| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/3/P3 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania przez Powiat Gliwicki tego zadania w formie dotacji celowej

§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do objęcia doradztwem metodycznym, zwanym w dalszej części porozumienia doradztwem, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

§ 2. 1. Doradztwo metodyczne, o którym mowa w § 1 organizowane będzie przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice i realizowane będzie w siedzibie ośrodka lub w szkole macierzystej doradcy metodycznego.

2. Miasto Gliwice zapewnia, że doradcy metodyczni, którym zadania powierzył Prezydent Miasta Gliwice, spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200 poz. 1537 z późn. zm.)

3. Do zadań nauczyciela - doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno - wychowawczego,

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,

3) diagnozowaniu potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

4) przygotowywaniu do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,

5) rozwijaniu umiejętności metodycznych,

6) podejmowaniu działań innowacyjnych.

4. Doradca metodyczny realizuje zadania wymienione w ust. 3 poprzez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji,

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć warsztatowych oraz zajęć otwartych,

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno - wychowawczą nauczycieli.

§ 3. 1. Powiat Gliwicki zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w 2014 r. środków finansowych w postaci dotacji celowej na objęcie doradztwem nauczycieli, o których mowa w §1 według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:

1) objęcie doradztwem jednego nauczyciela w formach wskazanych w §2 ust. 4 to miesięcznie8,00zł bez względu na liczbę form, z których nauczyciel skorzystał w każdym miesiącu,

2) hospitację jednej godziny wraz z wypełnieniem arkusza hospitacji -140,00zł.

3. Miasto Gliwice przedstawi Powiatowi Gliwickiemu do dnia 10 każdego miesiąca imienną listę nauczycieli (wg załącznika nr 1), którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w poprzednim miesiącu wraz z podaniem szkoły, w których uczą. Lista nauczycieli, którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w grudniu - przedstawiona zostanie do 22 grudnia 2014 r.

4. Powiat Gliwicki przekaże Miastu Gliwice należną dotację w ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.

5. Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto:MIASTO GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

6. Planowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się do kwoty 7.614 zł.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2. Przedłużenie porozumienia na kolejny okres następuje w formie pisemnej.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron w formie pisemnej.

4. Zmiany do Porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnej.

§ 5. Miasto Gliwice zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 2 stycznia 2014 roku.

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/3/P3

z dnia 10 stycznia 2014 r.

Listanauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, objętych doradztwem metodycznym przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Miesiąc:................................

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela, który skorzystał z doradztwa metodycznego

Miejsce zatrudnienia

Nauczany przedmiot

Forma doskonalenia

Nr formy

Daty

Temat zajęć

Doradca metodyczny

1

2

3

Miasto Gliwice


Gliwicki Ośrodek Metodyczny


reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »