| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/855/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. z póżn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127 poz. 857 z póżn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/1161/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/687/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 9 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XL/855/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA ORAZ RODZAJE I WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. 1. Zawodnikom zamieszkującym w Gliwicach (za mieszkańca Gliwic uznaje się osobę, która zamieszkuje w Gliwicach w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) oraz osiągającym wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami.

2. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa się corocznie w uchwale budżetowej.

2. Wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

§ 3. 1. Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych i w grach zespołowych, którzy w momencie złożenia wniosku mają ukończony 17 rok życia oraz nieprzekroczony 30 rok życia.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie opracowanego przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy programu przygotowań zawodnika. Program musi zawierać m.in. okres trwania przygotowań (dokładne daty), założone cele sportowe w okresie przygotowań, plan treningów oraz startów w zawodach.

3. W dyscyplinach indywidualnych oraz curlingu stypendia mogą otrzymywać zawodnicy, których sukcesy związane z międzynarodowym i krajowym współzawodnictwem sportowym w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium mieszczą się w kategorii:

a) miejsce I–VI w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów w olimpijskich dyscyplinach sportu,

b) miejsce I–III w Mistrzostwach Polski seniorów oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w olimpijskich dyscyplinach sportu oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu,

c) Mistrzostwo Polski seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu oraz miejsce I-III w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w nieolimpijskich dyscyplinach sportu.

4. W dyscyplinach zespołowych stypendia mogą otrzymać zawodnicy grający w ligach organizowanych i nadzorowanych przez Polskie Związki Sportowe figurujące w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki w dyscyplinach posiadających minimum trzy poziomy rozgrywkowe (maks. ilość zawodników ubiegających się o stypendium to liczba zawodników występująca w trakcie meczu na boisku + 2).

5. Stypendium może otrzymać również zawodnik (w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych), którego dotychczasowe osiągnięcia sportowe mogą wskazywać na osiąganie w przyszłości wysokich wyników w zawodach sportowych oraz gdy plany jego startów i przygotowań opracowane przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników.

6. Stypendium może otrzymać zawodnik, który w zawodach dla osób niepełnosprawnych uzyskał wysokie wyniki sportowe oraz gdy plany jego startów i przygotowań opracowane przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się na czas realizacji programu przygotowań, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Jeżeli program przygotowań obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy, stypendium przyznaje się do końca roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia po złożeniu nowego wniosku na pozostały okres objęty programem.

§ 5. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku poprzedzającego okres przyznawania stypendium.

2. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium brutto może wynosić w dyscyplinach indywidualnych:

a) kat. „a” – 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1,

b) kat. „b” – 150 % kwoty, o której mowa w ust. 1,

c) kat. „c” – 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium brutto może wynosić w grach zespołowych 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 5 maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium brutto może wynieść 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

5. Podczas ustalania wysokości stypendium będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- osiągnięty wynik sportowy,

- posiadana klasa sportowa,

- program przygotowań, o którym mowa § 3 ust. 2, w tym poziom sportowy zawodów nim objętych,

- liczba zawodników startujących w zawodach, w których został osiągnięty wynik sportowy,

- rodzaj dyscypliny sportowej,

- znaczenie dyscypliny sportowej dla promocji miasta Gliwice

6. Przyznane stypendium wypłacane jest w równych ratach miesięcznych.

§ 6. 1. Stypendia będą przyznawane wg następujących zasad:

a) w dyscyplinach zespołowych na realizację programów przygotowań w okresie do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego oraz na realizację programów przygotowań w okresie od września do grudnia każdego roku kalendarzowego,

b) w dyscyplinach indywidualnych na realizację programów przygotowań w okresie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,

c) Prezydent Miasta w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać stypendium sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od września do grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych w dyscyplinach indywidualnych na okres przygotowań do 31 grudnia oraz w dyscyplinach zespołowych na okres przygotowań do 31 sierpnia należy składać do 5 listopada roku poprzedzającego rok przyznawania stypendiów, natomiast wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na okres przygotowań od września do grudnia każdego roku kalendarzowego należy składać do 5 lipca danego roku kalendarzowego.

3. Ustala się dodatkowy termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w dyscyplinach indywidualnych na okres przygotowań do 31 grudnia 2014 roku oraz w dyscyplinach zespołowych na okres przygotowań do 31 sierpnia 2014 roku. Wnioski należy składać w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych mogą być uzupełniane w terminie do 21 dni od terminów podanych w § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 3.

5. Stypendium na realizację danego programu przygotowań może być przyznane tylko raz w roku.

6. Prezydent Miasta może w danym roku budżetowym podwyższyć wysokość przyznanego stypendium w przypadku znaczącego wzrostu poziomu sportowego zawodnika oraz realizowania przez niego programu przygotowań do udziału w zawodach na wyższym poziomie.

7. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice”.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie, podwyższenie i pozbawienie stypendiów należy składać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21.

2. Wnioski o przyznanie, podwyższenie i pozbawienie stypendiów mogą składać:

- zawodnicy,

- kluby sportowe zrzeszające zawodników.

3. Wzór wniosku zostanie określony w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć program przygotowań zawodnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 opracowany przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika oraz dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.

5. Dokumentacja dotycząca stypendiów przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w wydziale właściwym ds. sportu.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie, podwyższenie i pozbawienie stypendiów podlegają zaopiniowaniu przez Radę Sportu, wydział merytoryczny ds. sportu oraz Zastępcę Prezydenta Miasta właściwego ds. sportu.

2. Zaopiniowane wnioski przedstawiane są Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania (jego wysokości i okresu, na jaki zostało przyznane) lub odmowy przyznania stypendium, podwyższenia oraz jego pozbawienia.

3. Stypendium przekazywane jest co miesiąc na konto bankowe wskazane we wniosku.

4. Informacja o sposobie załatwienia wniosku przekazywana jest wnioskodawcy oraz Radzie Sportu.

5. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 9. 1. Prezydent Miasta pozbawia zawodnika stypendium jeżeli w okresie jego pobierania:

- zaprzestał realizacji programu przygotowań, o którym mowa w § 3 ust. 2,

- utracił prawa zawodnika,

- nie spełnia warunków określonych w § 1 ust. 1.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika realizacji programu przygotowań z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go niewypłaconej części stypendium.

3. Pozbawienie stypendium obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności wskazane w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 10. Wypłata stypendium nastąpi na podstawie umowy zawartej z zawodnikiem uwzględniającej postanowienia niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »