| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/858/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznaną w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 3. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020, uwzględniający wsparcie finansowe dla gmin określone uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXIX/992/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XL/858/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2014-2020

1. CELE PROGRAMU

1) Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

2) Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020 ma również na celu:

a) poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

b) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

c) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

2. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

1) Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania adresowany jest do:

a) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczęszczających do przedszkola,

b) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie objęcia pomocą w formie posiłku.

3) Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie posiłku.

4) Przyznanie pomocy wymienionej w ust. 3 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego.

5) Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 4, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

3. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie Gliwic.

4. FINANSOWANIE PROGRAMU

1) Program finansowany jest ze środków własnych i dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

2) Dotację na realizację działań przewidzianych programem gmina otrzyma na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3) Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

5. MONITORING PROGRAMU

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Kopijer

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™. Ponad 20-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development na Polskę, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Doświadczenie w HR zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz HR Manager w KOMA S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »