| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/849/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie uchylania Uchwały Nr XXVI/846/2009 z dnia 16 lipca 2009 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich oraz nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt. 2 i 3, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zmianami), art.11 ust 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać statut Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się statut Zarządu Dróg Miejskich, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVI/846/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lipca 2009r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XL/849/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

STATUT
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany dalej "Zarządem" działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami);

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zmianami);

3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zmianami);

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami)

5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami);

6. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zmianami);

7. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, z 2010 r., poz. 526 z późn. zmianami);

8. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 z późn. zmianami);

9. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami);

10. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zmianami);

11. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami);

12. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zmianami);

13. Statutu Miasta Gliwice z 23 lutego 1995 (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 132 z 2009 r., poz. 2671z późn. zmianami);

14. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Zarząd Dróg Miejskich, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”, jest jednostką budżetową Miasta Gliwice i nie posiada osobowości prawnej

2. Siedzibą Zarządu jest miasto Gliwice.

3. Zarząd działa w granicach administracyjnych Miasta Gliwice.

4. Zarząd posiada własny znak graficzny.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

§ 3. 1. Zarząd wykonuje zadania zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Gliwice z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w zakresie:

1. planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami;

2. planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w ust. 1;

2. Zarząd jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

3. Celami prac Zarządu jest:

1. Udział w programowaniu rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne Miasta oraz właściwych organów państwa.

2. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Gliwice i poprawa stanu istniejącej infrastruktury.

4. Budowa nowych połączeń ułatwiających komunikację w Mieście,

5. Poprawa stanu technicznego dróg publicznych na terenie Miasta Gliwice.

6. Budowa i utrzymanie dróg rowerowych i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na zarządzanej sieci dróg publicznych.

7. Ustalenia na drogach publicznych miasta Gliwice strefy płatnego parkowania w centrum miasta, w której pobierana będzie opłata za parkowanie.

8. Wprowadzenie systemu Inteligentnych Systemów Transportowych na zarządzanej sieci dróg.

9. Ograniczenie wjazdu na teren miasta Gliwice pojazdów powyżej 12t DMC.

§ 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3. pełnienie funkcji inwestora;

4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7. koordynacja robót w pasie drogowym;

8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych;

9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

11. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

19. nabywanie nieruchomości innych niż wyżej wymienione, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

20. zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych na drogach publicznych;

21. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;

22. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;

23. utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

24. wprowadzenie płatnego parkowania na drogach publicznych;

25. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Gliwice w strefie Płatnego Parkowania.

26. Uruchomienie miejskiego systemu wypożyczalni rowerów;

27. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dróg w granicach administracyjnych miasta;

28. nadzór, wprowadzanie oraz modernizacja Inteligentnych Systemów Transportowych w obrębie miasta Gliwice;

29. zarządzanie i utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem.

30. przygotowywanie zezwoleń na wjazd dla pojazdów powyżej 12t DMC

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 5. 1. Zarządem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zarządu.

2. Dyrektor działa jednoosobowo w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta na mocy art. 47 ustawy o samorządzie gminnym.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Zarządu nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta.

4. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie jest Zarząd Dróg Miejskich. Dyrektor Zarządu wykonuje wobec pracowników Zarządu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

5. Tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego Zarządu, z którymi stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor Zarządu.

6. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem Zarządu i działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora oraz wynikających z zakresu obowiązków.

§ 6. 1. Strukturę organizacyjną Zarządu, jego schemat organizacyjny, zakres obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora.

2. Dyrektor może wydawać decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7. 1. Zarząd jest jednostką budżetową, dochody i wydatki Zarządu w całości objęte są budżetem Miasta Gliwice.

2. Mienie Zarządu jest mieniem komunalnym.

§ 8. 1. Zarząd prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zarządu ponosi Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie ustalonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa.

Rozdział 5.
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 9. 1. Wewnętrzna kontrolę finansową określa Dyrektor w zasadach (polityce) rachunkowości Zarządu.

2. Wewnętrzna kontrolę funkcjonalną określa Dyrektor w zakresach obowiązków pracowników Zarządu.

Rozdział 6.
ZASADY WYNAGRADZANIA

§ 10. Pracownicy Zarządu są wynagradzani zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach”,opracowanym przez Dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących pracowników samorządowych.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZADU

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Miasta Gliwice jest uprawniony w szczególności do:

1. dokonywania oceny pracy dyrektora zarządu;

2. dokonywania kontroli działalności zarządu;

3. dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania przyznanych środków finansowych,

4. oceny prawidłowości przeprowadzanych przetargów na wykonanie zadań

5. oceny wykonywanych robót w zakresie bieżącego utrzymania ulic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu wymagają formy pisemnej i są wprowadzane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »