| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/839/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/773/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), art. 5 ust. 2 – 4 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/733/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 dodaje się lit. f, o treści:

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych z tą działalnością, od 1 m² powierzchni użytkowej:11,15,.

2. W § 1 dodaje się pkt 2a, o treści:

od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym:1 %wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych..

3. W § 1 dodaje się pkt 2b, o treści:

od budowli infrastruktury portów rzecznych, budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani rzecznych:0,4 %wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych..

4. W § 1 pkt 3 dodaje się lit. e, o treści:

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, od 1 m² powierzchni:0,40 zł,.

5. W § 1 pkt 3 dodaje się lit. f, o treści:

gruntów zajętych pod budowle infrastruktury portów rzecznych, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani rzecznych, od 1 m² powierzchni:0,16 zł..

6. Dodaje się §1a, o treści:

Stawki określone w § 1 pkt 1 lit. f, pkt 2a, pkt 2b, pkt 3 lit. e oraz lit. f, w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocyde minimis(Dz. U. UE L z dnia 24 grudnia 2013 r.) i jej stosowanie może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy:

1) stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. b, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. f;

2) stawką określoną w § 1 pkt 2, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 2a;

3) stawką określoną w § 1 pkt 2, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 2b;

4) stawką określoną w § 1 pkt 3 lit. a, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 3 lit. e;

5) stawką określoną w § 1 pkt 3 lit. a, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 3 lit. f.

3. Organem udzielającym pomoc de minimis jest Rada Miejska w Gliwicach..

7. Wprowadza się załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/733/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/733/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/839/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

§ 1. 1. Pomoc de minimis, o której mowa w § 1a uchwały stanowi pomoc w ramach zasady de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocyde minimis(Dz. U. UE L z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Ze stawek podatku od nieruchomości przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. f, pkt 2a, pkt 2b, pkt 3 lit. e oraz lit. f, uchwały mogą korzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, z wyłączeniem zakresu określonego w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 2. 1. Podatnicy mogą skorzystać ze stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tysięcy euro.

2. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów mogą skorzystać ze stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tysięcy euro.

§ 3. 1. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany, w terminie do 31 stycznia, do przedłożenia Prezydentowi Miasta Gliwice:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości (informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych) na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach;

2) formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. W przypadku nabycia prawa do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik składa stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, a przypadku osób fizycznych nową informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z dokumentami, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 3.

§ 4. 1. W przypadku kiedy organ podatkowy po otrzymaniu dokumentów określonych w § 3 załącznika nr 1 do uchwały stwierdzi, iż zastosowanie stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis nie jest możliwe z powodu niespełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 i w niniejszym załączniku, wobec podatnika będą miały zastosowanie stawki przewidziane w § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i pkt 3 lit. a uchwały. W takiej sytuacji podatnicy składający deklaracje na podatek od nieruchomości zostaną wezwani do złożenia stosownej korekty deklaracji, natomiast wobec podatników będących osobami fizycznymi zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego z zastosowaniem stawek przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i pkt 3 lit. a uchwały.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis powiadomić o tym pisemnie Prezydenta Miasta Gliwice składając jednocześnie stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub gdy jest osobą fizyczną nową informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do korzystania ze stawek przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. f, pkt 2a, pkt 2b, pkt 3 lit. e oraz lit. f, uchwały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis.

§ 5. 1. Po sprawdzeniu, iż w stosunku do podatnika może być zastosowana stawka podatkowa przewidziana w § 1 pkt 1 lit. f, pkt 2a, pkt 2b, pkt 3 lit. e oraz lit. f, uchwały, Prezydent Miasta Gliwice wydaje zaświadczenie w terminie i na formularzu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 ze zm.), stwierdzające iż udzielone wsparcie jest pomocą de minimis.

2. Wartość udzielonej pomocy brutto stanowi:

1) iloczyn powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo rekreacyjnym oraz różnicy o której mowa w § 1a ust. 2 pkt 1 uchwały,;

2) iloczyn wartości budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz różnicy o której mowa w § 1a ust. 2 pkt 2 uchwały;

3) iloczyn wartości infrastruktury portów rzecznych, budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani rzecznych oraz różnicy o której mowa w § 1a ust. 2 pkt 3 uchwały;

4) iloczyn powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz różnicy o której mowa w § 1a ust. 2 pkt 4 uchwały;

5) iloczyn powierzchni gruntów zajętych pod budowle infrastruktury portów rzecznych, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani rzecznych oraz różnicy o której mowa w § 1a ust. 2 pkt 5 uchwały.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/839/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »