| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/334/14 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z póżn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/256/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. i po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa (II edycja) uchwalonego uchwałą nr XXXV/298/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2013 r.

Rada Miasta w Myszkowie
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę Uchwały Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa - załącznik Nr 1,

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – załącznik  Nr 2,

3) rozstrzygniecie Rady Miasta o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3.

§ 3. Na Rysunku Planu, załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., wprowadza się  następujące zmiany, pokazane na rysunku, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) zmienia się przebieg drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW prowadząc go w śladzie istniejącego przebiegu w terenie,

2) części nieruchomości o nr ewidencyjnym 8627 oraz nr 8719, zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem, włącza się do terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 74MN,

3) części nieruchomości o nr 8719 pozostałe po zmianie przebiegu drogi 1KDW, zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem włącza się do terenu lasów oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 13ZL.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Myszkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/334/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/334/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 21 października do 20 listopada 2013 r., nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Myszków.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., nie złożono żadnej uwagi, wobec czego Rada Miasta nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/334/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w oparciu o “Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu” rozstrzyga się, co następuje:

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., miasto Myszków nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »