| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/1048/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1444/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/1048/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach

Dział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną, Miasta Katowice działająca w formie jednostki budżetowej .

§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) ustawy o pomocy społecznej,

3) ustawy o finansach publicznych,

4) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Katowice.

Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Katowice.

§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.

Dział II.
Przedmiot działalności

§ 5. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania:

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

2) wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

a) zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

b) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice,

3) wynikające z innych ustaw:

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

c) przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej dla kombatantów z Państwowego Funduszu Kombatantów na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

d) wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji,

e) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

f) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem zaliczek alimentacyjnych.

g) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

h) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej.

i) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie jednorazowego zasiłku powodziowego przewidzianego ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

j) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne.

4) wynikające z uchwał Rady Miasta Katowice i Zarządzeń Prezydenta Miasta Katowice.

§ 6. Ośrodek realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Dział III.
Organizacja wewnętrzna.

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Katowice,

2. Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor,

3. Dyrektor działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice zwykły zarząd, do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.

4. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

Dział IV.
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka.

§ 8. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnie rachunkami bankowymi.

§ 9. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany przez dyrektora.

§ 10. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa.

§ 11. Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta Katowice.

§ 12. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określa Regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 13. 1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne miasta Katowice przekazane w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie dekapitalizacji.

Dział V.
Postanowienia końcowe.

§ 14. 1. Statut nadaje Rada Miasta Katowice w formie uchwały.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 15. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »