| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/345/14 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Siewierz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Gmina Siewierz udzieli dotacji dla niepublicznych przedszkoli na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Siewierz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siewierz.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, jest złożenie przez osobę prowadzącą placówkę wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i adres niepublicznego przedszkola,

2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego placówkę,

3) typ i rodzaj placówki,

4) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) planowaną liczbę wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, w tym liczbę dzieci niepełnosprawnych,

6) liczbę i dane dzieci oraz nazwę gminy dzieci uczęszczających do przedszkola, które są mieszkańcami innych gmin,

7) numer rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazana dotacja.

§ 4. 1. Dotacja jest przekazywana comiesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki, z tym, że w miesiącu grudniu do 15 grudnia.

2. Podmiot prowadzący placówkę przekazuje do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w terminie do 7 dnia danego miesiąca, informację o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący placówkę przekazuje do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, w terminie do dnia 20 lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy placówka kończy swoją działalność rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

2. Rozliczenie ma zawierać między innymi:

1) liczbę dzieci, w tym liczbę dzieci niepełnosprawnych,

2) informację o wydatkowaniu otrzymanej kwoty dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

§ 6. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji przez placówkę.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli wystawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, w którym wskazany jest kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli oraz zakres i okres objęty kontrolą.

3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazywanych w informacjach, o których mowa, w § 4 pkt 2 oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji.

4. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w trakcie wydatkowania dotacji jak i po jej wykorzystaniu, pod względem zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana.

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, mają prawo żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, wyciągów dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca placówkę i osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli.

7. Osoba prowadząca placówkę może odmówić podpisania protokołu, składając do 7 dni wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy. W takim przypadku osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie, których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli. W przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, przekazuje na piśmie swoje stanowisko podmiotowi kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wydania wystąpienia pokontrolnego.

8. Na podstawie protokołu kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/345/14
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/345/14
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/345/14
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »