| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/IV/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

w sprawieuchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachuchwala,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystaniaw częściobejmującej:

- § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały - część zdania w brzmieniu: „zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania”,

- § 5 ust. 3 uchwały,

- załącznik Nr 2 do uchwały,

- z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu obowiązku podawania w przedkładanych informacjach danych osobowych dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola, czym naruszono art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 256 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, w dniu 7 stycznia 2014 roku.

W dniu 22 stycznia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, że przedmiotowa uchwała, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, podlega nadzorowi Izby i uchwałą Nr 62/III/2014 wszczęło w stosunku do niej postępowanie nadzorcze.

Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 4 lutego 2014 roku, o terminie którego powiadomiono organy gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, stosownie do regulacji zawartej w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. W posiedzeniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Zebrzydowice.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zważyło, co następuje:

Badaną uchwałą Rada Gminy Zebrzydowice ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz tryb i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 w związku z ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Integralną częścią uchwały są trzy załączniki:

- Załącznik Nr 1 – „Wniosek o udzielenie dotacji na rok ….” ,

- Załącznik Nr 2 – „Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu”,

- Załącznik Nr 3 – „Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ….” .

Podjęta uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. pod poz. 197.

W toku badania nadzorczego uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonało oceny tej uchwały pod kątem zgodności z prawem, z uwzględnieniem zakresu ustawowego upoważnienia sformułowanego w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b tej ustawy oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W toku przeprowadzonej analizy przedłożonej uchwały stwierdzono, że w § 5 ust. 1 uchwały nałożono na osobę prowadzącą przedszkole obowiązek składania do Wójta Gminy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Ponadto w § 5 ust. 3 wskazano, że wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały, zatytułowanym „Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu”, zawarto żądanie przedkładania przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole danych osobowych dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkola /w formie tabelarycznej/. Zakres danych sformułowano następująco: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania, gmina, grupa niepełnosprawności wg rodzaju.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wymagania zawarte zarówno w § 5 ust. 1 uchwały, jak i w załączniku nr 2, dotyczące przedkładania przez podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole wyżej wskazanych danych osobowych dzieci uczęszczających do przedszkola, wykraczają poza kompetencje rady określone w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albowiem zakres przetwarzania danych osobowych uczniów, które są niezbędne do wypełniania przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowych zadań w zakresie dotowania placówek oświatowych został wprost określony w art. 90 ust. 3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, że organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 3e ustawy, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Wynika z tego jednoznacznie, że dopuszczona przez ustawodawcę możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów placówek oświatowych dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, a nie obejmuje etapów związanych z planowaniem, przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji. Kolegium Izby, przy ocenie kwestionowanych zapisów badanej uchwały, uwzględniło konsekwencje wynikające w szczególności z gwarancji ochrony prawa do prywatności, zawartych w art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ponadto gwarancje takie są zawarte w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z art. 1 tej ustawy wynika, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (ust. 1), a przetwarzanie tych danych może mieć miejsce jedynie w zakresie i trybie określonym ustawą (ust. 2). Równocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty brak jest upoważnienia dla organów gminy do przetwarzania danych osobowych uczniów w innych celach niż przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki oświaty. Tym samym uprawnienia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, winny być interpretowane ściśle, w tym przypadku z uwzględnieniem zakresu określonego w przywołanym art. 90 ust 3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dokonując oceny uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania pod względem zgodności z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach kierowało się również dostępnym orzecznictwem sądów administracyjnych. W podobnej sprawie wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W wyroku /sygn. akt. SA/Gd 245/12/ z 15 maja 2012 r. sąd stwierdził jednoznacznie, że żądanie udostępnienia danych osobowych w każdym przypadku powinno opierać się na stosownej podstawie prawnej. Sąd wskazał również na treść art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek oraz art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty, wedle którego, organy, o których mowa w ust. 3e w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół i placówek dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki. Z kolei zgodnie z art. 90 ust. 3f tej ustawy osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Tym samym uprawnienia kontrolujących zostały jasno i precyzyjnie określone w ustawie, a zarazem ustawodawca nie upoważnił rady gminy do jakiegokolwiek modyfikowania tych uprawnień. Z tego wywodu sądu wynika wyraźnie, że art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie może być podstawą upoważniającą organ stanowiący do wprowadzenia obowiązku przekazywania danych osobowych uczniów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stwierdziło, że badana uchwała Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w części określonej w sentencji niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Gminie Zebrzydowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach -w terminie trzydziestu dniod dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »