ujętych w planie;

3) plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, stanowiący przedmiot niniejszej uchwały;

4) obszar – cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

5) teren – część obszaru wydzielona liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczona cyfrowo - literowym symbolem identyfikacyjnym;

6) przeznaczenie podstawowe – ustalona planem funkcja przypisana do danego terenu lub obiektu;

7) przeznaczenie dopuszczalne – ustalony planem uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób użytkowania terenu lub obiektu, a nie powodujący z nim kolizji;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, której nie można przekroczyć na poziomie przyziemia obiektu budowlanego;

9) wysokość zabudowy – wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu lub jego części do najwyższej części obiektu;

10) intensywność zabudowy – wskaźnik określający stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i lokalizowanych na działce lub działkach objętych danym zamierzeniem inwestycyjnych do powierzchni tej działki lub tych działek;

11) wskaźnik powierzchni zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi (mierzonej po zewnętrznych krawędziach obiektów) do powierzchni działki lub działek objętych danym zamierzeniem inwestycyjnym;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

13) reklama - informacja wizualna połączona z komunikatem polecającym bądź promującym. Zazwyczaj posiada cechy komercyjne i ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw, idei lub osób. Wielkość reklamy klasyfikuje się wg powierzchni ekspozycji przyjmując następującą zasadę:

a) mały format – ekspozycja nośnika reklamy do 3,0 m2,

b) średni format – ekspozycja nośnika reklamy powyżej 3,0 m2 do 9,0 m2,

c) standardowy format – ekspozycja nośnika reklamy powyżej 9,0 m2 do 18,0 m2,

d) wielki format – ekspozycja nośnika reklamy powyżej 18,0 m2;

14) szyld –informacja wizualna o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczona przy wejściu głównym do jego siedziby;

15) tablica informacyjna – urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;

16) usługi publiczne – usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, a także zdrowia, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usługi turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych podobnych funkcji, w tym także usług biurowych; do usług nie zalicza się:

a) sprzedaży paliw (stacji paliw),

b) handlu odpadami i złomem;

17) spójna forma architektoniczn a należy przez to rozumieć podobne formy np. otworów okiennych i drzwiowych, jednolite sposoby wykończenia balkonów i loggi, zastosowanie podobnej kolorystyki i materiałów wykończeniowych elewacji, formy dachów itp;

18) pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

§ 5.

Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego planem przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania:

1. Obowiązują:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu:

a) 10,0 m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 57KDD1;

b) 6,0 m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 57KDD2;

c) istniejące linie zabudowy wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 57KDD3;

2) przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie, rozbudowie istniejących obiektów, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania w istniejące otoczenie, gdzie obowiązuje nakaz:

a) stosowania jasnej kolorystyki tynków budynków;

b) stosowania ciemnych barw dachu (brąz, czerwień, szarości);

c) wykończenia elewacji budynków–cegła klinkierowa z dopuszczeniem elewacji wykończonych               drewnem lub kamieniem;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójnej formy architektonicznej w ramach planowanej inwestycji.

2. Zakazuje się:

1) budowy obiektów posiadających elewacje wykończone blachą falistą, trapezową, sidingiem itp;

2) budowy obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane;

3) stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm za wyjątkiem północnej granicy obszaru.

§ 6.

1. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, mogą występować:

1) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

2) ciągi piesze, pieszo – jezdne;

3) zieleń urządzona wraz z obiektami małej architektury w tym obiekty sportu i rekreacji;

4) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem.

§ 7.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej obowiązuje dla terenów usługowych U, UP nakaz rozwiązań urbanistycznych zgodnie z § 5. ust.1 pkt 3 i § 6.

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz budowy wolnostojących reklam, szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni ekspozycji przekraczającej format standardowy;

2) zakaz stosowania elementów reklamowych świetlnych typu LED;

3) zakaz budowy i montażu wolnostojących reklam w odległości mniejszej niż 100 m od skrzyżowania.

2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych:

1) nakaz lokalizacji na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych, drzwiowych i bez detali architektonicznych;

2) nakaz zachowania jednorodnej formy plastycznej (materiał, wielkość poszczególnych modułów) na całej elewacji.

3) zakaz montażu tablic informacyjnych na dachach budynków.

Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9.

Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 10.

1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz:

a) instalacji infrastruktury radio– i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na ludzi;

b) realizacji obiektów i elementów przekaźnikowych i transmisyjnych, w tym infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej uniemożliwiających, bądź ograniczających realizację funkcji wynikających z ustaleń planu;

c) eksploatacji urządzeń i instalacji, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń i uciążliwości na granicy terenu lub lokalu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny;

d) budowy nowych i rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na spalaniu paliw o sprawności energetycznej mniejszej niż 80%;

e) realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych;

f) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu;

g) odprowadzania do kanalizacji ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;

h) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów;

i) gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie;

j) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2) nakaz:

a) oczyszczania ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej, lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych;

c) wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów,

d) zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 11.

1. Na mocy n/n planu obowiązuje ochrona następujących budynków:

1) przy ul. Katowicka 72,

2) przy ul. Katowicka 74,

3) przy ul. Katowicka 76,

4) przy ul. Katowicka 78,

5) przy ul. Katowicka 80,

2. W ramach ochrony wartości zabytkowych obiektów wymienionych w ust.1. ustala się nakaz zachowania:

1) brył budynków,

2) spadków dachów,

3) detali architektonicznych,

4) kształtu, podziałów i kolorystyki stolarki historycznej,

5) zabytkowego wystroju wnętrz i urządzeń,

6) pierwotnej kolorystyki elewacji w tym stolarki.

3. Na budynkach wymienionych w ust.1 obowiązuje zakaz umieszczania na elewacjach budynków reklam.

4. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) strefy ochrony konserwatorskiej;

2) strefy ochrony archeologicznej;

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

4) dobra kultury współczesnej.

Rozdział 5.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 12.

1. Zachodnia część obszaru objętego planem położona jest na Terenie Górniczym „Kochłowice-Wirek-Chorzów” w granicach Obszaru Górniczego „Chorzów I” Oddziału KWK „Halemba–Wirek” zlikwidowanego Ruchu Prezydent i jest poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej – zaznaczona na rysunku planu.

2. Na części obszaru, o którym mowa w ust.1:

1) nie wystąpią obniżenia terenu;

2) nie przewiduje się możliwości wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni;

3) stosunki wodne nie ulegną zmianie;

4) nie występują złoża innych kopalin;

5) występuje wychodnia uskoku - pokazana na rysunku planu;

6) występuje wychodnia pokładu - pokazana na rysunku planu.

3. Część obszaru o którym mowa w ust.1 zakwalifikowano do kategorii A – teren mało przekształcony, przydatny do zabudowy.

4. Wschodnia część obszaru objętego planem położona jest poza granicami terenu górniczego; w przeszłości była prowadzona eksploatacja w obszarze górniczym „Chorzów III” zlikwidowanej kopalni „Barbara-Chorzów”. Pozostałością są wyrobiska płytkiej eksploatacji zlokalizowane we wschodniej granicy obszaru objętego planem.

5. Wszelkie obiekty należy realizować przy uwzględnieniu aktualnych warunków geologiczno-górniczych.

§ 13.

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny o tendencjach zalewowych.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 6.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 14.

1. Ustala się w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) włączenie terenów do drogi publicznej od strony ulic Tadeusza Kościuszki, Piotra Skargi, Stanisława Moniuszki, Katowickiej i nowoprojektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 57KDD1;

2. Obowiązuje zapewnienie:

1) nie mniej niż 1,2 miejsca parkingowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym;

2) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży,

3) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży dla terenów oznaczonych symbolem 57UP2 i 57UP3;

4) minimum 1 miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 10 miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych;

3. Sposób realizacji parkingów związanych z danym zamierzeniem inwestycyjnym – w granicach nieruchomości objętej tym zamierzeniem.

§ 15.

1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy;

2) zaopatrzenie w wodę z wodociągu Ø200 zlokalizowanego w ul. Kościuszki;

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kolektora kanalizacyjnego Ø 1000 zlokalizowanego w ul. Kościuszki lub do kanalizacji Ø600 w rejonie ul. Moniuszki - Kościuszki;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora kanalizacyjnego Ø1000 zlokalizowanego w ul. Kościuszki lub do kanalizacji Ø 600 w rejonie ul. Moniuszki - Kościuszki przy uwzględnieniu ustaleń § 10 ust.1 pkt 1 lit. e lit. f i lit. g niniejszej uchwały;

5) dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych niskiego ciśnienia przebiegających przez obszar i w ul. Kościuszki;

6) zaopatrzenia w ciepło z kotłowni lokalnych zgodnie z § 10 ust.1 pkt 1 lit. d niniejszej uchwały;

7) dostawa energii elektrycznej z istniejących linii elektroenergetycznych przebiegających przez obszar i w ul. Kościuszki;

2. Ustala się zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne;

2) przyłącza sieci do budynków należy prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości zabudowy i użytkowania terenu;

3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej;

4) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej z uwzględnieniem § 10 ust.1 pkt 1 lit. a, lit b i pkt 2 lit. b

Rozdział 7.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 16.

1. Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się minimalną szerokość frontu działki - 20,0 m.

3. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej - 600,0 m2.

4. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku prostopadłym bądź równoległym do istniejącego układu drogowego.

Każdy podział terenu musi uwzględniać dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 8.
PRZEZNACZENIE TERENÓW, LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU, WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU ORAZ PARAMETRY i WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 17.

Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, wskaźniki kształtowania zabudowy terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następująco:

1. Dla terenu o funkcji usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 57U1, ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa (handel, gastronomia, turystyka, administracja, opieka zdrowotna, telekomunikacja, bankowość itp.).

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) elementy wymienione w § 6 niniejszej uchwały.

3) Ustala się zakazy:

a) budowy budynków gospodarczych oraz pojedynczych garaży;

b) lokalizacji stacji paliw;

c) handlu odpadami i złomem;

d) lokalizacji targowisk.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków od 2 do 3 kondygnacji;

b) wysokość zabudowy od 8.00m do 12.00 m;

c) dachy ze spadkiem od 1% do 12%, geometria dachu dowolna;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 15%;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 60% powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy: min. 0,8, max 1,6;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 5 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu zgodnie z § 14 ust.1;

b) miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 14 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 15 niniejszej uchwały.

2. Dla terenów o funkcji usług publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 57UP1, 57UP2 i 57UP3 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi publiczne.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) wiaty, zadaszenia /przystanek komunikacji autobusowej;

b) elementy wymienione w § 6 niniejszej uchwały;

c) dodatkowo dla terenu oznaczonego symbolem 57UP2 dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej.

3) Ustala się zakazy:

a) budowy obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy mniejszej niż 150 m2, za wyjątkiem obiektów małej architektury;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków:

- dla 57UP1 do 4 kondygnacji

- dla 57UP2 do 5 kondygnacji

- dla 57UP3 do 4 kondygnacji

b) wysokość zabudowy:

- dla 57UP1 od 6,00 m do 18,00 m;

- dla 57UP2 od 12,00 m do 22,00 m

- dla 57UP3 od 12,00 m do 20,00 m

c) dachy ze spadkiem od 1% do 36%;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 15%;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy:

- dla 57UP1 max 60% pow. działki;

- dla 57UP2 max 70% pow. działki;

- dla 57UP3 max 60% pow. działki;

c) intensywność zabudowy: min. 0,8, max 2,2;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 5 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu zgodnie z § 14 ust.1;

b) miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 14 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 15 niniejszej uchwały.

3. Dla terenu o funkcji usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 57UMW1, ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - powyżej poziomu parteru;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) elementy wymienione w § 6 niniejszej uchwały;

b) przystanki komunikacji zbiorowej.

3) Ustala się zakazy:

a) budowy budynków gospodarczych oraz pojedynczych garaży.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków do 6 kondygnacji;

b) wysokość zabudowy od 4,00 m do 20,00 m;

c) dachy ze spadkiem od 1% do 20%;

d) usługi wbudowane.

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 15%;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 70% powierzchni działki;

c) intensywność zabudowy: min. 0,8, max 1,8;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 5 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu zgodnie z § 14 ust.1;

b) miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 14 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 15 niniejszej uchwały.

4. Dla terenu o funkcji komunikacji drogowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 57KDD1, 57KDD2 i 57KDD3 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny komunikacji drogowej –droga dojazdowa 1/2;

2) Urządzenia towarzyszące w obrębie linii rozgraniczającej drogi:

a) wjazdy, zjazdy, pasy włączenia;

b) miejsca postojowe w formie zatok parkingowych lub w formie parkingów przykrawężnikowych – przy jednym kierunku ruchu;

c) wiaty, zadaszenia przystankowe;

d) chodniki – jednostronne lub obustronne, ścieżki rowerowe;

e) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.

3) Ustala się zakazy:

a) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym;

4) W zakresie zagospodarowania terenu:

a) ustala się szerokość

- dróg 57KDD1, 57KDD2 w liniach rozgraniczających min. 11,0 m;

- drogi 57KDD3 w liniach rozgraniczających min. 8,0 m;

b) odwodnienie dróg za pomocą urządzeń odwodnienia powierzchniowego z nakazem zastosowania kanalizacji deszczowej.

Rozdział 9.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 18.

1. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania obiektów i terenu.

2. Dla istniejących funkcji terenu oznaczonego symbolem 57UP3 nie obowiązuje § 14 ust.2. i ust.3.

Rozdział 10.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART.36 UST.4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

§ 19.

Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57U1 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);

b) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57UP1, 57UP2 i 57UP3 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);

c) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57UMW1 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

d) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 57KDD1 i 57KDD2 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent).

Rozdział 11.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 20.

Z dniem wejścia w życie powyższej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą Nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w granicach niniejszego opracowania.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej


Lp.


Data wpływu uwagi


Nazwisko
i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi


Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  załącznik do uchwały nr …...
z dnia ………..
Uwagi

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30.10.2013

Ewa Franta, architekt,urbanista, członek izby urbanistów i izby architektów, mieszkanka Chorzowa, ul. Chopina 10/2A, 41-500 Chorzów

W związku z brakiem /nieobecność/ autorów planu i prognozy na wyłożeniu do publicznego wglądu – proszę o przekazanie elektroniczne projektu planu i prognozy na adres email: mailto:biuro@franta-franta.pl. Obecni na wyłożeniu planu asystenci /bez uprawnień do sporządzania planu/ - nie byli w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania. Nie odbyła si r ównież w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu żadna prezentacja opracowania.

Całość planu i prognozy

Cały plan

tak

Na żądanie zgłaszającego uwagi projekt miejscowego planu zagospodarowania oraz prognoza oddziaływania na środowisko zostały udostępnione w wersji elektronicznej na wskazany adres. Pytania zadawane przez zgłaszającego uwagi nie dotyczyły bezpośrednio zagadnień związanych z projektem planu.
Dodatkowa prezentacja projektu planu nie jest wymagana ustawą.

Załączniki:

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

19 grudnia 2013 r.

…………………………………………………………

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/776/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Skargi, Kościuszki i Katowickiej

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Skargi, kościuszki i Katowickiej nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie określa się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »