| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXII/606/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj.Śląskiego poz. 2752) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXXIII/616/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Śląskiego poz. 3400)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały nr XXXIII/616/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Śl.poz. 3400), która stanowi:

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.;

2) § 3.uchwały nr XXXIII/616/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Śl.poz. 3400), która stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/606/2013
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zm.)[2]) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1.[3]) Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

2) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

3) za III kwartał do 15 października danego roku,

4) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

2. [4]) Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić do dnia 15 października 2013r.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie internetowej Urzędu.

§ 2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.


[1]) Nowy akt prawny: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

[2]) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 uchwały nr XXXIII/616/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/606/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3400, ktora weszła w życie 30 kwietnia 2013r.)

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 uchwały nr XXXIII/616/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/606/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3400, ktora weszła w życie 30 kwietnia 2013r.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »