| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/334/14 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z póżn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/256/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. i po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa (II edycja) uchwalonego uchwałą nr XXXV/298/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2013 r.

Rada Miasta w Myszkowie
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę Uchwały Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa - załącznik Nr 1,

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – załącznik  Nr 2,

3) rozstrzygniecie Rady Miasta o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3.

§ 3. Na Rysunku Planu, załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., wprowadza się  następujące zmiany, pokazane na rysunku, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) zmienia się przebieg drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW prowadząc go w śladzie istniejącego przebiegu w terenie,

2) części nieruchomości o nr ewidencyjnym 8627 oraz nr 8719, zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem, włącza się do terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 74MN,

3) części nieruchomości o nr 8719 pozostałe po zmianie przebiegu drogi 1KDW, zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem włącza się do terenu lasów oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 13ZL.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Myszkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/334/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/334/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 21 października do 20 listopada 2013 r., nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Myszków.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., nie złożono żadnej uwagi, wobec czego Rada Miasta nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/334/14
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 6 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w oparciu o “Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu” rozstrzyga się, co następuje:

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., miasto Myszków nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »