| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/1062/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/847/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów.

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XI/184/11, Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego uchwałą Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia
w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów.

§ 1. 1. Zmiana planu dotyczy ustaleń treści uchwały Nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach (Dziennik Urzędowy. Woj. Śląskiego Nr 205 poz. 3639. z dnia 7 września 2011 r.) oraz załącznika nr 1 - Rysunek planu stanowiącego część graficzną ustaleń planu wykonanego na mapie zasadniczej w skali 1:2000, w granicach obszaru objętego niniejszą zmianą planu miejscowego i załącznika nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach

2. Na zmianę planu składają się ustalenia zawartew treści §3niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – Rysunekzmiany planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektuzmiany planu;

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar którego granice określone zostały w uchwale
Nr XXXVII/847/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów.

§ 3. W uchwale Nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach (Dziennik Urzędowy. Woj. Śląskiego Nr 205 poz. 3639. z dnia 7 września 2011 r. ) wprowadza sięnastępujące zmiany:

1) §49 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, wyłącznie w obszarze ograniczonym nieprzekraczalną linią lokalizowania miejsc postojowych, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2) §49 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

nakaz utrzymania ciągu pieszo-rowerowego, stanowiącego połączenie ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 5KDX z drogą oznaczoną symbolem 3KDGP – ul. Chorzowską;

3) zmienia się załącznik nr 1 Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:2000,w zakresie określonym na załączniku nr 1 do niniejszej uchwałyRysunek zmiany planu, stanowiącym część graficzną ustaleń zmiany planu wykonanym na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

4) zmienia się załącznik nr 3 Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach - poprzez dodanie treści załącznika nr 2do niniejszej uchwały – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu;

5) ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu w wysokości 30% słownie: trzydzieści procent dla terenu oznaczonego symbolem1UZP.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/1062/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Rysunek zmiany planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/1062/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie  Rady  Miasta  Katowice o sposobie rozpatrzenia  nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »