| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/783/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich poobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 i 4, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Ustalić następujące warunki płatności za dożywianie osób korzystających z pomocy, będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania:

1. osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie do domu otrzymują świadczenia pomocy w zakresie dożywiania odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie;

2. odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez świadczeniobiorcę dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej, obliczanego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej;

3. szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę, określa załącznik  do uchwały;

4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność może zostać na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszonych opłat za określony czas korzystania z dożywiania, a zwłaszcza ze względu na:

1) zdarzenie losowe ( poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, itp. )

2) udokumentowaną, trudną sytuację materialną spowodowaną między innymi ponoszonymi wysokimi kosztami leczenia, wnoszenia opłat za członka rodziny np.: w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczniczo – rehabilitacyjnej lub wychowawczo – resocjalizacyjnej, w przypadku, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie dożywiania, itp.;

5. opłata za dożywianie pobierana jest w domu do dnia 10 – go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba była dożywiana.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVII/257/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/783/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 6 lutego 2014 r.

Szczegółowe zasady warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy
i środowiskowego domu samopomocy

Wysokość dochodu w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Miesięczna wartość opłaty w % za dożywianie

do 100%

nieodpłatnie

ponad 100% do 150%

5%

ponad 150% do 200%

30%

ponad 200% do 250%

50%

ponad 250% do 300%

75%

ponad 300%

100%

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »