| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/837/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 7 ust. 3
i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) park technologiczny - zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy przedsiębiorcami, a jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zmianami), na których to nieruchomościach oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych,

2) akademicki inkubator przedsiębiorczości – jednostkę uczelnianą, działającą na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni, bądź spółkę handlową lub fundację działającą w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe, utworzoną w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami,

3) centrum transferu technologii – jednostkę uczelnianą, działającą na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni, bądź spółkę handlową lub fundację działającą w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe, utworzoną w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki,

4) rozporządzenie-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927 z późn. zmianami),

5) mapa pomocy regionalnej - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 z późn. zmianami)

6) nowa inwestycja - inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach postępowania upadłościowego w trybie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2002 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zmianami), gdyby nie zostało nabyte przez przedsiębiorcę niezależnego w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003, str. 36), od właściciela nabywanego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa,

7) duży projekt inwestycyjny - nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50.000.000 euro,

8) wzrost netto miejsc pracy – wzrost zatrudnienia, w granicach administracyjnych miasta Gliwice, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na dzień zakończenia inwestycji, ustalony zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały w porównaniu do średniego stanu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji lub zatrudnienie w granicach administracyjnych miasta Gliwice, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy utrzymane w przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części nabywanym w ramach postępowania upadłościowego,

9) mały i średni przedsiębiorca – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich,

10) organ podatkowy – Prezydenta Miasta Gliwice,

11) moment zakończenia inwestycji – zgłoszony przez inwestora na formularzu określonym w załączniku nr 4 do uchwały dzień poniesienia ostatniego wydatku, stanowiącego zgodnie z § 7 uchwały koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące własność, użytkowanie wieczyste przedsiębiorcy lub miasta Gliwice, które zostały nabyte, wzniesione, bądź objęte w posiadanie zależne po dacie złożenia zgłoszenia o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w celu zrealizowania nowej inwestycji:

1) położone na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w granicach administracyjnych miasta Gliwice,

2) zajęte na prowadzenie działalności przez parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii,

3) położone na obszarze objętym renowacją poprzemysłowej strefy „Nowe Gliwice”.

2. Zwolnieniu podlegają również nieruchomości przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części nabywane w ramach postępowania upadłościowego w trybie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2002 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zmianami).

3. Zwolnienie przysługuje:

1) na okres 1 roku, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 30 do 100 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 20 000 000 do 50 000 000 zł,

2) na okres 2 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 101 do 200 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 50 000 001 do 100 000 000 zł,

3) na okres 3 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 201 do 400 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 100 000 001 do 150 000 000,

4) na okres 4 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący od 401 do 700 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości od 150 000 001 do 200 000 000,

5) na okres 5 lat, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników, wynoszący powyżej 700 osób lub zostaną poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji w wysokości powyżej 200 000 000 zł.”.

4. W przypadku, gdy przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia, jaki wynika z ust. 3, utworzy kolejne nowe miejsca pracy osiągając wzrost netto liczby pracowników lub poniesie zwiększone koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji uprawniające do dłuższego okresu zwolnienia, przysługujące mu zwolnienie ulega wydłużeniu do końca okresu, odpowiadającego zwiększonej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy lub poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji.

§ 3. Zwolnienie określone w § 2 jest pomocą regionalną na wsparcie nowych inwestycji, zgodną z warunkami wynikającymi z rozporządzenia.

§ 4. Pomocy regionalnej przewidzianej w uchwale nie stosuje się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

1) określoną w § 4 rozporządzenia,

2) określoną w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zmianami ),

3) określoną w dziale 52 „Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport” załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zmianami).

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) zgłoszenie organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania z pomocy, na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do uchwały,

2) złożenie deklaracji, na formularzu określonym w Załączniku nr 2 do uchwały, o pokryciu ze środków własnych co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem pochodzącym ze środków publicznych,

3) zakończenie nowej inwestycji w ciągu 48 miesięcy, od dnia, w którym nabyto prawo do zwolnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją najpóźniej w ciągu 3 lat od daty zakończenia inwestycji,

4) zadeklarowanie, na formularzu określonym w Załączniku nr 2 do uchwały, utrzymania na terenie miasta Gliwice inwestycji przez 5 lat (3 lata w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy) od dnia jej zakończenia lub nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją co najmniej przez 5 lat (3 lata w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy) od dnia ich utworzenia.

2. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia z dniem dokonania zgłoszenia.

3. Pomoc przysługuje:

1) od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia lub,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub,

3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił moment zakończenia inwestycji w przypadku przedsiębiorców deklarujących poniesienie, w związku z realizacją nowej inwestycji, kosztów kwalifikujących się objęcia pomocą w wysokości co najmniej 20 000 000 zł.

§ 6. 1. Łączna kwota pomocy publicznej możliwej do uzyskania przez każdego przedsiębiorcę na podstawie uchwały nie może przekroczyć równowartości 1 000 000 euro, obliczanej jako ekwiwalent dotacji brutto w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zmianami).

2. Jeżeli u przedsiębiorcy nastąpi wzrost netto liczby pracowników wynoszący powyżej 1000 osób lub koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji przekroczą 250 000 000 zł, kwota określona w ust. 1 ulega podwyższeniu do równowartości 2 000 000 euro.

§ 7. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:

1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania,

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności:

a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,

b) narzędzia, przyrządy i aparatura,

c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

d) urządzenia:

- infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami.),

- infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 , z późn. zmianami).

2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zmianami).

3. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców powinny być nowe. Warunek ten nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców oraz nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach postępowania upadłościowego w trybie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2002 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

4. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.

5. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

6. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1uchwały, do dnia zakończenia inwestycji, jednakże nie później niż upływu 48 miesięcy, od dnia nabycia prawa do zwolnienia.

§ 8. 1. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na podstawie uchwały, zgodnie z § 3 pkt 3 mapy pomocy regionalnej, wynosi 40 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. W przypadku małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy ulega podwyższeniu o 20 %, za wyjątkiem pomocy dla sektora transportowego.

3. W przypadku średnich przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy ulega podwyższeniu
o 10 %, za wyjątkiem pomocy dla sektora transportowego.

§ 9. Maksymalną intensywność pomocy udzielanej na podstawie uchwały na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

              gdzie poszczególne symbole oznaczają:

              I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

              R - intensywność pomocy, o której mowa w § 8 ust. 1 uchwały,

              B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50.000.000 euro -              nieprzekraczającą równowartości 100.000.000 euro,

              C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100.000.000              euro.

§ 10. Zasady kumulowania pomocy określa § 12 rozporządzenia.

§ 11. 1. W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w § 2 uchwały, jest on zobowiązany, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się bieg obowiązywania zwolnienia, do przedłożenia organowi podatkowemu:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości (informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych), danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, uwzględniających wysokość przysługującego w danym roku zwolnienia podatkowego,

2) informacji o pomocy uzyskanej na daną inwestycję, na formularzu przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zmianami).

3) informację o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu).

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia w latach następnych, podatnik jest zobowiązany każdorazowo, w terminie do 31 stycznia roku, w którym zamierza utrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości, do przedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt i 2 wraz z informacją na temat ilości miejsc pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, na terenie Gliwic według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, na formularzu określonym w Załączniku nr 3 do uchwały lub dokumentów potwierdzających utrzymanie nowej inwestycji na terenie Gliwic.

3. Podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia na wniosek organu podatkowego w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji niezbędnych do oceny spełniania warunków uprawniających do zwolnienia.

4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez beneficjentów.

§ 12. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, a także przekroczenia kwoty pomocy o której mowa w § 6 uchwały i maksymalnej intensywności pomocy, podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie organ podatkowy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia, składając jednocześnie korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub w przypadku osób fizycznych informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, nie będący osobą fizyczną, który utracił prawo do zwolnienia i jednocześnie nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, zostanie zobowiązany, na podstawie wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od utraty prawa do zwolnienia, do zwrotu kwoty otrzymanej już pomocy publicznej wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od określonych w niniejszej decyzji terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W przypadku osoby fizycznej, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami), organ podatkowy wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego za okres od utraty prawa do zwolnienia.

4. Podatnik, który wprowadzi w błąd organ podatkowy, co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał z tego zwolnienia. Podatnik nie będący osobą fizyczną na podstawie wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od początku korzystania ze zwolnienia, zostanie zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanej już pomocy publicznej wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od określonych w niniejszej decyzji terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W przypadku osoby fizycznej, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy wyda decyzję, w której ustali wysokość zobowiązania podatkowego za okres od początku korzystania ze zwolnienia.

§ 13. Organem udzielającym pomocy publicznej na podstawie niniejszej Uchwały jest Rada Miejska w Gliwicach.

§ 14. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 roku, z tym że prawa przedsiębiorców do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/837/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/837/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/837/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/837/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »