| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/783/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich poobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 i 4, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Ustalić następujące warunki płatności za dożywianie osób korzystających z pomocy, będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania:

1. osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie do domu otrzymują świadczenia pomocy w zakresie dożywiania odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie;

2. odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez świadczeniobiorcę dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej, obliczanego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej;

3. szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę, określa załącznik  do uchwały;

4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność może zostać na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszonych opłat za określony czas korzystania z dożywiania, a zwłaszcza ze względu na:

1) zdarzenie losowe ( poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, itp. )

2) udokumentowaną, trudną sytuację materialną spowodowaną między innymi ponoszonymi wysokimi kosztami leczenia, wnoszenia opłat za członka rodziny np.: w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczniczo – rehabilitacyjnej lub wychowawczo – resocjalizacyjnej, w przypadku, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie dożywiania, itp.;

5. opłata za dożywianie pobierana jest w domu do dnia 10 – go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba była dożywiana.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVII/257/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/783/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Szczegółowe zasady warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy
i środowiskowego domu samopomocy

Wysokość dochodu w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Miesięczna wartość opłaty w % za dożywianie

do 100%

nieodpłatnie

ponad 100% do 150%

5%

ponad 150% do 200%

30%

ponad 200% do 250%

50%

ponad 250% do 300%

75%

ponad 300%

100%

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »