| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3401) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXXIV/655/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3895);

2) uchwałą nr XXXIX/813/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7852).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/617/2013
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanej dalej deklaracją, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Gliwice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią wzoru deklaracji są:

1) załącznik nr 2 – „Dane o nieruchomościach zamieszkałych”,

2) załącznik nr 3 – „Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,

3) załącznik nr 4 – „ Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych”.

§ 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 w następujących terminach:

1. do 30 czerwca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, lub

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, oraz

3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 3. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 4. 1. Określa się format elektroniczny formularzy wskazanych w niniejszej uchwale w formacie XML, który jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach

2. Układ informacji i powiązań między danymi w formularzach:

„Deklaracja, Dane o nieruchomościach zamieszkałych, Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Dane dotyczące odpadów komunalnych” określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się możliwość składania deklaracji wraz z załącznikami określonymi w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Deklaracja wraz z załącznikami określonymi w § 1 może być przesłana przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 7. Przesłanie deklaracji i załączników wymaga wypełnienia właściwego formularza określonego w § 4. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłany do w sposób określony w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Deklaracja i załączniki przesyłane w formie elektronicznej musza być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 9. Deklaracja i załączniki przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji i załączników przesłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 10. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i załączników musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »