| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/3/P3 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania przez Powiat Gliwicki tego zadania w formie dotacji celowej

§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do objęcia doradztwem metodycznym, zwanym w dalszej części porozumienia doradztwem, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

§ 2. 1. Doradztwo metodyczne, o którym mowa w § 1 organizowane będzie przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice i realizowane będzie w siedzibie ośrodka lub w szkole macierzystej doradcy metodycznego.

2. Miasto Gliwice zapewnia, że doradcy metodyczni, którym zadania powierzył Prezydent Miasta Gliwice, spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200 poz. 1537 z późn. zm.)

3. Do zadań nauczyciela - doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno - wychowawczego,

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,

3) diagnozowaniu potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

4) przygotowywaniu do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,

5) rozwijaniu umiejętności metodycznych,

6) podejmowaniu działań innowacyjnych.

4. Doradca metodyczny realizuje zadania wymienione w ust. 3 poprzez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji,

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć warsztatowych oraz zajęć otwartych,

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno - wychowawczą nauczycieli.

§ 3. 1. Powiat Gliwicki zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w 2014 r. środków finansowych w postaci dotacji celowej na objęcie doradztwem nauczycieli, o których mowa w §1 według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:

1) objęcie doradztwem jednego nauczyciela w formach wskazanych w §2 ust. 4 to miesięcznie8,00zł bez względu na liczbę form, z których nauczyciel skorzystał w każdym miesiącu,

2) hospitację jednej godziny wraz z wypełnieniem arkusza hospitacji -140,00zł.

3. Miasto Gliwice przedstawi Powiatowi Gliwickiemu do dnia 10 każdego miesiąca imienną listę nauczycieli (wg załącznika nr 1), którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w poprzednim miesiącu wraz z podaniem szkoły, w których uczą. Lista nauczycieli, którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w grudniu - przedstawiona zostanie do 22 grudnia 2014 r.

4. Powiat Gliwicki przekaże Miastu Gliwice należną dotację w ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.

5. Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto:MIASTO GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

6. Planowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się do kwoty 7.614 zł.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2. Przedłużenie porozumienia na kolejny okres następuje w formie pisemnej.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron w formie pisemnej.

4. Zmiany do Porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnej.

§ 5. Miasto Gliwice zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 2 stycznia 2014 roku.

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/3/P3

z dnia 10 stycznia 2014 r.

Listanauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, objętych doradztwem metodycznym przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Miesiąc:................................

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela, który skorzystał z doradztwa metodycznego

Miejsce zatrudnienia

Nauczany przedmiot

Forma doskonalenia

Nr formy

Daty

Temat zajęć

Doradca metodyczny

1

2

3

Miasto Gliwice


Gliwicki Ośrodek Metodyczny


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »