| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/514/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXII/514/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj.Śląskiego poz. 878) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXXII/604/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/514/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Śląskiego poz. 2750)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2.uchwały nr XXXII/604/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/514/2012z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz.U. Woj. Śl.poz. 2750), która stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.;

2) § 3.uchwały nr XXXII/604/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/514/2012z dnia 13 grudnia 201wr. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz.U. Woj. Śl.poz. 2750), która stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/514/2012
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tekst jednolity)             

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391)[2]) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż bezpośrednio od właściciela nieruchomości zamieszkałej odbiera się każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

2) papier

3) odpady ulegające biodegradacji

4) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe

5) szkło

6) odpady wielkogabarytowe

2. Odpady będą odbierane przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym Miasto Gliwice zawarło umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Usługi będą świadczone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, zaakceptowanym przez Miasto Gliwice.

2a. [3]) Obowiązkiem przedsiębiorcy, z którym Miasto Gliwice zawarło umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest wyposażenie nieruchomości zamieszkałych:

1) w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów takich jak: papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz tworzywa sztuczne z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi;

2) w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz w worki do selektywnego zbierania odpadów takich jak: papier, szkło, odpady zielone z ogrodu oraz tworzywa sztuczne z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi, a także w utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.             

2b. [4]) Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 2a oraz warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinny być zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVIII/513/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

3. Ustala się, iż odpady zebrane selektywnie na terenie nieruchomości zamieszkałej takie jak:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe

2) zużyte opony

należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.

4. Ustala się, iż odpady wielkogabarytowe zebrane na terenie nieruchomości zamieszkałej można samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.

5. Odpady zielone można również dostarczyć samodzielnie do wyżej wymienionego punktu selektywnej zbiórki.

6. Ustala się, iż odpady zebrane selektywnie na terenie nieruchomości zamieszkałej takie jak:

1) chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym Miasto Gliwice zawarło umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

7. Ustala się, iż odpady zebrane selektywnie na terenie nieruchomości zamieszkałej, takie jak przeterminowane leki należy samodzielnie dostarczać do wyznaczonych na terenie miasta aptek.

8. Wykaz aptek przyjmujących leki znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

9. Obowiązkiem przedsiębiorcy, z którym Miasto Gliwice zawarło umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, będzie odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych. Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) i odpady ulegające biodegradacji - raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy,

2) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 punkt 2), 4), 5) - raz na cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w budynkach parterowych, jednopiętrowych i dwupiętrowych.:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) i odpady ulegające biodegradacji - raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy,

2) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust.1 punkt 2), 4), 5) - raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w budynkach powyżej dwóch pięter:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) i odpady ulegające biodegradacji - trzy razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy,

2) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 punkt 2), 4), 5) - raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy.

4. Dopuszcza się zmianę częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w zabudowach, o których mowa w ust. 2 i 3 za porozumieniem przedsiębiorcy, właścicieli tych nieruchomości oraz Miasta Gliwice z zachowaniem minimalnych częstotliwości odbierania odpadów komunalnych wymienionych w § 10 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Miasta Gliwice.

5. We wszystkich rodzajach zabudowy odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na kwartał. W pierwszym tygodniu każdego kwartału należy telefonicznie zgłosić przedsiębiorcy, o którym mowa w §2 ust. 2 potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych podając adres nieruchomości oraz ilość i rodzaj odpadu wielkogabarytowego. Przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia terminu odbioru zgłoszonych odpadów wielkogabarytowych, nie później niż do końca ostatniego dnia danego kwartału.

§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują odpady zebrane selektywnie na terenie nieruchomości zamieszkałych, codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach swojej pracy, które podane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

2. właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 3, 4, 5 i 6.

3. apteki świadczą usługi w godzinach swojej pracy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.


[1]) Nowy akt prawny: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.)

[2]) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

[3]) W brzmieniu ustałonym przez § 1 ust. 1 Uchwały nr XXXII/604/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVIII/514/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj. Śląskiego poz. 2750, ktora weszła w życie 9 kwietnia 2013r.)

[4]) W brzmieniu ustałonym przez § 1 ust. 2 Uchwały nr XXXII/604/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVIII/514/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj. Śląskiego poz. 2750, ktora weszła w życie 9 kwietnia 2013r.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »