| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 877), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXII/603/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXXII/603/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 2749), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice;

2) § 3 uchwały Nr XXXII/603/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 2749), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/513/2012
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)[1]), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012r. poz. 391 z późn.zm.)[2]), po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/124/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/513/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 391).

2. Ustawie o odpadach- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe- należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach na odpady np. stare meble, wózki dziecięce, materace, dywany, rowery itp., z wyłączeniem urządzeń zasilanych elektrycznie oraz odpadów z remontu.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe- należy przez to rozumieć odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz pochodzące od innych wytwórców odpadów komunalnych, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

5. Odpady wielomateriałowe- opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych np. opakowania kartonowe po soku lub mleku itp.

6. Przedsiębiorca- należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia oraz podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Zabudowa jednorodzinna- zabudowa w rozumieniu § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

8. Zabudowa wielorodzinna- rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takiem które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

9. Nieruchomość zamieszkała- należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust.1 ustawy.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do:

1) dbania o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi,

2) dostosowania liczby pojemników na odpady do ilości wytwarzanych odpadów biorąc pod uwagę rodzaj i pojemność pojemnika określoną w § 6 ust. 2 i 3.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:

1) indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji powstających w zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach lub zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach,

2) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) odpady ulegające biodegradacji,

c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

d) szkło,

3) zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony.

3. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach, w taki sposób aby nie dochodziło do mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

§ 4. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy:

1. odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2. usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się,

3. w przypadku oblodzenia należy podjąć działania usuwające lub co najmniej ograniczające śliskość części nieruchomości służących do użytku publicznego. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi, mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1. mycie odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych,

2. dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby, a poza terenem nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1.[3]) (uchylony)

2. Określa się rodzaje pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych o następujących pojemnościach:

1) 120 litrów,

2) 240 litrów,

3) 1100 litrów,

4) 2,5 metra sześciennego,

5) 5 metrów sześciennych,

6) 7 metrów sześciennych.

3. Określa się rodzaje pojemników i kontenerów przeznaczonych do odpadów zbieranych selektywnie o następujących pojemnościach:

1) 60 litrów,

2) 120 litrów,

3) 240 litrów,

4) 1100 litrów i większe.

4. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemność 60 litrów w odpowiedniej kolorystyce z przeznaczeniem na: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji.

5. [4]) Określa się następującą kolorystykę pojemników/worków na odpady komunalne zbierane selektywnie:

1) w kolorze niebieskim lub oznaczone kolorem niebieskim z napisem "papier" - z przeznaczeniem na papier oraz makulaturę,

2) w kolorze zielonym lub oznaczone kolorem zielonym z napisem "szkło" - z przeznaczeniem na szkło,

3) w kolorze żółtym lub oznaczone kolorem żółtym z napisem "plastik, metal" - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal.

4) w kolorze brązowym lub oznaczone kolorem brązowym z napisem "bioodpady" - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

6. Określa się kolorystykę pojemników na zmieszane odpady komunalne - czarny lub szary z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane.

7. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela.

8. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe oraz powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

§ 7. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:

1) 120 litrów w budynkach jednorodzinnych z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane,

2) 60 litrów w budynkach jednorodzinnych z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie,

3) 240 litrów w budynkach wielorodzinnych z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane,

4) 120 litrów w budynkach wielorodzinnych z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie.

2. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyjątkiem nieruchomości wymienionych w ust. 6 i 7) - 120 litrów z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie.

3. [5]) (uchylony)

4. Liczbę pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się na podstawie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 10 z uwzględnieniem wielkości pojemników ustalonych w ust.2.

5. Niezależnie od pojemników określonych w ust. 2 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej oraz gastronomicznej, powinny być dodatkowo wyposażone w kosze na odpady ustawione poza lokalem, stale dostępne dla jego klientów.

6. Nieruchomości, na których usytuowane są cmentarze należy wyposażyć w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników. Pojemność pojemnika uzależniona jest od rzeczywistego nagromadzenia odpadów, jednak nie mniejsza niż 1100 litrów.

7. Nieruchomości, na których usytuowane są rodzinne ogrody działkowe oraz nieruchomości dzierżawione od gminy z przeznaczeniem pod uprawy warzywne, nie będące częścią rodzinnych ogrodów działkowych, należy wyposażyć w okresie od kwietnia do października w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników. Pojemność pojemnika uzależniona jest od rzeczywistego nagromadzania odpadów, jednak nie mniejsza niż 1100 litrów.

§ 8. 1. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. W przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewniania usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

4. [6]) Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników na odpady, za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady

5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

6. Kosze uliczne na odpady komunale o minimalnej pojemności 30 litrów powinny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych, w przejściach podziemnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i niepowodującym zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności być okresowo czyszczone i dezynfekowane, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Właściciel nieruchomości może zlecić wykonanie usług czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne.

4. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować właściwy stan higieniczno-sanitarny oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, nadmierne przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane i ulegające biodegradacji:

a) dla zabudowy jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej, w budynkach w których mieszczą się nie więcej niż dwa lokale - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

2) odpady zbierane selektywnie z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji:

a) dla zabudowy jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż dwa lokale - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,

3) z koszy ulicznych na odpady komunalne - co najmniej 1 raz w tygodniu, z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie koszy, zapewniającą zachowanie czystości i porządku,

4) z nieruchomości, na których zorganizowano imprezy masowe - niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 11. 1. Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem,

2) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminach określonych przez przedsiębiorcę,

3) przeterminowane leki należy samodzielnie dostarczać do wyznaczonych na terenie miasta aptek,

4) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez gminę.

2. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, ich właściciele mogą pozbywać się w następujący sposób:

1) samodzielnie przekazywać do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty,

2) zużyte baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach serwisowych, placówkach oświatowych, jednostkach administracji samorządowej, punktach sprzedaży telefonii komórkowej, sklepach, stacjach benzynowych i innych,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazać do punktu sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu lub przekazać do organizowanych punktów zbiórki,

4) odpady zielone nie mieszczące się w pojemnikach lub workach, nieodebrane w ramach systemu, należy dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez gminę,

5) meble i odpady wielkogabarytowe można dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez gminę,

6) zużyte opony można dostarczać do punktów serwisowych, specjalistycznych punktów gromadzenia odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości poprzez zlecenie usługi opróżniania zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania przez rok dowodów potwierdzających wykonanie powyższej usługi.

2. Ilość odebranych od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych powinna być adekwatna do ilości zużytej wody na tej nieruchomości.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

2. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

3. Wszystkie odpady powstające z pielęgnacji terenów zielonych oraz ulegające biodegradacji z targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów gdzie przetworzone zostaną na kompost lub poddane procesowi fermentacji celem uzyskania biogazu.

4. Należy zapobiegać zmieszaniu odpadów ulegających biodegradacji z innymi odpadami.

5. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów takich jak zużyte baterie i akumulatory, zaleca się stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności.

6. Zużyte baterie i akumulatory przenośne powinny być zbierane przez sieć punktów zbierania obejmującą punkty selektywnego zbierania odpadów oraz punkty serwisowe, placówki oświatowe, jednostki administracji samorządowej, punkty sprzedaży telefonii komórkowej, sklepy, stacje benzynowe i inne.

7. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaleca się by zbyteczny ale sprawny sprzęt był przekazywany innym osobom lub instytucjom do dalszego użytkowania, natomiast sprzęt niesprawny poddany naprawie, lub oddany do punktu sprzedaży nowego sprzętu.

8. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych zaleca się stosowanie produktów bez opakowań, stosowanie opakowań wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów.

9. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych zamiast wyrzucenia produktu zaleca się rozważenie możliwości ponownego jego wykorzystania, naprawę lub odnowienie.

10. W celu zapobiegania powstawaniu i składowaniu odpadów komunalnych zaleca się organizowanie w różnych instytucjach kampanii informacyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną społeczeństwa i propagujących selektywne zbieranie surowców wtórnych oraz promujących naprawy jak i ponowne wykorzystanie materiałów i produktów.

11. W celu zapobiegania powstaniu odpadów, w przypadku olejów odpadowych, zaleca się stosowanie olejów o wydłużonym okresie ich użytkowania.

12. Oleje odpadowe powinny być selektywnie zbierane w punktach serwisowych, punktach zbierania odpadów niebezpiecznych oraz za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenia a następnie w pierwszej kolejności powinny być poddane procesom regeneracji.

13. Zużyte opony powinny być zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty gromadzenia odpadów oraz przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:

1) dbania by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia,

2) przestrzegania regulaminu porządku domowego w zakresie zasad utrzymywania zwierząt domowych w budynku,

3) bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych (m.in. chodników, ulic, terenów zielonych) odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe,

4) w szczególności, właściciele psów są zobowiązani do wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu w nałożonym kagańcu.

2. Psy przebywające w miejscach publicznych powinny być oznakowane (identyfikator trwale przymocowany do obroży, mikroprocesor), w sposób umożliwiający ustalenie jego właściciela.

3. Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, na place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki, fontanny, do piaskownic itp. Zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności nie dotyczy psów będących przewodnikami dla inwalidów.

4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

5. Zezwala się zwolnienie psów ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne.

6. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego poziomu higieny i kontroli nad ograniczeniem populacji, o ile nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla współlokatorów. Wskazane jest przy tym zamieszczenie stosownego zapisu w regulaminie porządku domowego zatwierdzonego przez zarządcę lub właściciela budynku.

7. Właściciele i administratorzy budynków wielorodzinnych, w których trzymane są psy, zobowiązani są do postawienia na swoim terenie odpowiednio oznakowanych pojemników na psie odchody oraz regularnego ich opróżniania i dezynfekowania.

8. Właściciele i administratorzy budynków wielorodzinnych mogą uchwalić regulamin porządku domowego, który będzie regulował kwestie nie objęte niniejszym regulaminem.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem:

1) spełniania wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami,

2) niestwarzania uciążliwości dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich.

2. Utrzymanie pszczół na terenie nieruchomości jednorodzinnych dopuszczone jest pod warunkiem ustawienia uli w odległości co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. Ule z pszczołami ustawione w odległości mniejszej niż 10 m od wskazanego wyżej otoczenia należy oddzielić stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy, siatka o drobnych oczkach) o wysokości co najmniej 3 m, w celu wznoszenia się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz w gospodarstwach rolnych.

3. Ustala się następujące terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:

1) od 15 marca do 15 kwietnia,

2) od 15 września do 15 października.

3) każdorazowo w przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni na danym obszarze miasta oraz na ewentualny wniosek właściwego inspektora sanitarnego.


[1]) Nowy akt prawny: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

[2]) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

[3]) Przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXII/603/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2749), która weszła w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) Przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »