| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/1061/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXIII/500/12 Rady Miasta Katowice z dnia z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czterech terenów zlokalizowanych pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną (teren nr 1), ul. Krasińskiego
i ul. Równoległą (teren nr 2), Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota (teren nr 3) oraz ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego (teren nr 4) w Katowicach,

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy
ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach, zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.

2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne;

2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;

3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) Przepisy końcowe.

3. W obszarze objętym planem ze względu na brak potrzeby wyznaczania w planie nie określa się:

1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z numerami oraz oznaczeniami literowymi dotyczącymi przeznaczenia terenu:

a) M/U– teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b) U/KS– teren zabudowy usługowej i parkingów,

c) KDZ– teren ulicy publicznej klasy „zbiorcza”,

d) KDD– teren ulicy publicznej klasy „dojazdowa”,

e) KK– teren komunikacji kolejowej;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa ochrony konserwatorskiej;

5) kierunki powiązań pieszych.

2. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia obiektów lub terenów podlegających ochronie, ustanowionych na podstawie przepisów odrębnych:

1) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;

2) granice terenów zamkniętych.

3. Rysunek planu zawiera, poza treścią mapy zasadniczej, następujące elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granice działek ewidencyjnych;

2) budynki;

3) drogi.

4. Nazwy własne (ulic, placów i obiektów), numery ewidencyjne działek oraz numery adresowe posesji – przywołane w tekście planu lub opisane na rysunku planu – należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy i numery oznaczone na rysunku planu.

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) elementach systemu informacji i reklamy miejskiej– należy przez to rozumieć tablice i urządzenia wraz z konstrukcją nośną podające: lokalizację na planie miasta- budynków, obiektów, ulic i osiedli itp.; podające informacje o wartościach i znaczeniu kulturowym budynków, obiektów, miejsc i ich patronów itp.; obiekty małej architektury (np. słupy informacyjno-ogłoszeniowe) wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach; przy czym zapis ten nie dotyczy znaków i sygnałów drogowych;

2) elementach wyposażenia miejskiego– należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych, takie jak: siedziska, ławki, zegary uliczne, wiaty, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice oraz elementy systemu informacji i reklamy miejskiej;

3) intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4) nieprzekraczalnejlinii zabudowy– należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie której możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5 m elementów nadwieszeń takich jak: nieobudowane balkony, daszki nad wejściami do budynków, gzymsy, wykusze i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji oraz schody i pochylnie;

5) nośnikach reklamowych –należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące prezentacji reklam;

6) powierzchni biologicznie czynnej– należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o którym mowa w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) powierzchni użytkowej usług– należy przez to rozumieć sumę powierzchni użytkowej podstawowej i pomocniczej lokalu użytkowego;

8) przeznaczeniu:

a) podstawowym –należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający, sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) uzupełniającym –należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 30% terenu powierzchni działki budowlanej;

9) szyldzie –należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie graficzne miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

10) terenie– należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;

11) wysokości budynku– należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

12) wysokości obiektów budowlanych– należy przez to rozumieć wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu;

13) zabudowie usług:

a) społecznych –należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi takie jak: usługi kultury, w tym teatry, usługi oświaty, edukacji, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych, usług sportu i rekreacji, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego,

b) konsumpcyjnych– należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi gastronomii, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła (fryzjerstwo, krawiectwo, rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, usługi szewskie, optyczne, fotograficzne, usług obsługi turystyki, wystaw i galerii),

c) handlu detalicznego– należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z wyjątkiem sprzedaży paliw oraz maszyn i pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych,

d) biurowych –należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi biurowe, projektowe, informatyczne, tłumaczenia, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, organizacji i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, oraz działalność w zakresie przygotowywania programów radiowych i telewizyjnych, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawczej, itp.,

e) finansowych –należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi związane z finansami, ubezpieczeniami, doradztwem finansowym, banki;

14) zieleni urządzonej –należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania, a takżezasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenuokreślają przepisy Rozdziału 3.

§ 6. Ustala się następującezasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w zakresie kompozycji funkcjonalno – przestrzennej oraz kształtowania zabudowy poprzez:

a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ul. Krasińskiego, Skowrońskiego i Granicznej jako kontynuacji linii istniejącej zabudowy,

b) ustalenie położenia całego obszaru planu w strefie zabudowy śródmiejskiej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zakaz lokalizacji na ścianach budynków, od strony przestrzeni publicznych, nie zamaskowanych urządzeń technicznych takich jak anteny, klimatyzatory;

2) w zakresie zagospodarowania terenów poprzez:

a) zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami § 13,

b) określenie warunków umieszczania nośników reklamowych w sposób zgodny z ustaleniami pkt 3;

3) w zakresie umieszczania, nośników reklamowych poprzez:

a) zakaz lokalizowania nośników reklamowych jako wolnostojących obiektów,

b) zakaz lokalizowania nośników reklamowych i szyldów na elewacjach budynków powyżej 1 kondygnacji nadziemnej, przy czym zapis ten nie dotyczy:

- dachów, attyk i gzymsów koronujących – dla nośników reklamowych o powierzchni do 6 m2,

- powierzchni elewacji wyznaczonych w projekcie architektonicznym budynku dla umieszczania nośników reklamowych,

c) nakaz dostosowania nośników reklamowych oraz szyldów umieszczanych na elewacji budynku do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku - przy czym dla obiektów objętych strefą ochrony konserwatorskiej należy dodatkowo stosować ustalenia zawarte w § 10.

§ 7. Ustala się następującewymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych, w obrębie których realizuje się urządzenia rekreacyjne lub place zabaw, w urządzenia zapewniające zachowanie czystości, w zakresie dostosowanym do rodzaju i skali realizowanej funkcji;

2) nakaz wyposażenia terenu oraz przestrzeni publicznych w obiekty i urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

§ 8. Ustala się następujące zasadyochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii;

2) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) wskazuje się tereny, które należą do poszczególnych rodzajów terenów chronionych przed hałasem, zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: teren oznaczony symbolemM/Unależy traktować jako teren w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców,

b) dla budynków lub ich części powstających na terenach traktowanych jako chronione przed hałasem, nakaz wyposażenia w skuteczne zabezpieczenia akustyczne;

3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: nakaz lokalizowania wszelkich nadawczo-odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych w takich miejscach lub na takiej wysokości, aby ewentualny obszar o promieniowaniu elektromagnetycznym przekraczającym dopuszczalny przepisami z zakresu ochrony środowiska poziom, wystąpił w miejscach niedostępnych dla ludności;

4) nakaz utrzymaniaemisjido środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności;

5) w zakresie ochronypowietrza, nakaz stosowania urządzeń grzewczych, o których mowa w § 15 ust. 3;

6) zakaz zmianywarunków spływu wód powierzchniowychw obrębie poszczególnych działek, która spowodowałaby szkodę dla działek sąsiednich;

7) postępowanie ze ściekami zgodnie z ustaleniami § 15 ust. 2;

8) w zakresiepostępowania z odpadami: postępowanie zgodnie z § 15 ust. 7;

9) w zakresieochrony powierzchni ziemi: obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budowlanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem;

10) nakaz zagospodarowaniazieleniąurządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów.

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczącegranic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) w obszarze planu występujeudokumentowane złoże kopalin: złoże węgla kamiennego „Katowice”, obejmujące cały obszar planu;

2) w obszarze planu wskazuje sięteren górniczy„Katowice-Bogucice-Załęże”, zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”, ustanowiony dla eksploatacji węgla kamiennego, obejmujący cały obszar planu;

3) w obszarze planu obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy, ze względu na położenie w zasięgupowierzchni ograniczających lotniskaKatowice-Muchowiec, do 404 m n. p. m., obejmujące także umieszczone na obiekcie budowlanym urządzenia, w szczególności anteny i reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich skrajnie;

4) w całym obszarze planu obowiązuje zakaz rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, ze względu na położenie w strefie 5 km od granicy lotniska Katowice-Muchowiec;

5) w obszarze planu wskazuje się obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków: budynek przy
ul. Równoległej 2, 3, 4, 5, 6;

6) na terenach oznaczonych symbolami U/KS, 1KDZ, 2KDD ustala się dopuszczenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego „Modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa – Katowice – Wiedeń” w ramach przebudowy układu torowego na odcinku Katowice –Szopienice – Katowice.

§ 10. Ustala się następującezasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą budynek przy ul. Równoległej 2, 3, 4, 5, 6;

2) w strefie, o której mowa w pkt 1, ustala się:

a) nakaz utrzymania budynków w ich tradycyjnej formie architektonicznej z zachowaniem i przywracaniem cech stylowych, ochroną elewacji ceglanych, ceramicznego pokrycia dachów, wystroju i detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej – w zakresie proporcji otworów oraz podziałów, profili i materiału stolarki,

b) nakaz realizacji szafek przyłączeniowych elektroenergetycznych i gazu jako wnękowych,

c) zakaz nadbudowy budynków,

d) zakaz rozbudowy budynków,

e) zakaz umieszczania zewnętrznych urządzeń technicznych (np. klimatyzatorów),

f) w zakresie umieszczania nośników reklamowych i szyldów:

- zakaz lokalizowania nośników reklamowych oraz szyldów za wyjątkiem szyldów naściennych jednostronnych, lokalizowanych w obrębie przyziemia, dla firm działających w budynkach w strefie ochrony konserwatorskiej,

- nakaz ograniczenia ilości szyldów do jednego szyldu dla jednej firmy.

§ 11. Ustala się następująceszczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna szerokość frontów działek: 30 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 700 m2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 30 stopni.

§ 12. Ustala się następująceszczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) na obszarze objętym planem ustala się zachowanie istniejącej zabudowy na działkach budowlanych, na których w momencie wejścia w życie planu, przekroczone zostały ustalone w niniejszym planie dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki wykorzystania terenu;

2) dla zabudowy, o której mowa w pkt 1 ustala się zakaz jej rozbudowy i nadbudowy, która powodowałaby przekroczenie ustalonych parametrów lub gabarytów; zakaz ten nie dotyczy rozbudowy 1 kondygnacji nadziemnej o elementy takie jak: wejścia do budynku, wejścia dla niepełnosprawnych, zadaszenia, windy;

3) na obszarze objętym planem zakazuje się:

a) lokalizacji stacji paliw,

b) wznoszenia ogrodzeń, które naruszałyby ciągłość oznaczonych na rysunku planu kierunków powiązań pieszych,

c) lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków usług handlu detalicznego,

d) lokalizacji nośników reklamowych o powierzchni przekraczającej 6 m2, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.

§ 13. Ustala się następującezasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) parametry oraz klasyfikacja ulic określone są w przepisach Rozdziału 3;

2) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych;

3) ustala się dla obszaru objętego planem następujące zasady obsługi parkingowej:

a) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności, przy czym ustala się:

- dla usług: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług,

- dla mieszkań: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

b) w sąsiedztwie wejść do budynków usługowych należy sytuować miejsca parkingowe dla rowerów, przy czym ich liczba powinna być dostosowana do rodzaju i skali prowadzonej działalności.

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemówinfrastruktury technicznej:

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

3) ustala się nakaz realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych;

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz zmianę przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze objętym planem, w przypadku realizacji ich nowego przebiegu – dopuszcza się likwidację dotychczasowych odcinków sieci lub urządzeń.

§ 15. 1. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w wodę:

1) obsługę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) możliwość rozbudowy i przebudowy funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych.

2. Ustala się następujące zasady w zakresieodprowadzania ściekówsanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych:

1) nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych, wód opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej;

2) nakaz stosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenów miejsc postojowych o powierzchni powyżej 0,1 ha;

3) zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu.

3. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w ciepło:

1) dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej zdalaczynnej;

2) dopuszcza się systemy grzewcze:

a) oparte o spalanie paliw – o efektywności energetycznej co najmniej 80%, przy czym nie dopuszcza się stosowania paliw węglowych,

b) zasilane energią elektryczną oraz energią słoneczną.

4. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w gaz: dostawa gazu w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową.

5. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną;

2) nakaz realizacji stacji transformatorowych wyłącznie jako wbudowanych w budynki lub podziemnych;

3) nakaz stosowania wnękowych złączy kablowych.

6. Ustala się następujące zasady w zakresietelekomunikacji:

1) dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie;

2) ustala się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych;

3) w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, konstrukcje wsporcze dla anten mogą być sytuowane wyłącznie w centralnej części dachu budynku.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarkiodpadami:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, w tym nakaz odbioru odpadów w systemie zorganizowanym;

2) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu;

3) nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako:

a) sytuowanych w sposób estetycznie wkomponowany w otoczenie,

b) osłoniętych od strony przestrzeni ogólnodostępnych,

c) zabezpieczonych przed infiltracją wód opadowych.

§ 16. Ustala się następującysposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: na całym obszarze planu zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń.

§ 17. W obszarze objętym planem ustala sięstawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych symbolami:M/U,U/KS: 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenów oznaczonych symbolami:1KDZ, 2KDZ, 1KDD, 2KDD, KK: 5%, słownie: pięć procent.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemM/Uustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) zabudowa usług:

- biurowych,

- społecznych,

- konsumpcyjnych,

- finansowych;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usług handlu detalicznego,

b) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

c) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

d) parkingi i garaże wielopoziomowe oraz podziemne, parkingi terenowe,

e) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu,

f) zieleń urządzona.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,6,

b) maksymalny: 3,0;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych: 30 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) maksymalna wysokość budynków: 21 m;

4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;

5) dopuszcza się łączenie przeznaczenia mieszkaniowego wielorodzinnego z przeznaczeniem usługowym w jednym budynku, przy czym łączna powierzchnia lokali z zakresu usług nie może przekroczyć 20% powierzchni użytkowej budynku.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) zakaz realizacji garaży jednokondygnacyjnych, za wyjątkiem garaży wbudowanych w budynek mieszkalny lub usługowy;

2) nakaz zachowania ciągłości oznaczonych na rysunku planu kierunków powiązań pieszych między
ul. Krasińskiego, ul. Graniczną i ul. Równoległą, z dopuszczeniem zmiany ich przebiegu w granicach terenu oznaczonego symbolem M/U;

3) dopuszczenie stosowania dachów płaskich lub o nachyleniu głównych połaci do 45 stopni.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1: skomunikowanie od
ul. Granicznej, ul. Krasińskiego, Skowrońskiego i ul. Równoległej.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziałach 1 i 2 uchwały.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemU/KS,ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usług:

- biurowych,

- społecznych,

- konsumpcyjnych,

- finansowych,

b) parkingi i garaże wielopoziomowe oraz podziemne,

c) parkingi terenowe;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usług: handlu detalicznego,

b) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

c) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

d) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu,

e) zieleń urządzona.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,3,

b) maksymalny: 2,4;

3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków: 9 m,

b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych: 12 m;

5) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług handlu detalicznego w powierzchni użytkowej budynku: 10%.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) nakaz zachowania ciągłości oznaczonego na rysunku planu kierunku powiązania pieszego między
ul. Krasińskiego, ul. Graniczną i ul. Równoległą, z dopuszczeniem zmiany jego przebiegu w granicach terenu oznaczonego symbolem U/KS;

2) nakaz stosowania dachów płaskich.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1: dopuszcza się skomunikowanie od ul. Granicznej i od ul. Równoległej.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziałach 1 i 2 uchwały.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1KDZ i 2KDZustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ulica publiczna klasy „zbiorcza”;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna,

e) obiekty budowlane związane z funkcją drogi, takie jak wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami.

2. Ustala się szerokość terenów, o których mowa w ust. 1 w liniach rozgraniczających od 20 m do 26 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziałach 1 i 2 uchwały.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1KDDi2KDDustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ulica publiczna klasy „dojazdowa”;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna,

e) miejsca postojowe.

2. Ustala się szerokość terenów, o których mowa w ust. 1 w liniach rozgraniczających na 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zagospodarowanie terenów, o których mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziałach 1 i 2 uchwały.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKKustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna,

e) ulica publiczna klasy „zbiorcza”,

f) ulica publiczna klasy „dojazdowa”.

2. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziałach 1 i 2 uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/1061/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/1061/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia
nieuwzględnionych uwag do projektu planu
Rada Miasta Katowice
postanawia:

Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada do 13 grudnia 2013 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach

Rada Miasta Katowice
postanawia:

§ 1. Nie uwzględnić uwagi wniesionej przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1) uwagi nr 1o treści:

Wspólnota Mieszkaniowa „Równoległa” przy ul. Równoległej 2,3,4,5,6 w Katowicach (dz. 63/4 obr. Bogucice-Zawodzie) reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty, w nawiązaniu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach, składa wniosek o wyłączenie w/w nieruchomości z ochrony konserwatorskiej w zakresie dóbr kultury obiektów i zespołów zabytkowych ze względu na ich wartości kulturowe (zespoły familoków oraz kamienic z oficynami)

w całości,

z następującym uzasadnieniem:

Budynek został wskazany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia
w gminnej ewidencji zabytków (zgodnie z wykazem zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, przekazanym Miastu Katowice dnia 03.12.2010 r.). Budynek posiada duże wartości architektoniczne i historyczne - wybudowany został w stylu modernizmu na początku XX wieku. Ceglane nietynkowane elewacje familoków charakteryzuje znaczący detal w formie tynkowych pseudopilastrów i szczytów, na dwuspadowych, ceramicznych dachach zachowały się „wole oczka”. Powyższe uzasadnia objęcie obiektu ochroną konserwatorską w planie miejscowym. Projekt planu miejscowego uwzględniający ochronę obiektu w toku procedury formalno-prawnej był przedmiotem obligatoryjnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/1061/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rada Miasta Katowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późń. zm.), ustala:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »