| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w ten sposób, że załącznik nr 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 ww. uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/348/14
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 6 lutego 2014 r.

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY OSOBOM FIZYCZNYM, KTÓRE WYKONAŁY ZADANIA MODERNIZACYJNE LUB INWESTYCYJNE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY SIEWERZ

1. Gmina Siewierz udziela dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym posiadającym stałe zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Siewierz, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian nowego ekologicznego źródła ciepła.

2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w pkt 5 ppkt 1), 2), 3), 4), 5) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty, wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być określony typ (model) oraz cena urządzenia. W przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena urządzenia - wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę.

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest dokumentacja fotograficzna obrazująca stan przed wymianą i po wymianie kotła wykonana przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

4. Definicje:

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak również budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym z zastrzeżeniem  pkt 6,

2) pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (np. akt własności, umowa najmu, decyzja administracyjna, odpis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu itp.),

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć niskowydajny, nieekologiczny kocioł węglowy c.o., bądź piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja centralnego ogrzewania,

4) pod pojęciem nowego ekologicznego źródła ciepła należy rozumieć: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł gazowo - olejowy, kocioł elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (słoma, osady ściekowe, pellety, zrębki, owies) posiadające certyfikat ekologiczny,

5) pod pojęciem certyfikatu ekologicznego (atestu energetyczno - ekologicznego) należy rozumieć dokument zaświadczający, że urządzenie spełnia kryteria stanowiące podstawę do nadania oznaczenia zwanego "symbolem ekologicznym",

6) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca węglowego c.o. i oddanie go do punktu złomu, w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko odpadów za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy.

5. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem urządzeń niskoemisyjnych w wysokości 1.500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych) dla:

1) kotłów gazowych c.o.,

2) kotłów olejowych c.o.,

3) kotłów gazowo - olejowych, c.o.,

4) kotłów elektrycznych c.o.,

5) kotłów na biomasę (pellety, słoma, owies, drewno, osady ściekowe, zrębki itp.).

6. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowo wybudowanych.

7. Dotacji podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe, zakupione po wejściu w życie Uchwały Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

8. Dotacja, o której mowa w pkt 5 może być udzielana nie częściej niż raz na 10 lat dla jednego budynku mieszkalnego.

9. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości, w której zostało zainstalowane.

10. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, gazowo – olejowego - na gazowe, elektryczne, olejowe, gazowo – olejowe, w tym również instalacja drugiego źródła ciepła obok niskoemisyjnego pieca c. o. na inne ekologiczne paliwo.

11. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich składania.

12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się istnienie kominka dekoracyjnego opalanego drewnem.

13. Gmina Siewierz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli urządzeń grzewczych, a Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku:

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

15. Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji – załącznik nr 1 wraz z następującymi dokumentami (oryginały do wglądu):

1) kopia tytułu prawnego do władania nieruchomością,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w pkt 5 niniejszego Regulaminu,

3) certyfikat ekologiczny (atest energetyczno - ekologiczny) kotła,

4) umowa z operatorem sieci gazowej - w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

5) umowa z operatorem sieci energetycznej - w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

6) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych-inny dokument potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów na składowisko odpadów,

7) kopia dowodu osobistego Inwestora,

8) oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płaceniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Siewierz,

9) oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płaceniu podatków na rzecz Gminy Siewierz.

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.


Załącznik Nr 1 do załącznika  Nr 1
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »