| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/858/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznaną w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 3. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020, uwzględniający wsparcie finansowe dla gmin określone uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXIX/992/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XL/858/2014
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2014-2020

1. CELE PROGRAMU

1) Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

2) Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020 ma również na celu:

a) poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

b) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

c) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

2. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

1) Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania adresowany jest do:

a) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczęszczających do przedszkola,

b) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie objęcia pomocą w formie posiłku.

3) Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie posiłku.

4) Przyznanie pomocy wymienionej w ust. 3 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego.

5) Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 4, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

3. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie Gliwic.

4. FINANSOWANIE PROGRAMU

1) Program finansowany jest ze środków własnych i dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

2) Dotację na realizację działań przewidzianych programem gmina otrzyma na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3) Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

5. MONITORING PROGRAMU

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »