| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/IV/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

w sprawieuchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachuchwala,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystaniaw częściobejmującej:

- § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały - część zdania w brzmieniu: „zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania”,

- § 5 ust. 3 uchwały,

- załącznik Nr 2 do uchwały,

- z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu obowiązku podawania w przedkładanych informacjach danych osobowych dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola, czym naruszono art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 256 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, w dniu 7 stycznia 2014 roku.

W dniu 22 stycznia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, że przedmiotowa uchwała, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, podlega nadzorowi Izby i uchwałą Nr 62/III/2014 wszczęło w stosunku do niej postępowanie nadzorcze.

Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 4 lutego 2014 roku, o terminie którego powiadomiono organy gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, stosownie do regulacji zawartej w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. W posiedzeniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Zebrzydowice.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zważyło, co następuje:

Badaną uchwałą Rada Gminy Zebrzydowice ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz tryb i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 w związku z ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Integralną częścią uchwały są trzy załączniki:

- Załącznik Nr 1 – „Wniosek o udzielenie dotacji na rok ….” ,

- Załącznik Nr 2 – „Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu”,

- Załącznik Nr 3 – „Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ….” .

Podjęta uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. pod poz. 197.

W toku badania nadzorczego uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonało oceny tej uchwały pod kątem zgodności z prawem, z uwzględnieniem zakresu ustawowego upoważnienia sformułowanego w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b tej ustawy oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W toku przeprowadzonej analizy przedłożonej uchwały stwierdzono, że w § 5 ust. 1 uchwały nałożono na osobę prowadzącą przedszkole obowiązek składania do Wójta Gminy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Ponadto w § 5 ust. 3 wskazano, że wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały, zatytułowanym „Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu”, zawarto żądanie przedkładania przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole danych osobowych dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkola /w formie tabelarycznej/. Zakres danych sformułowano następująco: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania, gmina, grupa niepełnosprawności wg rodzaju.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wymagania zawarte zarówno w § 5 ust. 1 uchwały, jak i w załączniku nr 2, dotyczące przedkładania przez podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole wyżej wskazanych danych osobowych dzieci uczęszczających do przedszkola, wykraczają poza kompetencje rady określone w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albowiem zakres przetwarzania danych osobowych uczniów, które są niezbędne do wypełniania przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowych zadań w zakresie dotowania placówek oświatowych został wprost określony w art. 90 ust. 3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, że organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 3e ustawy, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Wynika z tego jednoznacznie, że dopuszczona przez ustawodawcę możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów placówek oświatowych dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, a nie obejmuje etapów związanych z planowaniem, przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji. Kolegium Izby, przy ocenie kwestionowanych zapisów badanej uchwały, uwzględniło konsekwencje wynikające w szczególności z gwarancji ochrony prawa do prywatności, zawartych w art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ponadto gwarancje takie są zawarte w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z art. 1 tej ustawy wynika, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (ust. 1), a przetwarzanie tych danych może mieć miejsce jedynie w zakresie i trybie określonym ustawą (ust. 2). Równocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty brak jest upoważnienia dla organów gminy do przetwarzania danych osobowych uczniów w innych celach niż przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki oświaty. Tym samym uprawnienia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, winny być interpretowane ściśle, w tym przypadku z uwzględnieniem zakresu określonego w przywołanym art. 90 ust 3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dokonując oceny uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania pod względem zgodności z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach kierowało się również dostępnym orzecznictwem sądów administracyjnych. W podobnej sprawie wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W wyroku /sygn. akt. SA/Gd 245/12/ z 15 maja 2012 r. sąd stwierdził jednoznacznie, że żądanie udostępnienia danych osobowych w każdym przypadku powinno opierać się na stosownej podstawie prawnej. Sąd wskazał również na treść art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek oraz art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty, wedle którego, organy, o których mowa w ust. 3e w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół i placówek dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki. Z kolei zgodnie z art. 90 ust. 3f tej ustawy osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Tym samym uprawnienia kontrolujących zostały jasno i precyzyjnie określone w ustawie, a zarazem ustawodawca nie upoważnił rady gminy do jakiegokolwiek modyfikowania tych uprawnień. Z tego wywodu sądu wynika wyraźnie, że art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie może być podstawą upoważniającą organ stanowiący do wprowadzenia obowiązku przekazywania danych osobowych uczniów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stwierdziło, że badana uchwała Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w części określonej w sentencji niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Gminie Zebrzydowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach -w terminie trzydziestu dniod dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »